Klaipėdos departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus Vyriausiasis specialistas (Pareiginės algos koeficientas - 7,1)

Skelbimo nr.: 8455
Skelbimo data: 2019-05-31
Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pareigos: Klaipėdos departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus Vyriausiasis specialistas (Pareiginės algos koeficientas - 7,1)
Pareigybės aprašymas:
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. VKE-128

KLAIPĖDOS DEPARTAMENTO VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 4

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klaipėdos departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Valstybės tarnautojo pareigybės paskirtis – įgyvendinti priemones, formuojančias sveikatai palankią aplinką.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities sveikatos aplinkos užtikrinimo ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimo funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje;
4.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
4.4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą;
4.5. būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
4.6. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
4.8. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. dalyvauja leidimų-higienos pasų išdavimo procese: atlieka ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą, rengia Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymas, leidimų-higienos pasų projektus, vykdo kitas su leidimų-higienos pasų išdavimu susijusias funkcijas;
5.2. dalyvauja leidimų vykdyti veiklai, susijusiai su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo procese;
5.3. dalyvauja leidimų ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimo procese;
5.4. rengia išvadas dėl savivaldybės ir vietovės lygmens planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) atrankos dokumentų; rengia išvadas dėl SPAV apimties nustatymo dokumentų kokybės; rengia išvadas dėl SPAV ataskaitų;
5.5. dalyvauja savivaldybių ir vietovės lygmens teritorijų planavimo procese (rengia planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti; vertina teritorijų planavimo dokumentus);
5.6. dalyvauja statinių statybos procese (vertina statinių projektavimo dokumentus; dalyvauja statybos užbaigimo komisijose);
5.7. dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procese: nagrinėja planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitas; rengia sprendimų dėl planuojamos ūkinės veikos galimybių projektus; vykdo kitas su planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimu susijusias funkcijas;
5.8. dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese: dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo atrankos procedūrose, nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo programas ir ataskaitas, rengia išvadų dėl programų, ataskaitų ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių projektus;
5.9. dalyvauja taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo procese;
5.10. vertina savivaldybių rengiamas aplinkos oro kokybės valdymo programas ir jų įgyvendinimo priemonių planus;
5.11. vykdo paslaugų, teikiamų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, švietimo, socialinės globos ir slaugos įstaigose, prieinamumo, tinkamumo ir efektyvumo valstybinę kontrolę;
5.12. organizuoja šachtinio šulinio vandens cheminius tyrimus, gavęs asmens sveikatos priežiūros įstaigos pranešimą apie nėščiąją ar kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, maistui naudojančius šachtinio šulinio vandenį;
5.13. plombuoja karstus ir atiduoda leidimus vežti mirusiojo kūną (laissez-passer);
5.14. vykdo leidimų – higienos pasų sąlygų laikymosi priežiūrą;
5.15. konsultuoja Klaipėdos departamento skyrių rajonuose valstybės tarnautojus ir darbuotojus bei metodiškai jiems vadovauja;
5.16. pagal veiklos sritį teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;
5.17. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
5.18. konsultuoja ūkio subjektus visuomenės sveikatos saugos klausimais ir teikia metodinę pagalbą;
5.19. dalyvauja rengiant Visuomenės sveikatos saugos skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
5.20. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
5.21. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
5.22. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
5.23. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
5.24. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus raštu Skyriaus vedėjui;
5.25. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
5.26. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
5.27. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
5.28. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
5.29. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
5.30. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Susipažinau
_____________________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________________
(data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: administruoja – Taurinta Komarovskė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus atrankos specialistė, taurinta.komarovske@vtd.lt, 8 5 2196819 Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius.
Telefonas: (8 5) 264 6603
El. paštas: agne.klinovskyte@nvsc.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-06-07
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.