Šeštadienis, birželio 03 d.

Klaipėdos departamento Palangos skyriaus visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 5,05 iki 5,50 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 73682
Skelbimo data: 2021-09-20
Skelbimas galioja iki: 2021-10-04
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Klaipėdos departamento Palangos skyriaus visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 5,05 iki 5,50 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Palanga
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2020 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. VKE–314


KLAIPĖDOS DEPARTAMENTO PALANGOS SKYRIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Klaipėdos departamento Palangos skyriaus visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas (toliau – Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas) dirba pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė – Specialistai.
3. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialisto pareigybės paskirtis – organizuoti ir vykdyti užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę bei reaguoti į užkrečiamųjų ligų sąlygotas grėsmes visuomenės sveikatai.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas vykdo specialiosios veiklos srities užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės funkcijas.


IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
6.2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę;
6.4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
6.6. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą;
6.7. turėti B kategorijos transporto priemonių vairuotojo pažymėjimą.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas vykdo šias funkcijas:
7.1. vykdo užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą:
7.1.1. nuolat stebi ir vertina užkrečiamųjų ligų epideminę situaciją – renka, analizuoja ir apibendrina epidemiologinius duomenis (registruoja ir tikslina informaciją apie užkrečiamųjų ligų atvejus, sukėlėjus pagal iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) gautus pranešimus; vykdo operatyvinę epidemiologinę analizę; pildo ir teikia statistines ataskaitos formas);
7.1.2. teikia epidemiologinius duomenis į Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos duomenų bazę ir juos reguliariai analizuoja;
7.1.3. atlieka retrospektyvinę sergamumo analizę, nustato užkrečiamųjų ligų epidemiologinius dėsningumus teritorijoje, svarbiausius rizikos veiksnius, aprašo ir įvertina vykdytų priešepideminių ir profilaktinių priemonių efektyvumą;
7.1.4. vykdo specialiųjų sričių epidemiologinę priežiūrą:
7.1.4.1. atlieka atvejų, kai asmenys nukentėjo nuo pasiutusių ar įtariamai pasiutusių gyvūnų, epidemiologinį tyrimą ir valdymą: pildo pranešimą apie įtariamą / patvirtintą pasiutligės atvejį – keičiasi informacija su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, organizuoja ir vertina nukentėjusių asmenų imunoprofilaktiką;
7.1.4.2. gripo: įprastinę (nuolat stebi ir vertina sergamumą gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (toliau – ŪVKTI) apskrityje ir savivaldybėse), sustiprintą (gripo sezono metu stebi ir vertina sergamumą gripu ir ŪVKTI apskrityje ir savivaldybėse ir numatyta tvarka teikia informaciją suinteresuotoms įstaigoms, rekomenduoja savivaldybėms skelbti gripo epidemijos pradžią ir pabaigą) ir paremtą pasirinktine klinikine-virusologine diagnostika (organizuoja dalyvaujančių gydytojų parinkimą, surenka, apibendrina, analizuoja ir teikia iš dalyvaujančių gydytojų gaunamus duomenis);
7.1.4.3. tymų, raudonukės, įgimto raudonukės sindromo;
7.1.4.4. ūmių vangių paralyžių, poliomielito;
7.1.4.5. kraujasiurbių nariuotakojų, platinančių užkrečiamąsias ligas, stebėseną (entomologinį darbą);
7.1.4.6. parazitozių (enterobiozė, pedikuliozė, askaridozė, toksokarozė, kt.);
7.1.4.7. lytiniu keliu plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos;
7.1.4.8. ASPĮ prašymu padeda ištirti ir suvaldyti hospitalinių infekcijų protrūkius.
7.2. atlieka užkrečiamųjų ligų atvejų ir jų protrūkių epidemiologinį ištyrimą, atvejų valdymą ir protrūkių likvidavimą:
