Klimato kaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43067
Skelbimo data: 2019-12-02
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Klimato kaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. AV-329
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2019 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. AV-301
redakcija)


KLIMATO KAITOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (66-3T)

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klimato kaitos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Klimato kaitos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) sprendimus išmetamųjų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau - ŠESD) kiekio apskaitos ir prognozės srityse, užtikrinti išmetamųjų į atmosferą ŠESD kiekio apskaitos duomenų surinkimą, kaupimą, kokybę, analizę, vertinimą bei teikimą.

III. SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – prognozuojamo ir išmetamųjų į atmosferą ŠESD kiekio vertinimas ir apskaita.

IV. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą fizinių mokslų studijų krypčių grupės, arba gyvybės mokslų studijų krypčių grupės, arba bioinžinerijos studijų krypties, arba aplinkos inžinerijos studijų krypties, arba chemijos inžinerijos studijų krypties, arba gamtos išteklių technologijų studijų krypties, arba biotechnologijų studijų krypties;
4.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančius valstybės tarnybą, klimato kaitą, aplinkos oro apsaugą, žinoti Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos ir Kioto protokolo sprendimus, Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su išmetamųjų ŠESD kiekio apskaita, gerai išmanyti Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos ŠESD kiekio apskaitos metodiką ir gaires, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles ir Agentūros nuostatus;
4.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
4.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, reglamentuojančius išmetamųjų į atmosferą ŠESD kiekio apskaitą, apskaitos duomenų surinkimą, kaupimą ir teikimą;
5.2. atlieka atliekų sektoriaus eksperto pateiktų ŠESD duomenų analizę, įvertina jų patikimumą, apibendrina ir įvertina ūkio subjektų veiklos duomenis;
5.3. nustatyta tvarka nagrinėja ir atlieka duomenų, skaičiavimų ir informacijos kokybės kontrolę, apibendrina atliekų sektoriuje išmetamųjų ŠESD kiekio skaičiavimų ir aprašomąsias dalis, tikrina duomenis CRF formate (bendroji duomenų atsiskaitymo programos forma internete) ir pildo kokybės kontrolės protokolus;
5.4. nagrinėja ir apibendrina duomenis ir informaciją apie planuojamus ūkinės veiklos pokyčius atliekų sektoriuje;
5.5. atlieka apibendrintą nacionalinių ŠESD kiekio duomenų analizę ir vertinimą ir rengia išvadas apie prognozuojamą ŠESD kiekį atliekų sektoriuje;
5.6. pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja gautus duomenis, vertina juos ir rengia atliekų sektoriaus ŠESD kiekio prognozių tekstinę ir grafinę ataskaitos dalį;
5.7. pagal kompetenciją nustatyta tvarka (kas dvejus metus) nagrinėja gautus duomenis, vertina juos ir rengia dvimetės nacionalinės ŠESD kiekio apskaitos ataskaitos dalį, susijusią su atliekų sektoriumi;
5.8. pagal kompetenciją nustatyta tvarka (kas ketverius metus) nagrinėja ir apibendrina išmetamųjų ŠESD kiekio duomenis, vertina juos ir parengia atliekų sektoriaus duomenis ir informaciją reikalingą rengiant Nacionalinį pranešimą apie klimato kaitą;
5.9. rengia ir teikia atsakymus į Europos Komisijos ir JTBKKK sekretoriato ekspertų vykdomos metinės nacionalinės išmetamųjų ŠESD kiekio apskaitos ir prognozių ataskaitų, Nacionalinio pranešimo ir dvimetės ataskaitos peržiūros metu pateiktus klausimus ir pastabas, susijusius su atliekų sektoriumi ir kompleksine informacija;
5.10. nustatyta tvarka archyvuoja nacionalinei ŠESD kiekio apskaitos ataskaitai parengti reikalingus dokumentus, informaciją ir jos šaltinius, apskaičiuotus rodiklius, pirminius duomenis, skaičiavimų bylas, ataskaitų projektus, kasmetinių peržiūrų medžiagą, susijusią su atliekų sektoriumi;
5.11. nagrinėja, vertina duomenis ir rengia kompleksinę informaciją, t. y. nustato didžiausią įtaką ŠESD išmetimams turinčias veiklos kategorijas, paskaičiuoja bendrąsias ŠESD kiekio apskaitos ataskaitos paklaidas, rengia nacionalinės ŠESD kiekio apskaitos ataskaitos bendrosios dalies aprašymą, dalyvauja sudarant Kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės planą;
5.12. archyvuoja energetikos, transporto, pramonės ir pramonės produktų naudojimo, žemės ūkio, atliekų, žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektorių kompleksinius rodiklius ir bendrąją informaciją tam, kad būtų užtikrintas reikalavimus atitinkantis ataskaitų rengimo tęstinumas;
5.13. dalyvauja rengiant ataskaitas, informaciją bei informacinius leidinius, skirtus tarptautinėms organizacijoms, valstybės institucijoms, visuomenei ir kitoms suinteresuotoms šalims apie išmetamųjų ŠESD kiekį, kad būtų užtikrinta reikalingos darniam vystymuisi informacijos sklaida;
5.14. dalyvauja nacionalinėse, tarptautinėse programose ir projektuose, susijusiuose su ŠESD kiekio apskaita ir ataskaitų rengimu;
5.15. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant šalies poziciją ŠESD kiekio apskaitos ir prognozių klausimais;
5.16. vykdo ir kitus su įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

VI. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
__________________
Susipažinau
___________________
(Parašas)
___________________
(Vardas ir pavardė)
___________________
(Data)
Informacija apie įstaigą
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Taurinta Komarovskė
Telefonas: 8 5 2196819
El. paštas: taurinta.komarovske@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.