Šeštadienis, gegužės 15 d.

Klaipėdos skyriaus vyriausiasis gydytojas

Skelbimo nr.: 60375
Skelbimo data: 2019-09-06
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos sporto medicinos centras
Pareigos: Klaipėdos skyriaus vyriausiasis gydytojas
Pareigybės aprašymas:

LIETUVOS SPORTO MEDICINOS CENTRO KLAIPĖDOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO GYDYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos sporto medicinos centro (toliau - LSMC) Klaipėdos skyriaus (toliau - Skyrius) Vyriausiojo gydytojo (toliau - Gydytojas) priimamas į darbą ir atleidžiamas iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytais pagrindais bei tvarka, laikantis įstaigos vadovo patvirtintų norminių aktų, reglamentuojančių minėtas procedūras.
2. Gydytojo pareigybė yra priskiriama struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų grupei.
3. Pareigybės lygis – A1.
4. Pareigybės paskirtis – organizuoti skyriaus darbą, teikti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacietams, vykdyti kokybišką pacientų ištyrimą bei gydymą pagal savo kompetenciją. Gydytojas vykdo padalinio vadovo funkcijas.
5. Gydytojas yra tiesiogiai pavaldus LSMC direktoriaus pavaduotojui, jam laikinai nesant pavaldus LSMC direktoriui.
6. Gydytojui laikinai nesant (liga, komandiruotė, atostogos ir kt.), jį pavaduoja LSMC direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo.

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

7. Gydytojas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
7.1. aukštasis universitetinis biomedicinos ar socialinių mokslų studijų srities medicinos krypties magistro kvalifikacinis laipsnis;
7.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų su padalinio veikla susijusio darbo patirtį, turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika;
7.3. mokėti teikti būtinąją medicinos pagalbą;
7.4. turėti medicinos gydytojo spaudą, išduotą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
7.5. žinoti sportuojančių asmenų sveikatos priežiūros organizavimo principus, išmanyti sportuojančių fiziologiją, patofiziologiją, biochemiją;
7.6. žinoti sporto varžybų taisykles ir gydytojo veiksmus varžybų metu;
7.7. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro bei kūno kultūros ir sporto departamento įsakymus ir kitus teisės aktus, dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos taisykles ir kitas teisės aktų rengimo tvarkas;
7.8. gebėti rengti įvairius teisės dokumentų projektus, mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, vykdyti ir koordinuoti LSMC direktoriaus įsakymus, nurodymus ir kontroliuoti jų vykdymą;
7.9. žinoti sveikatos teisės ir medicinos statistikos pagrindus;
7.10. žinoti Tarptautinio olimpinio komiteto, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto olimpines chartijas, Pasaulinį antidopingo kodeksą, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymą, Lietuvos sporto medicinos centro nuostatus ir kitus norminius aktus;
7.11. mokėti dirbti kompiuteriu, mokėti vieną iš Europos Sąjungos kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.


III. FUNKCIJOS
8. Gydytojas vykdo šias funkcijas:
8.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, kad būtų įgyvendinami Skyriaus ir LSMC tikslai bei atliekamos Skyriaus nuostatuose nustatytos funkcijos, užtikrintas tinkamų ir kokybiškų asmens sveikatos priežiūros paslaugų pacientams teikimas;
8.2. analizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų apimtį bei kokybę, teikia pasiūlymus LSMC dėl šių paslaugų gerinimo, skirsto užduotis darbuotojams, organizuoja susijusių su Skyriaus veikla planų rengimą bei jų įgyvendinimą;
8.3. užtikrina Skyriaus medicininės statistikos apskaitą ir atskaitomybę;
8.4. užtikrina, kad Skyriuje būtų laikomasi įstatymų, direktoriaus įsakymų, Skyriaus nuostatų, vidaus tvarkos, darbo tvarkos, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinių taisyklių ir kitų įstaigoje patvirtintų norminių aktų reikalavimų;
8.5. dalyvauja rengiant Skyriaus nuostatų, pareigybių aprašymų projektus, teikia siūlymus dėl naujų diagnostinių ir gydymo metodų įdiegimo, siūlo priemones teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybei gerinti;
8.6. užtikrina Skyriuje darbo drausmę, tarpininkauja priimant ar atleidžiant Skyriaus darbuotojus, teikia siūlymus nustatant skyriaus pareigybių skaičių;
8.7. dalyvauja vertinant Skyriaus darbuotojų veiklą, tarpininkauja nustatant priedus, priemokas;
8.8. vizuoja darbuotojų prašymus, sąskaitas-faktūras dėl paslaugų ir prekių pirkimo;
8.9. tvirtina Skyriaus darbo grafikus, pasirašo darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir perduoda LSMC administracijai;
8.10. užtikrina, kad laiku būtų atliekami Skyriaus darbuotojų profilaktiniai sveikatos tikrinimai;
8.11. užtikrina mokamų medicinos paslaugų teikimą ir už šias paslaugas gautų lėšų tinkamą apskaitą pagal LSMC patvirtintą tvarką;
8.12. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos strategijos projektus, siūlo Skyriui priimtinus veiklos vertinimo rodiklius, o esant reikalui rekomenduoja juos keisti;
8.13. užtikrina Skyriaus vidaus medicinos audito veiklą, tinkamą infekcijų kontrolės būklę;
8.14. atlieka naujai priimtiems darbuotojams darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos darbo vietoje bei periodinius instruktavimus, jei Skyriuje nėra už tai atsakingo specialisto;
8.15. tvirtina Skyriaus paraiškų viešiesiems pirkimams projektus ir teikia LSMC;
8.16. užtikrina turimo Skyriuje turto apskaitą; gavus direktoriaus įsakymą organizuoja Skyriaus turto inventorizaciją, kontroliuoja Skyriuje esančio turto racionalų naudojimą ir išsaugojimą;
8.17. sudaro Skyriaus darbuotojų atostogų grafikus ir teikia LSMC tvirtinimui;
8.18. pagal savo kompetenciją, vadovaujantis Lietuvos medicinos norma, LSMC nustatytus reikalavimus bei turimą licenciją, kvalifikuotai tiria, testuoja ir vertinta pacientų sveikatos būklę, vykdo pacientų profilaktinius sveikatos tikrinimus, konsultuoja pacientus sveikatos priežiūros klausimais;
8.19. diagnozuoja ligas ir traumas, skiria gydymą bei užtikrina teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę;
8.20. vykdo savo kompetencijos ribose kitus teisėtus LSMC direktoriaus ir LSMC administracijos pavedimus.
8.21. Gydytojas privalo laikytis gydytojo profesinės etikos ir deontologijos reikalavimų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti, privalo laikytis medicinos praktikos licencijavimo taisyklių.

