Ketvirtadienis, gruodžio 08 d.

Klaipėdos departamento Medicininio karantino skyriaus visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas. Terminuota darbo sutartis iki grįš pareigų šiuo metu negalintis eiti darbuotojas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 4,85 iki 5,16.

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 63354
Skelbimo data: 2020-02-18
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Klaipėdos departamento Medicininio karantino skyriaus visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas. Terminuota darbo sutartis iki grįš pareigų šiuo metu negalintis eiti darbuotojas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 4,85 iki 5,16.
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VKE-606


KLAIPĖDOS DEPARTAMENTO MEDICININIO KARANTINO SKYRIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 1

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klaipėdos departamento Medicininio karantino skyriaus visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas dirba pagal darbo sutartį (toliau – Specialistas).
2. Pareigybės grupė – Specialistai.
3. Pareigybės lygis – A2.

II. PASKIRTIS

4. Specialisto pareigybės paskirtis – organizuoti ir vykdyti užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę bei reaguoti į užkrečiamųjų ligų sąlygotas grėsmes visuomenės sveikatai pasienio kontrolės punktuose.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis specialistas vykdo specialiosios veiklos srities užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės funkcijas pasienio kontrolės punktuose.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM SPECIALISTUI

6. Specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę;
6.5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
6.7. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO SPECIALISTO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis Specialistas vykdo šias funkcijas:
7.1. seka ir platina Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO), Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (toliau – ELPKC), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) jai pavaldžių įstaigų teikiamą informaciją apie užkrečiamųjų ligų, kitų biologinio agento sukeltų įvykių, epidemiologinę situaciją pasaulyje, asmens profilaktikos priemones, vakcinaciją bei vykdo PSO, ELPKC, SAM nurodymus ir rekomendacijas;
7.2. vykdo medicininę – karantininę kontrolę pasienio kontrolės punktuose, kurios metu:
7.2.1. atlieka laivų, kitų transporto priemonių, bagažo, konteinerių, įrenginių, krovinių, prekių ar pašto siuntų apžiūrą, įskaitant svarbių duomenų ir dokumentų įvertinimą, priima sprendimą dėl laisvos praktikos suteikimo;
7.2.2. vykdo Lietuvos Respublikos ir užsienio laivų, plaukiojančių tarptautiniais maršrutais, higieninių sąlygų kontrolę ir išduoda / pratęsia Atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimus / Laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimus;
7.2.3. konsultuoja laivų įgulas ir keleivius, laivų savininkus ir valdytojus, laivus agentuojančius asmenis, keliautojus užkrečiamųjų ligų epidemiologinės situacijos, profilaktikos ir kontrolės klausimais;
7.2.4. įtarus / patvirtinus užkrečiamosios ligos, mirties atvejį, protrūkį, taršą ar kitą biologinės kilmės įvykį, dalyvauja atliekant medicininį ištyrimą, kurio metu atlieka epidemiologinį tyrimą bei paskiria medicininės-karantininės kontrolės priemones ir tikrina jų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka.
7.3. vykdo medicinos atsargų kontrolę su Lietuvos valstybės vėliava plaukiojančiuose laivuose, esančiuose Lietuvos Respublikos uostuose, pildo Kontrolinį vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą;
7.4. tikrina laivo įgulos medicininius dokumentus ir laivo įgulos sąrašą pažymi spaudu „Išvykti leidžiama“;
7.5. vykdo pasirengimą ir atsaką ekstremalioms visuomenės sveikatai, sąlygotoms užkrečiamųjų ligų, situacijoms (dideli protrūkiai, epidemijos, užkrečiamųjų ligų, kurios gali turėti poveikį visuomenės sveikatai ir greitai išplisti, įvežtiniai atvejai, kiti įvykiai): vertina situacijas pagal Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) nuostatas teisės aktų nustatyta tvarka; organizuoja / dalyvauja organizuojant ekstremalių visuomenės sveikatai, sąlygotų užkrečiamųjų ligų, situacijų valdymo priemones; rengia / dalyvauja rengime / atnaujina specialius pasirengimo ekstremalioms situacijoms planus; organizuoja ir dalyvauja pratybose;
7.6. moko ir informuoja visuomenę, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistus užkrečiamųjų ligų epidemiologinės situacijos, profilaktikos ir kontrolės klausimais;
7.7. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, rengia pastabas bei pasiūlymus dėl pateiktų derinti teisės aktų projektų;
7.8. konsultuoja Klaipėdos departamento (toliau – Departamentas) skyrių rajonuose darbuotojus bei metodiškai jiems vadovauja;
7.9. pagal veiklos sritį konsultuoja ūkio subjektus ir teikia metodinę pagalbą;
7.10. teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms užkrečiamųjų ligų valdymo klausimais;
7.11. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
7.12. dalyvauja rengiant Medicininio karantino skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
7.13. teikia siūlymus dėl įstaigos, Departamento ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
7.14. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
7.15. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
7.16. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
7.17. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
7.18. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
7.19. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
7.20. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
7.21. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
7.22. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos veiklos tikslai;
7.23. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO SPECIALISTO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis Specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

VII. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO SPECIALISTO ATSAKOMYBĖ

9. Specialistas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________________


Susipažinau:
_____________________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________________
(data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 212 4098
El. paštas: info@nvsc.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 153
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.