Kokybės vadybos ir komunikacijos skyriaus specialistas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 7,10 iki 9,8 (atsižvelgiant į profesinę darbo patirtį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 68592
Skelbimo data: 2021-01-26
Konkursą inicijuojanti įstaig: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Kokybės vadybos ir komunikacijos skyriaus specialistas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 7,10 iki 9,8 (atsižvelgiant į profesinę darbo patirtį)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2021 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. VKE-94


KOKYBĖS VADYBOS IR KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Kokybės vadybos ir komunikacijos skyriaus (toliau – Skyrius) specialistas dirba pagal darbo sutartį (toliau – Specialistas).
2. Pareigybės grupė – Specialistai.
3. Pareigybės lygis – A1.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Specialisto pareigybės paskirtis – padėti įgyvendinti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) funkcijas, vykdant veiklos analizę ir stebėseną bei formuojant ir tobulinant veiklos procesus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Specialistas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas: organizuoja NVSC veiklos planavimą, vykdo įstaigos veiklos stebėseną ir analizę bei užtikrina NVSC kokybės vadybos sistemos funkcionavimą.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį verslo ir viešosios vadybos krypčių grupės išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
6.2. turėti patirties kokybės vadybos srityje;
6.3. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
6.4. išmanyti ir mokėti taikyti viešojo administravimo institucijos procesinio valdymo principus bei ISO 9000 šeimos standartus;
6.5. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius veiklos planavimą, viešąjį administravimą, Lietuvos sveikatos sistemą ir visuomenės sveikatos priežiūrą
6.6. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Specialistas vykdo šias funkcijas:
7.1. vykdo NVSC veiklos plano įgyvendinimo stebėseną, vertina riziką ir aplinkos veiksnių įtaką NVSC veiklai;
7.2. sistemina ir analizuoja NVSC veiklos duomenis, rengia ataskaitas, įžvalgas ir teikia siūlymus dėl NVSC veiklos procesų ir priemonių, reikalingų veiklos tikslams pasiekti, tobulinimo;
7.3. vykdo NVSC veiklos duomenų kokybės kontrolę ir kuria jų apdorojimo bei analizės įrankius;
7.4. organizuoja ir koordinuoja NVSC veiklos planavimą ir veiklos ataskaitų rengimą;
7.5. vertina NVSC bendrosios veiklos efektyvumo rodiklius ir teikia siūlymus dėl NVSC veiklos efektyvumo didinimo;
7.6. dalyvauja kuriant NVSC ūkio subjektų priežiūros veiklos efektyvumo vertinimo kriterijus, teikia siūlymus dėl ūkio subjektų priežiūros veiklos gerinimo;
7.7. planuoja, organizuoja ir vykdo kokybės vadybos sistemos vidaus auditus, rengia jų ataskaitas;
7.8. koordinuoja veiklos neatitikčių valdymą, teikia siūlymus dėl jų prevencijos;
7.9. prižiūri ir tobulina NVSC kokybės vadybos sistemą ir jos valdymui skirtus įrankius–sistemas;
7.10. rengia NVSC vidaus tvarką nustatančius dokumentus, teisės aktų projektus;
7.11. atlieka NVSC rengiamų / parengtų vidaus teisės aktų ir (ar) jų projektų vertinimą procesiniu požiūriu;
7.12. konsultuoja NVSC Kokybės vadybos ir komunikacijos skyriaus (toliau – Skyrius) vykdomų funkcijų klausimais;
7.13. organizuoja ir rengia vidinius mokymus Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;
7.14. pagal veiklos sritį nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir imasi priemonių keliamiems klausimams spręsti;
7.15. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
7.16. rengia Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
7.17. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
7.18. rengia ir teikia informaciją apie NVSC vykdomą veiklą visuomenei, žiniasklaidai;
7.19. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo efektyvumo gerinimo;
7.20. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
7.21. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.
7.22. pavaduoja kitus Skyriaus specialistus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
7.23. laiku ir kokybiškai vykdo kitus Skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


VII SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

9. Už savo pareigų netinkamą vykdymą Specialistas atsako teisės aktų nustatyta tvarka.


Susipažinau:
_____________________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________________
(data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 212 4098
El. paštas: info@nvsc.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 153
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.