IV. TEISĖS
9. Gydytojas savo kompetencijos ribose turi teisę:
9.1. rengti direktoriaus įsakymų ir kitų Įstaigos norminių aktų projektus;
9.2. duoti sau pavaldiems Skyriaus darbuotojams privalomus vykdyti nurodymus;
9.3. kelti savo profesinę kvalifikaciją;
9.4. LSMC Direktoriaus pavedimu atstovauti LSMC sprendžiant Skyriaus teritorijos pacientų sveikatos priežiūros klausimus;
9.5. pasirašyti arba vizuoti LSMC vidaus dokumentus: neatitikčių registravimo žurnalus, veiklos ataskaitas, Skyriaus planų projektus;
9.6. dalyvauti sudarant LSMC veiklą gerinančių investicinių programų projektus, teikti siūlymus tais klausimais;
9.7. verstis medicinos gydytojo praktika Lietuvos medicinos normos ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
9.8. išrašyti receptus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
9.9. išduoti asmens sveikatos pažymėjimus (pažymas) teisės aktų nustatyta tvarka;
9.10. konsultuoti sveikatos priežiūros klausimais teisės aktų nustatyta tvarka;
9.11. gauti darbui būtiną informaciją apie tiriamus, gydomus ar konsultacijos atvykusius pacientus;
9.12. atsisakyti organizuoti teikti sveikatos priežiūros paslaugas, jei tai prieštarauja gydytojo profesinės etikos principams arba gali sukelti realų pavojų paciento ar gydytojo gyvybei, išskyrus atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba;
9.13. naudotis jam patikėtomis Įstaigos materialinėmis vertybėmis.
V. ATSAKOMYBĖ
10. Gydytojas pagal savo kompetenciją atsako už:
10.1. šiame pareigybės aprašyme apibrėžtų pareigų vykdymą;
10.2. teikiamų dokumentų, projektų, savo parašu patvirtintų, žinių bei kitų duomenų tikrumą;
10.3. Skyriaus darbuotojų darbo drausmę, apie darbo drausmės pažeidimus privalo pranešti LSMC direktoriui;
10.4. Skyriuje esančio turto, kitų jam patikėtų išteklių, racionalų ir taupų naudojimą bei saugojimą;
10.5. Gydytojas privalo saugoti Įstaigos komercines (gamybines) paslaptis ir konfidencialią informaciją, kurią sužinojo eidamas šias pareigas.
10.6. Gydytojas už savo darbą atsiskaito LSMC direktoriaus pavaduotojui, jam laikinai nesant (dėl atostogų, ligos, komandiruotės ar kt.) LSMC direktoriui.
10.7. Gydytojas už jam priskirtų pareigų neatlikimą, netinkamą atlikimą, taip pat už savo kompetencijos viršijimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

VI. BENDROSIOS NUOSTATOS
11. Gydytojas pareigybės aprašymas, jo papildymai ir pakeitimai tvirtinami LSMC direktoriaus įsakymu Įstaigoje nustatyta tvarka.
12. Su šiuo pareigybės aprašymu Gydytojas susipažįsta ir patvirtina tai savo parašu.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 39B-3
Telefonas: 8 5 270 5112
El. paštas: info@lsmc.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.