Klaipėdos departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44693
Skelbimo data: 2020-06-25
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Klaipėdos departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 10.50
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2020 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. VKE-230

KLAIPĖDOS DEPARTAMENTO UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klaipėdos departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Valstybės tarnautojo pareigybės paskirtis – organizuoti, koordinuoti ir vykdyti užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę bei reaguoti į užkrečiamųjų ligų sąlygotas grėsmes visuomenės sveikatai.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį sveikatos mokslų studijų krypčių grupės arba gyvybės mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos priežiūros srityje;
4.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
4.4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užkrečiamųjų ligų priežiūrą ir kontrolę, būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
4.5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4.7. gebėti planuoti, organizuoti skyriaus darbą;
4.8. turėti B kategorijos transporto priemonių vairuotojo pažymėjimą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja ir vykdo Klaipėdos departamento (toliau – Departamentas) Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) veiklą pagal Skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas (išskyrus valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę objektuose);
5.2. atsako už Skyriaus veiklos kokybę ir Skyriaus nuostatuose numatytų funkcijų įgyvendinimą laiku bei tinkamą Skyriaus dokumentų valdymą;
5.3. organizuoja priemones, užtikrinančias Skyriaus darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas, kontroliuoja jų vykdymą;
5.4. pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus, nutarimus dėl administracinių nusižengimų, kai protokolas nesurašomas;
5.5. inicijuoja ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, rengia pastabas bei siūlymus dėl teisės aktų projektų;
5.6. pagal veiklos sritį konsultuoja Departamento ir Departamento skyrių rajonuose darbuotojus;
5.7. pagal veiklos sritį atstovauja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) teismuose ir kitose institucijose;
5.8. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
5.9. dalyvauja ekstremalių sveikatai įvykių ir situacijų valdyme ir planavime;
5.10. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
5.11. dalyvauja rengiant Departamento veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
5.12. rengia Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
5.13. teikia siūlymus dėl NVSC ir Skyriaus darbo efektyvumo didinimo;
5.14. atlieka einamąją finansų kontrolę – tikrina, ar priimti sprendimai vykdomi tinkamiausiu būdu, perkamų prekių, paslaugų ir darbų kokybę, jų atitikimą sudarytoms sutartims ir kitiems dokumentams, dalyvauja priimant atliktus darbus, teikiamas paslaugas ir prekes, tikrina jų atitikimą sutartyse ar kituose dokumentuose nustatytoms sąlygoms;
5.15. imasi priemonių, kad Skyriuje gaunami pranešimai apie užkrečiamąsias ligas ir jų sukėlėjus, statistinės ir kitos ataskaitos bei dokumentai būtų registruojami laiku ir tinkamai;
5.16. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;
5.17. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
5.18. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai NVSC pozicijai;
5.19. pagal veiklos sritį nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
5.20. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
5.21. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriui iškelti uždaviniai bei pasiekti NVSC veiklos tikslai.


VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamentui direktoriui.

___________________________

Susipažinau:
_____________________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________________
(data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Indrė Adomaitė
Telefonas: 8 5 2196814
El. paštas: indre.adomaite@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.