Klaipėdos departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 5,80 iki 6,10 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 76277
Skelbimo data: 2022-01-11
Skelbimas galioja iki: 2022-01-25
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pareigos: Klaipėdos departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 5,80 iki 6,10 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Klaipėda
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2021 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. VKE-515

KLAIPĖDOS DEPARTAMENTO UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ VALDYMO SKYRIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Klaipėdos departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas (toliau - Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas) dirba pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė – Specialistai.
3. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialisto pareigybės paskirtis – vykdyti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą bei reaguoti į užkrečiamųjų ligų sąlygotas grėsmes visuomenės sveikatai.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas vykdo specialiosios veiklos srities užkrečiamųjų ligų valdymo funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį sveikatos mokslų arba gyvybės mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;
6.2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę;
6.4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.6. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas vykdo šias funkcijas:
7.1. vykdo užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą:
7.1.1. nuolat stebi ir vertina užkrečiamųjų ligų epideminę situaciją – renka, analizuoja ir apibendrina epidemiologinius duomenis (registruoja ir tikslina informaciją apie užkrečiamųjų ligų atvejus, sukėlėjus pagal iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) gautus pranešimus; vykdo operatyvinę epidemiologinę analizę; pildo ir teikia statistines ataskaitos formas);
7.1.2. teikia epidemiologinius duomenis į Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos duomenų bazę ir juos reguliariai analizuoja;
7.1.3. atlieka retrospektyvinę sergamumo analizę, nustato užkrečiamųjų ligų epidemiologinius dėsningumus teritorijoje, svarbiausius rizikos veiksnius, aprašo ir įvertina vykdytų priešepideminių ir profilaktinių priemonių efektyvumą;
7.1.4. vykdo specialiųjų sričių epidemiologinę priežiūrą:
7.1.4.1. atlieka lytiniu keliu plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos, tymų, raudonukės ir įgimto raudonukės sindromo atvejų duomenų rinkimą ir jų teikimą informacinėms sistemoms ir registrams;
7.1.4.2. vykdo entomologinį darbą: erkių aktyvumo ir gausos stebėseną;
7.1.4.3. renka, analizuoja ir apibendrina imunoprofilaktinius duomenis ir teikia informacinėms sistemoms, registrams.
7.2. atlieka užkrečiamųjų ligų atvejų ir jų protrūkių epidemiologinį ištyrimą, atvejų valdymą ir protrūkių likvidavimą:
7.2.1. surenka ir vertina duomenis apie ligonį, susirgimo, tikėtino užsikrėtimo, kreipimosi į ASPĮ, diagnozės nustatymo, hospitalizavimo laiką, diagnozės nustatymą, laboratorinį patvirtinimą, ligos sukėlėją, klinikinį ligos pasireiškimą, ligos baigtį, atvejo atsiradimo aplinkybes (infekcijos šaltinį, infekcijos perdavimo veiksnius, kitus ligos rizikos faktorius, sąsajas su kitais atvejais, skiepijimo būklę (priklausomai nuo ligos), užsikrėtimo aplinkybes, užsikrėtimo vietą; klasifikuoja užkrečiamųjų ligų atvejus; išaiškina sąlytį turėjusius asmenis, organizuoja jų stebėjimą, ištyrimą, chemoprofilaktiką, imunoprofilaktiką;
7.2.2. išaiškina protrūkius (stebint sergamumo dinamiką ir atvejų grupavimąsi (2 ir daugiau susijusių atvejų); ištiria ir aprašo protrūkius (nustato protrūkio galimas priežastis (infekcijos šaltinį, perdavimo veiksnius), atlieka maisto tvarkymo subjektų epidemiologinį vertinimą, atlieka analitinius epidemiologinius tyrimus); organizuoja priešepidemines priemones ir dalyvauja likviduojant protrūkius.
7.3. vykdo pasirengimą ir atsaką ekstremalioms, sąlygotoms užkrečiamųjų ligų, situacijoms (dideli protrūkiai, epidemijos, užkrečiamųjų ligų, kurios gali turėti poveikį visuomenės sveikatai ir greitai išplisti, įvežtiniai atvejai, kiti įvykiai;
7.4. užkrečiamųjų ligų grėsmės nustatymui, epideminės situacijos išaiškinimui, įvertinimui, prioritetų pagrindimui, iškilusių problemų priežasčių, rizikos veiksnių nustatymui vykdo analitinius epidemiologinius tyrimus (paplitimo, atvejo-kontrolės, kohortinius);
7.5. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
7.6. dalyvauja rengiant Klaipėdos departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
7.7. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
7.8. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
7.9. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
7.10. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
7.11. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) pozicijai;
7.12. teikia siūlymus dėl Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
7.13. nedelsdamas informuoja Skyriaus vedėją apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
7.14. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
7.15. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
7.16. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti NVSC veiklos tikslai;
7.17. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

VII SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

9. Už savo pareigų netinkamą vykdymą Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas atsako teisės aktų nustatyta tvarka.


Susipažinau
_____________________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________________
(data)
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 212 4098
El. paštas: info@nvsc.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 153
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.