Klaipėdos departamento Gargždų skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 9078
Skelbimo data: 2020-03-09
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Klaipėdos departamento Gargždų skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2019 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. VKE-376

KLAIPĖDOS DEPARTAMENTO GARGŽDŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 2


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klaipėdos departamento Gargždų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Valstybės tarnautojo pareigybės paskirtis – įgyvendinti priemones, formuojančias sveikatai palankią aplinką.III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities sveikatos aplinkos užtikrinimo ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimo funkcijas.


IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį sveikatos mokslų, gyvybės mokslų arba inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;
4.2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
4.3. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą, būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
4.4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
4.6. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. dalyvauja leidimų-higienos pasų išdavimo procese: atlieka ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą, rengia Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymas, leidimų-higienos pasų projektus, vykdo kitas su leidimų-higienos pasų išdavimu susijusias funkcijas;
5.2. dalyvauja leidimų vykdyti veiklai, susijusiai su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo procese: vertina ir rengia planuojamo nuodingųjų medžiagų poveikio sveikatai išankstinio vertinimo išvados projektus;
5.3. dalyvauja leidimų ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimo procese: rengia leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus projektus;
5.4. rengia projektus išvadų dėl savivaldybės ir vietovės lygmens planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) atrankos dokumentų; rengia projektus išvadų dėl SPAV apimties nustatymo dokumentų kokybės; rengia projektus išvadų dėl SPAV ataskaitų;
5.5. atlieka žmonių apsinuodijimų aplinkybių ir eigos tyrimus. Teikia duomenis Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro Apsinuodijimų informacijos biuro apsinuodijimų duomenų bazei;
5.6. dalyvauja savivaldybių ir vietovės lygmens teritorijų planavimo procese: rengia planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti; rengia teritorijų planavimo dokumentų vertinimo pažymas;
5.7. dalyvauja statinių statybos procese: rengia statinių projektavimo dokumentų vertinimo pažymas; dalyvauja statybos užbaigimo komisijose;
5.8. dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese: dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo atrankos procedūrose;
5.9. organizuoja šachtinio šulinio vandens cheminius tyrimus, gavęs asmens sveikatos priežiūros įstaigos pranešimą apie nėščiąją ar kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, maistui naudojančius šachtinio šulinio vandenį;
5.10. vykdo leidimų – higienos pasų sąlygų laikymosi priežiūrą;
5.11. pagal veiklos sritį teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;
5.12. dalyvauja ekstremalių sveikatai įvykių ir situacijų valdyme;
5.13. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimą pavojų ir grėsmes visuomenės sveikatai;
5.14. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus, jų įgyvendinimo ataskaitas;
5.15. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
5.16. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
5.17. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
5.18. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
5.19. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
5.20. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
5.21. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
5.22. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
5.23. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
5.24. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

___________________________

Susipažinau:
_____________________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________________
(data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Miglė Gylienė
Telefonas: 8 5 271 7561
El. paštas: migle.gyliene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas publikuojamas iki: 2020-03-17
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.