Kokybės vadybos skyriaus vedėjas

Skelbimo nr.: 58990
Skelbimo data: 2019-06-13
Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
Pareigos: Kokybės vadybos skyriaus vedėjas
Pareigybės aprašymas:

KOKYBĖS VADYBOS SKYRIAUS

VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 1. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (toliau – Laboratorija) Kokybės vadybos skyriaus vedėjas (toliau – darbuotojas) priskiriamas A lygio pareigybės grupei – struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai.
 2. Pareigybės lygis – A1.
 3. Darbuotojas tiesiogiai pavaldus Laboratorijos direktoriui.

II SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Būti Lietuvos Respublikos piliečiu arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
 2. Mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją.

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities ar kokybės vadybos išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).
 2. Turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį su skyriaus funkcijomis susijusioje srityje.
 3. Išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą, visuomenės sveikatos priežiūrą, dokumentų rengimo, elektroninių dokumentų valdymo taisykles, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas bei kitus teisės aktus, reikalingus darbo funkcijoms vykdyti.
 4. Žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant skyriaus veiklą.
 5. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).
 6. Gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas.
 7. Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti, informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus.
 8. Gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu.
 9. Darbuotojas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Laboratorijos direktoriaus įsakymais, Laboratorijos nuostatais, Laboratorijos darbo reglamentu, Laboratorijos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 1. Vadovauti skyriui įgyvendinant pavestus uždavinius ir funkcijas.
 2. Vadovauti Laboratorijos darbuotojų, atsakingų už kokybės vadybą struktūriniuose padaliniuose, darbui, įgyvendinant jiems pavestus uždavinius ir funkcijas.
 3. Planuoti, organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti, analizuoti skyriaus veiklą ir atsakyti už jos rezultatus.
 4. Planuoti, organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti, analizuoti darbuotojų, atsakingų už kokybės vadybą struktūriniuose padaliniuose, veiklą.
 5. Paskirstyti užduotis skyriaus darbuotojams ir darbuotojams, atsakingiems už kokybės vadybą struktūriniuose padaliniuose, užtikrinti jų efektyvų atlikimą.
 6. Užtikrinti Laboratorijoje įdiegtos kokybės vadybos sistemos dokumentų atitikimą standartų reikalavimams.
 7. Koordinuoti Laboratorijos struktūrinių padalinių akreditavimo, sertifikavimo ir licencijavimo veiklą.
 8. Pagal kompetenciją rengti Laboratorijos kokybės vadovo ir su juo susijusių kokybės vadybos sistemos procedūrų bei kitų kokybės vadybos sistemos dokumentų ir jų keitimų projektus.
 9. Nagrinėti ar paskirti darbuotoją, kuris nagrinėtų privalomus išorinius dokumentus ir jei reikalinga, rengti kokybės vadybos sistemos dokumentų keitimus.
 10. Organizuoti ir vykdyti vidinius kokybės vadybos sistemos mokymus.
 11. Rengti metinę vidaus auditų programą ir planą, planuoti, organizuoti, vykdyti bei kontroliuoti vidinius auditus.
 12. Kartu su darbuotojais, atsakingais už kokybės vadybą struktūriniuose padaliniuose atlikti Laboratorijos vidaus auditorių vertinimą.
 13. Analizuoti Laboratorijos struktūrinių padalinių kokybės tikslus, uždavinius, kokybės rodiklius, gerinimo veiksmus bei vertinti jų įgyvendinimo rezultatyvumą.
 14. Planuoti ir organizuoti vadovybės vertinamosios analizės susirinkimus, rengti jų programas.
 15. Vertinti Laboratorijos struktūriniuose padaliniuose įdiegtos kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą.
 16. Užtikrinti kokybės vadybos sistemos reikalavimų vykdymą bei tobulinimą Laboratorijoje.
 17. Pagal kompetenciją teikti siūlymus dėl kokybės vadybos sistemos tobulinimo Laboratorijoje, dėl darbuotojų, atsakingų už kokybės vadybą struktūriniuose padaliniuose, skatinimo, atsakomybės, kvalifikacijos kėlimo ir kitais klausimais.
 18. Dalyvauti darbuotojų, atsakingų už kokybės vadybą struktūriniuose padaliniuose, atrankoje.
 19. Periodiškai tikrinti darbuotojų, atsakingų už kokybės vadybą, tvarkomus dokumentus;
 20. Konsultuoti Laboratorijos specialistus, atsakingus už kokybės vadybą struktūriniuose padaliniuose, kokybės vadybos sistemos klausimais.
 21. Kontroliuoti, kad skyriaus darbuotojai planuotų savo atliekamus darbus ir už juos atsiskaitytų.
 22. Kontroliuoti, kad darbuotojai, atsakingi už kokybės vadybą struktūriniuose padaliniuose, planuotų savo atliekamus darbus ir už juos atsiskaitytų.
 23. Pagal kompetenciją rengti teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su atliekamomis funkcijomis, kontroliuoti jų vykdymą.
 24. Dalyvauti rengiant metinius veiklos planus ir ataskaitas.
 25. Pagal kompetenciją dalyvauti Laboratorijos organizuojamose viešųjų pirkimų procedūrose.
 26. Pagal kompetenciją supažindinti skyriaus darbuotojus su Laboratorijos teisės aktais, direktoriaus bei pavaduotojų sprendimais.
 27. Pagal kompetenciją rengti ir teikti išvadas bei pasiūlymus kokybės vadybos klausimais.
 28. Pagal kompetenciją kartu su skyriaus darbuotojais ir darbuotojais, atsakingais už kokybės vadybą struktūriniuose padaliniuose, tvarkyti ir ruošti dokumentus archyviniam saugojimui.
 29. Koordinuoti veiklą su kitais Laboratorijos struktūriniais padaliniais.
 30. Pagal kompetenciją teikti metodinę-praktinę pagalbą Laboratorijos struktūriniams padaliniams.
 31. Dalyvauti Laboratorijoje sudaromų darbo grupių ir komisijų veikloje.
 32. Pagal kompetenciją organizuoti pasitarimus.
 33. Pagal kompetenciją atstovauti Laboratorijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose.
 34. Teikti siūlymus dėl skyriaus materialinės-techninės bazės gerinimo, užtikrinti skyriaus aprūpinimo darbo priemonėmis planavimą.
 35. Užtikrinti skyriaus materialinių vertybių racionalų naudojimą ir saugojimą.
 36. Analizuoti skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikį ir teikti siūlymus.
 37. Tobulinti profesinę kvalifikaciją.
 38. Pagal kompetenciją vykdyti einamąją finansų kontrolę.
 39. Užtikrinti darbo funkcijų vykdymo metu gautos informacijos konfidencialumą.
 40. Užtikrinti nešališkumą vykdant pareigas, siekiant išvengti galimo interesų konflikto.
 41. Pagal kompetenciją Laboratorijos direktoriaus pavedimu atlikti ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio darbus.

____________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 36
Telefonas: (8 5) 234 9546
El. paštas: ruta.cerniauskiene@nvspl.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.