Klaipėdos departamento Medicininio karantino skyriaus vyriausiasis specialistas (Pareiginės algos koeficientas - 7,1). (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41750
Skelbimo data: 2019-06-10
Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pareigos: Klaipėdos departamento Medicininio karantino skyriaus vyriausiasis specialistas (Pareiginės algos koeficientas - 7,1). (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VKE-606


KLAIPĖDOS DEPARTAMENTO MEDICININIO KARANTINO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klaipėdos departamento Medicininio karantino skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).

II. SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Valstybės tarnautojo pareigybės paskirtis – organizuoti ir vykdyti užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę bei reaguoti į užkrečiamųjų ligų sąlygotas grėsmes visuomenės sveikatai pasienio kontrolės punktuose.

III. SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės funkcijas pasienio kontrolės punktuose.

IV. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės srityje;
4.3. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
4.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
4.5. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užkrečiamųjų ligų priežiūrą ir kontrolę, būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
4.6. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
4.8. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. seka ir platina Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO), Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (toliau – ELPKC), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) jai pavaldžių įstaigų teikiamą informaciją apie užkrečiamųjų ligų, kitų biologinio agento sukeltų įvykių, epidemiologinę situaciją pasaulyje, asmens profilaktikos priemones, vakcinaciją bei vykdo PSO, ELPKC, SAM nurodymus ir rekomendacijas;
5.2. vykdo medicininę – karantininę kontrolę pasienio kontrolės punktuose, kurios metu:
5.2.1. atlieka laivų, kitų transporto priemonių, bagažo, konteinerių, įrenginių, krovinių, prekių ar pašto siuntų apžiūrą, įskaitant svarbių duomenų ir dokumentų įvertinimą, priima sprendimą dėl laisvos praktikos suteikimo;
5.2.2. vykdo Lietuvos Respublikos ir užsienio laivų, plaukiojančių tarptautiniais maršrutais, higieninių sąlygų kontrolę ir išduoda / pratęsia Atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimus / Laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimus;
5.2.3. konsultuoja laivų įgulas ir keleivius, laivų savininkus ir valdytojus, laivus agentuojančius asmenis, keliautojus užkrečiamųjų ligų epidemiologinės situacijos, profilaktikos ir kontrolės klausimais;
5.2.4. įtarus / patvirtinus užkrečiamosios ligos, mirties atvejį, protrūkį, taršą ar kitą biologinės kilmės įvykį, dalyvauja atliekant medicininį ištyrimą, kurio metu atlieka epidemiologinį tyrimą bei paskiria medicininės-karantininės kontrolės priemones ir tikrina jų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka.
5.3. tikrina laivo įgulos medicininius dokumentus ir laivo įgulos sąrašą pažymi spaudu „Išvykti leidžiama“;
5.4. vykdo pasirengimą ir atsaką ekstremalioms visuomenės sveikatai, sąlygotoms užkrečiamųjų ligų, situacijoms (dideli protrūkiai, epidemijos, užkrečiamųjų ligų, kurios gali turėti poveikį visuomenės sveikatai ir greitai išplisti, įvežtiniai atvejai, kiti įvykiai): vertina situacijas pagal Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) nuostatas teisės aktų nustatyta tvarka; organizuoja / dalyvauja organizuojant ekstremalių visuomenės sveikatai, sąlygotų užkrečiamųjų ligų, situacijų valdymo priemones; rengia / dalyvauja rengime / atnaujina specialius pasirengimo ekstremalioms situacijoms planus; organizuoja ir dalyvauja pratybose;
5.5. vykdo medicinos atsargų kontrolę su Lietuvos valstybės vėliava plaukiojančiuose laivuose, esančiuose Lietuvos Respublikos uostuose, pildo Kontrolinį vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą;
5.6. moko ir informuoja visuomenę, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistus užkrečiamųjų ligų epidemiologinės situacijos, profilaktikos ir kontrolės klausimais;
5.7. pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus, nutarimus dėl administracinių nusižengimų, kai protokolas nesurašomas;
5.8. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, rengia pastabas bei pasiūlymus dėl pateiktų derinti teisės aktų projektų;
5.9. konsultuoja Klaipėdos departamento (toliau – Departamentas) skyrių rajonuose darbuotojus bei metodiškai jiems vadovauja;
5.10. pagal veiklos sritį konsultuoja ūkio subjektus ir teikia metodinę pagalbą;
5.11. teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms užkrečiamųjų ligų valdymo klausimais;
5.12. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
5.13. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
5.14. teikia siūlymus dėl įstaigos, Departamento ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
5.15. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
5.16. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
5.17. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
5.18. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
5.19. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
5.20. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
5.21. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
5.22. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
5.23. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
5.24. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

VI. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

_________________________

Susipažinau:
_____________________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________________
(data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 2717244
El. paštas: Donatas Gailius, VTD prie VRM Atrankų sk. personalo atrankos spec., donatas.gailius@gmail.com
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.