Klaipėdos departamento Gargždų skyriaus visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 4,80 iki 5,11 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 67973
Skelbimo data: 2020-12-10
Konkursą inicijuojanti įstaig: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Klaipėdos departamento Gargždų skyriaus visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 4,80 iki 5,11 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Gargždai
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2017 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VK-51

KLAIPĖDOS DEPARTAMENTO GARGŽDŲ SKYRIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 1


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klaipėdos departamento Gargždų skyriaus visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas dirba pagal darbo sutartį (toliau – Specialistas).
2. Pareigybės grupė – Specialistai.
3. Pareigybės lygis – A2.

II. PASKIRTIS

4. Specialisto pareigybės paskirtis – organizuoti ir vykdyti užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę bei reaguoti į užkrečiamųjų ligų sąlygotas grėsmes visuomenės sveikatai.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Specialistas, einantis šias pareigas, vykdo specialiosios veiklos srities užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM SPECIALISTUI

6. Specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę, visuomenės sveikatos saugos priežiūrą;
6.4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
6.6. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO SPECIALISTO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis Specialistas vykdo šias funkcijas:
7.1. vykdo užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą:
7.1.1. nuolat stebi ir vertina užkrečiamųjų ligų epideminę situaciją – renka, analizuoja ir apibendrina epidemiologinius duomenis (registruoja ir tikslina informaciją apie užkrečiamųjų ligų atvejus, sukėlėjus pagal iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) gautus pranešimus; vykdo operatyvinę epidemiologinę analizę; pildo ir teikia statistines ataskaitos formas);
7.1.2. vykdo specialiųjų sričių epidemiologinę priežiūrą, kontrolę ir profilaktiką nustatyta tvarka:
7.1.2.1. atlieka atvejų, kai asmenys nukentėjo nuo pasiutusių ar įtariamai pasiutusių gyvūnų, epidemiologinį tyrimą ir valdymą: pildo pranešimą apie įtariamą / patvirtintą pasiutligės atvejį – keičiasi informacija su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, organizuoja ir vertina nukentėjusių asmenų imunoprofilaktiką;
7.1.2.2. gripo: įprastinę (nuolat stebi ir vertina sergamumą gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (toliau – ŪVKTI) savivaldybėje), sustiprintą (gripo sezono metu stebi ir vertina sergamumą gripu ir ŪVKTI savivaldybėje ir numatyta tvarka teikia informaciją suinteresuotoms įstaigoms, rekomenduoja savivaldybėms skelbti gripo epidemijos pradžią ir pabaigą);
7.1.2.3. tymų, raudonukės, įgimto raudonukės sindromo;
7.1.2.4. ūmių vangių paralyžių, poliomielito;
7.1.2.5. kraujasiurbių nariuotakojų, platinančių užkrečiamąsias ligas, stebėseną (entomologinį darbą);
7.1.2.6. parazitozių (enterobiozė, pedikuliozė, askaridozė, toksokarozė, kt.);
7.1.2.7. lytiniu keliu plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos;
7.1.3. dalyvauja atliekant užkrečiamųjų ligų atvejų ištyrimą ir valdymą bei dalyvauja atliekant protrūkių epidemiologinį ištyrimą ir likvidavimą:
7.1.3.1. atlieka užkrečiamųjų ligų atvejų epidemiologinį tyrimą: surenka ir vertina duomenis apie ligonį, susirgimo, tikėtino užsikrėtimo, kreipimosi į ASPĮ, diagnozės nustatymo, hospitalizavimo laiką, diagnozės nustatymą, laboratorinį patvirtinimą, ligos sukėlėją, klinikinį ligos pasireiškimą, ligos baigtį, atvejo atsiradimo aplinkybes (infekcijos šaltinį, infekcijos perdavimo veiksnius, kitus ligos rizikos faktorius, sąsajas su kitais atvejais, skiepijimo būklę (priklausomai nuo ligos), užsikrėtimo aplinkybes, užsikrėtimo vietą; klasifikuoja užkrečiamųjų ligų atvejus; išaiškina sąlytį turėjusius asmenis, organizuoja jų stebėjimą, ištyrimą, chemoprofilaktiką, imunoprofilaktiką; organizuoja atvejo valdymo priemones (rekomendavimas dėl nušalinimo nuo darbo arba izoliavimo; privalomojo / profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo rekomendavimas ir / ar organizavimas; sąlytį turėjusių asmenų stebėjimas; laboratorinių tyrimų organizavimas (žmonių, maisto, vandens, aplinkos ir kt. tyrimai) ir kt. priemonės);
7.1.3.2. dalyvauja išaiškinant, tiriant ir likviduojant užkrečiamųjų ligų protrūkius: išaiškina protrūkius (stebint sergamumo dinamiką ir atvejų grupavimąsi (2 ir daugiau susijusių atvejų); dalyvauja ištiriant ir aprašant protrūkius (nustato protrūkio galimas priežastis (infekcijos šaltinį, perdavimo veiksnius), dalyvauja atliekant maisto tvarkymo subjektų epidemiologinį vertinimą, atlieka analitinius epidemiologinius tyrimus); dalyvauja organizuojant priešepidemines priemones ir dalyvauja likviduojant protrūkius;
7.1.4. teikia informaciją apie užkrečiamąsias ligas ir jų protrūkius suinteresuotoms institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims.
7.1.5. organizuoja ir koordinuoja imunoprofilaktiką: nustato ir vertina skiepijimų pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių apimtis teritorijoje; nustato ir vertina nepaskiepijimo apimtis ir priežastis (atskirose amžiaus grupėse, atskirose teritorijose ar ASPĮ, nuo tam tikrų užkrečiamųjų ligų ir pan.); vykdo nepageidaujamų reakcijų į skiepus epidemiologinę priežiūrą.
7.1.6. dalyvauja vykdant pasirengimą ir atsaką ekstremalioms, sąlygotoms užkrečiamųjų ligų, situacijoms (dideli protrūkiai, epidemijos, užkrečiamųjų ligų, kurios gali turėti poveikį visuomenės sveikatai ir greitai išplisti, įvežtiniai atvejai, kiti įvykiai); dalyvauja organizuojant ekstremalių visuomenės sveikatai, sąlygotų užkrečiamųjų ligų, situacijų valdymo priemones; dalyvauja rengiant / atnaujinant specialius pasirengimo ekstremalioms situacijoms planus (pasirengimo gripo pandemijai, pasirengimo raupų grėsmei); dalyvauja pratybose;
7.1.7. atsižvelgdamas į epidemiologinę situaciją dalyvauja nustatant savivaldybės užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės organizacines priemones savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose;
7.1.8. kartu su kitų skyrių specialistais, vertina asmens sveikatos priežiūros įstaigų atitiktį užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės teisės aktams;
7.1.9. koordinuoja Valstybinių užkrečiamųjų ligų programų priemonių įgyvendinimą administracinėse teritorijose;
7.2. teikia duomenis informacinėms sistemoms ir registrams;
7.3. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
7.4. dalyvauja rengiant Gargždų skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
7.5. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
7.6. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
7.7. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
7.8. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
7.9. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
7.10. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
7.11. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
7.12. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
7.13. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
7.14. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos veiklos tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO SPECIALISTO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis Specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

VII. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO SPECIALISTO ATSAKOMYBĖ

9. Specialistas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________________Susipažinau:
_____________________________________
(pareigos)
_____________________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________________
(data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 212 4098
El. paštas: info@nvsc.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 153
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.