7.2.1. atlieka užkrečiamųjų ligų atvejų epidemiologinį tyrimą: surenka ir vertina duomenis apie ligonį, susirgimo, tikėtino užsikrėtimo, kreipimosi į ASPĮ, diagnozės nustatymo, hospitalizavimo laiką, diagnozės nustatymą, laboratorinį patvirtinimą, ligos sukėlėją, klinikinį ligos pasireiškimą, ligos baigtį, atvejo atsiradimo aplinkybes (infekcijos šaltinį, infekcijos perdavimo veiksnius, kitus ligos rizikos faktorius, sąsajas su kitais atvejais, skiepijimo būklę (priklausomai nuo ligos), užsikrėtimo aplinkybes, užsikrėtimo vietą; klasifikuoja užkrečiamųjų ligų atvejus; išaiškina sąlytį turėjusius asmenis, organizuoja jų stebėjimą, ištyrimą, chemoprofilaktiką, imunoprofilaktiką; organizuoja atvejo valdymo priemones (rekomendavimas dėl nušalinimo nuo darbo arba izoliavimo; privalomojo / profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo rekomendavimas ir / ar organizavimas; sąlytį turėjusių asmenų stebėjimas; laboratorinių tyrimų organizavimas (žmonių, maisto, vandens, aplinkos ir kt. tyrimai) ir kt. priemonės);
7.2.2 organizuoja imunoprofilaktiką: nustato ir vertina skiepijimų pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių apimtis teritorijoje; nustato ir vertina nepaskiepijimo apimtis ir priežastis (atskirose amžiaus grupėse nuo tam tikrų užkrečiamųjų ligų ir pan.); vykdo nepageidaujamų reakcijų į skiepus epidemiologinę priežiūrą ir epidemiologinį atvejo tyrimą; organizuoja, koordinuoja ir vertina rizikos grupių asmenų skiepijimą nuo sezoninio gripo, suaugusiųjų skiepijimą nuo difterijos-stabligės, kt.; vertina ir, jei reikia, organizuoja skiepijimą nuo kitų užkrečiamųjų ligų (erkinis encefalitas, pneumokokinė infekcija, kt.);
7.2.3. išaiškina, tiria ir dalyvauja likviduojant užkrečiamųjų ligų protrūkius: išaiškina protrūkius (stebint sergamumo dinamiką ir atvejų grupavimąsi (2 ir daugiau susijusių atvejų); ištiria ir aprašo protrūkius (nustato protrūkio galimas priežastis (infekcijos šaltinį, perdavimo veiksnius), atlieka maisto tvarkymo subjektų epidemiologinį vertinimą, atlieka analitinius epidemiologinius tyrimus); organizuoja priešepidemines priemones ir dalyvauja likviduojant protrūkius;
7.2.4. teikia informaciją apie užkrečiamąsias ligas ir jų protrūkius suinteresuotoms institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims.
7.3. vykdo pasirengimą ir atsaką ekstremalioms, sąlygotoms užkrečiamųjų ligų, situacijoms (dideli protrūkiai, epidemijos, užkrečiamųjų ligų, kurios gali turėti poveikį visuomenės sveikatai ir greitai išplisti, įvežtiniai atvejai, kiti įvykiai): vertina situacijas pagal Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) nuostatas teisės aktų nustatyta tvarka; dalyvauja organizuojant ekstremalių visuomenės sveikatai, sąlygotų užkrečiamųjų ligų, situacijų valdymo priemones; dalyvauja rengiant / atnaujinant specialius pasirengimo ekstremalioms situacijoms planus (pasirengimo gripo pandemijai, pasirengimo raupų grėsmei); dalyvauja pratybose;
7.4. atsižvelgdamas į epidemiologinę situaciją dalyvauja nustatant savivaldybės užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės organizacines priemones savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose;
7.5. moko ir informuoja visuomenę, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistus užkrečiamųjų ligų epidemiologinės situacijos, profilaktikos ir kontrolės klausimais, teikia informaciją žiniasklaidai;
7.6. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
7.7. dalyvauja rengiant Klaipėdos departamento Palangos skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
7.8. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
7.9. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
7.10. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
7.11. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
7.12. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) pozicijai;
7.13. teikia siūlymus dėl Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
7.14. nedelsdamas informuoja Skyriaus vedėją apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
7.15. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
7.16. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
7.17. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti NVSC veiklos tikslai;
7.18. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.


VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

VII SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

9. Už savo pareigų netinkamą vykdymą Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas atsako teisės aktų nustatyta tvarka.


Susipažinau:
_____________________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________________
(data)
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 212 4098
El. paštas: info@nvsc.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 153
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.