Klientų aptarnavimo skyriaus vadybininkas (DU rėžis 1255 - 1880 Eur.)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 84579
Skelbimo data: 2022-12-08
Skelbimas galioja iki: 2022-12-23
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Savivaldybės įmonė "SUSISIEKIMO PASLAUGOS"
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Klientų aptarnavimo skyriaus vadybininkas (DU rėžis 1255 - 1880 Eur.)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „SUSISIEKIMO PASLAUGOS“
KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS
VADYBININKO (-ĖS) (KPV-KAS-3)
PAREIGINIAI NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Pareigybės pavadinimas: vadybininkas (-ė).
2. Pareigybės kodas: KPV-KAS-3.
3. Tiesioginis vadovas: Klientų aptarnavimo skyriaus vadovas (-ė).
4. Pavaldiniai: nėra.
5. Ką pavaduoja: Klientų aptarnavimo skyriaus vadovą (-ę), klientų aptarnavimo specialistą (-ę).
6. Pagrindinis pareigybės tikslas (paskirtis): užtikrinti informacijos apie Įmonės paslaugas valdymą, koordinuoti klientų aptarnavimo specialistų darbą, analizuoti klientų kreipinius, inicijuoti ir įgyvendinti reikalingus pokyčius.
7. Darbą reglamentuoja: Europos Sąjungos (toliau - ES), Lietuvos Respublikos, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus teisės aktai, reglamentuojantys Įmonės veiklos sritis, prašymų, kreipimųsi ir skundų nagrinėjimą, informacijos teikimą ir kt., Įmonės įstatai, Skyriaus nuostatai, šie pareiginiai nuostatai, kiti Įmonės vidaus teisės aktai.
II. REIKALAVIMAI
8. Šias pareigas einantis darbuotojas (-a) turi atitikti šiuos reikalavimus:
8.1. aukštasis universitetinis išsilavinimas;
8.2. ne mažesnė nei 1 (vienerių) metų darbo patirtis vadybos ir/ar klientų aptarnavimo srityje;
8.3. gebėjimas dirbti komandoje, puikūs komunikaciniai ir konfliktų sprendimo įgūdžiai, informacijos valdymo įgūdžiai, analitiniai gebėjimai;
8.4. gebėjimas savarankiškai rengti dokumentus (raštus, technines specifikacijas sutartims ir kt.) ir organizuoti savo veiklą;
8.5. puikus valstybinės kalbos mokėjimas žodžiu ir raštu;
8.6. anglų kalbos žinios ne žemesniu nei B1 lygiu žodžiu ir raštu;
8.7. puikūs darbo kompiuteriu MS Office programomis įgūdžiai.
III. PAREIGOS IR FUNKCIJOS
9. Šias pareigas einantis darbuotojas:
9.1. optimizuoja klientų aptarnavimo procesus, tvarkas;
9.2. teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo;
9.3. konsultuoja skyriaus specialistus bei teikia pagalbą, sprendžiant konfliktines situacijas su klientais;
9.4. apmoko naujus darbuotojus ir įveda į skyriaus veiklą;
9.5. rengia metodinę mokymų medžiagą, susijusią su įmonės paslaugomis ir kokybišku klientų aptarnavimu, pagal kompetenciją veda mokymus;
9.6. vykdo skyriaus rodiklių stebėseną ir analizę;
9.7. reguliariai atlieka skambučių centro teikiamų paslaugų kokybės vertinimą;
9.8. aptarnauja klientus telefonu;
9.9. užtikrina savalaikį ir kokybišką atsakymą klientui;
9.10. organizuoja atsakymo į kliento kreipinį parengimą, bendradarbiaujant su kitais įmonės padaliniais;
9.11. Skyriaus vadovo pavedimu nagrinėja klientų kreipinius;
9.12. vadovaujantis nustatyta tvarka priima sprendimus dėl pinigų grąžinimo;
9.13. rengia atsakymus į klientų paklausimus, skundus, siūlymus ir kitus kreipinius;
9.14. prižiūri ir tvarko klientų aptarnavimo skiltį, organizuoja informacijos, susijusios su skyriaus veikla, atnaujinimą įmonės interneto puslapyje;
9.15. pagal poreikį tvarko, prižiūri ir atnaujina dažnai užduodamų klausimų sąrašą;
9.16. inicijuoja veiksmus, kurie mažina klientų kreipinių kiekį ir organizuoja jų vykdymą;
9.17. aktyviai dalyvauja, teikia pasiūlymus dėl klientų aptarnavimo procesų standartizavimo, tobulinimo ir vystymo;
9.18. rengia technines specifikacijas Skyriaus veikloje reikalingoms prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti;
9.19. Įmonės direktoriui paskyrus inicijuoja, organizuoja ir vykdo (mažos vertės) viešuosius pirkimus, susijusius su Skyriaus veikla, dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos veikloje;
9.20. bendradarbiauja su kitais įmonės padaliniais siekiant bendro Įmonės veiklos ir paslaugų kokybės gerinimo;
9.21. bendradarbiauja su kitomis institucijomis, įstaigomis ar įmonėmis savo Skyriaus atsakomybės sričiai priskirtais klausimais, teikia pasiūlymus;
9.22. dalyvauja Įmonės ar kitų institucijų sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje, veiklos aptarimuose, pasitarimuose, posėdžiuose ir kt.
10. Be šiuose nuostatuose tiesiogiai išvardytų pareigų, darbuotojas vykdo ir kitas tiesioginio vadovo duotoms užduotims įgyvendinti reikalingas funkcijas, susijusias su jo atliekamomis pareigomis.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Darbo sutarties nutraukimo dieną darbuotojas (-ja) privalo perduoti Įmonei (jos įgaliotiems asmenims) visus darbuotojo (-jos) turimus užrašus, dokumentus, brėžinius, žinynus, bylas, kompiuterinius duomenis, laikmenas ar kitus dokumentus, jų kopijas ir kitą informaciją, nepriklausomai nuo to, ar juos sukūrė ar sukaupė darbuotojas (-ja), ar darbuotojui (-jai) juos pateikė Įmonė, baigti naudotis visais programinės įrangos produktais, priemonėmis, Įmonės konfidencialia informacija, perduoti darbus ir jo žinioje esančias materialines vertybes.
12. Nuostatai gali būti keičiami ir/ar papildomi Įmonės direktoriaus (-ės) įsakymu.
13. Su šiais nuostatais ir jų pakeitimais darbuotojai supažindinami pasirašytinai arba dokumentų valdymo sistemos priemonėmis Įmonėje nustatyta tvarka.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 270 9339
El. paštas: office@vilniustransport.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 15
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.