Klimato kaitos skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 9235
Skelbimo data: 2020-07-27
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Klimato kaitos skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:

Pareigybės aprašymas
PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros
2020 m. birželio 30 d.
Direktoriaus įsakymas Nr. AV-135

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
KLIMATO KAITOS SKYRIUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. stebėsena ir analizė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1.
Administracinių paslaugų teikimas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. Ūkio subjektų, dalyvaujančių ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje, išmetamųjų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau - ŠESD) kiekio apskaita ir vertinimas..

5. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

5.1.
Europos Sąjungos (toliau - ES) šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos įgyvendinimas..

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS


6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

8. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

9. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

12. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

14. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

16. Analizuoja, sistemina ir apibendrina duomenis ir informaciją apie veiklos vykdytojų, dalyvaujančių ES prekybos ŠESD apyvartiniais taršos leidimais sistemoje, išmetamą į atmosferą ŠESD kiekį..

17. Analizuoja, sistemina ir apibendrina duomenis ir informaciją apie tiekiamus visų rūšių degalus ir energiją Lietuvos rinkai bei laivybos bendrovių, kurių laivai plaukioja su Lietuvos valstybės vėliava, išmetamo anglies dioksido kiekio ataskaitas..

18. Nagrinėja veiklos vykdytojų pateiktus metinius išmetamųjų ŠESD stebėsenos planus ir orlaivio naudotojų ŠESD stebėsenos planus ir tonkilometrių apskaitos planus, teikia pastabas, rengia tvirtinimo projektus ir teikia juos tvirtinti..
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

19.1.
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.2.
studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);

19.3.
studijų kryptis – ekologija (arba);

19.4.
studijų kryptis – aplinkotyra (arba);

19.5.
darbo patirtis srityje – nereikalaujama;

19.6.
vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
arba:

19.7.
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.8.
darbo patirties sritis – aplinkos apsaugos srities patirtis;
19.9.
darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

19.10.
vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

20. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

20.1. kalba - anglų;

20.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

21. Atitikimas kitiems reikalavimams:

21.1.
gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
22. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


22.1.

komunikacija - 3 lygis;


22.2.

analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


22.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


22.4.

organizuotumas - 3 lygis;


22.5.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.23. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


23.1.

informacijos valdymas - 3 lygis.Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)
Informacija apie įstaigą: Darbo vieta Vilniuje
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Jovita Rupšytė
Telefonas: 8 5 271 8216
El. paštas: jovita.rupsyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas publikuojamas iki: 2020-08-03
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.