Komandų specialistas (darbo vieta Alytus, Naujoji g. 146, LT- 62175)

Skelbimo nr.: 58620
Skelbimo data: 2019-05-28
Konkursą organizuojanti įstaiga: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Komandų specialistas (darbo vieta Alytus, Naujoji g. 146, LT- 62175)
Pareigybės aprašymas:

VILNIAUS PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS

ALYTAUS PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO TARNYBOS

2-OSIOS KOMANDOS

SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Vilniaus PGV) Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2-osios komandos (toliau – Komanda) specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybių grupė – specialistas.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – Komandos specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Komandos ūkinę veiklą, dokumentų tvarkymą. Šias pareigas einantis specialistas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje – dokumentų ruošime ir tvarkyme, aprūpinimo ilgalaikiu, trumpalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu organizavimui ir vykdymui, jo apskaitos ir administravimo atlikimui.

4. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus Departamento Vilniaus PGV Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Komandos viršininkui.

II. SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI

ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija ir viešąjį administravimą, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, turto inventorizavimą, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymą, išardymą ir likvidavimą bei viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, kitų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų nuostatomis bei rekomendacijomis;

5.3. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbą;

5.4. išmanyti raštvedybos taisykles;

5.5. turėti organizacinių, planavimo, informacijos apibendrinimo ir prognozavimo gebėjimų;

5.6. gebėti dirbti kompiuteriu Windows aplinkos programomis (MS Word, Excel, Outlook Express) ir informacinėmis komunikacinėmis priemonėmis;

5.7. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

III. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas:

6.1. rengia Komandos darbuotojų darbo laiko grafikus, pildo administracijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

6.2. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Komandos dokumentus dokumentų valdymo sistemoje;

6.3. vykdo Komandos pareigūnų tarnybines bei specialios uniformos aprūpinimą ir apskaitą;

6.4. vykdo pareigūnų važiavimo išlaidų asmeniniu transportu kompensavimo kontrolę;

6.5. aptarnauja asmenis, atvykusius į Komandą, pagal kompetenciją suteikia asmenims prašomą informaciją, susijusią su jiems rūpimo klausimo išnagrinėjimu, teikia informaciją telefonu;

6.6. vykdo darbuotojų supažindinimą su Departamento direktoriaus, Vilniaus PGV viršininko įsakymais;

6.7. skenuoja dokumentus ir siunčia juos elektroniniu paštu vykdytojams;

6.8. atsako už Komandai priskirtą turtą, vykdo Komandos pastato priežiūrą, mažos vertės pirkimus, tvarko ūkinių medžiagų apskaitą, išdavimą, sunaudojimą bei nurašymą;

6.9. rengia susijusius dokumentus ir kontroliuoja Komandos darbuotojų privalomus periodinius profilaktinius sveikatos patikrinimus;

6.10. vykdo kvalifikacijos tobulinimo kursų planavimą, dokumentų rengimą;

6.11. rengia atostogų grafiką, kontroliuoja jo laikymąsi ir susijusius pakeitimus;

6.12. konsultuoja Komandos pareigūnus privačių interesų deklaracijų pildymo klausimais;

6.13. teikia metodinę ir praktinę pagalbą, konsultacijas dokumentų rengimo ir valdymo klausimais;

6.14. kontroliuoja dokumentų rengimo taisyklių reikalavimų laikymąsi Komandoje;

6.15. pagal kompetenciją vykdo kitus Komandos viršininko pavedimus ir nurodymus, tam, kad būtų pasiekti įstaigos paskirti Komandai strateginiai tikslai.

IV. SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako už tinkamą jam pavestų funkcijų vykdymą.

_____________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 8816; 271 7547
El. paštas: vilnius.pgv@vpgt.lt;
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.