Kompiuterinių technologijų skyriaus Vyriausiasis specialistas (pareigybės koeficientas - 8) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42603
Skelbimo data: 2019-10-17
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija
Pareigos: Kompiuterinių technologijų skyriaus Vyriausiasis specialistas (pareigybės koeficientas - 8) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko

2019 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. Į2-102

KompiuteriniųTECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖSAPRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kompiuterinių technologijų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Pareigybė reikalinga administruoti Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinę sistemą (toliau – VRKIS), techninę ir programinę įrangą, užtikrinti VRKIS duomenų bazės vientisumą, koordinuoti naujai kuriamų ir diegiamų VRKIS dalių tarpusavio suderinamumą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimais ir kitais teisės aktais.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūros ir specialiosios veiklos srities – VRKIS administratoriaus – funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais rinkimų ir referendumų organizavimą ir vykdymą, politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimą bei finansavimo kontrolę, asmens duomenų apsaugą;

4.2. turėti aukštąjį universitetinį informatikos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;

4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį rinkimų organizavimo srityje;

4.4. išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

4.5. išmanyti informacinių sistemų kūrimo bei informacinių technologijų diegimo projektų valdymo metodus ir turėti dalyvavimo tokiuose projektuose patirties;

4.6. išmanyti Windows šeimos operacinių sistemų administravimo principus, kitas šiuolaikines informacines technologijas, įskaitant kompiuterių aparatinę įrangą, sistemų programinę įrangą, taikomųjų programų programinę įrangą ir konfigūracijas;

4.7. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.8. gebėti sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti bei siūlyti problemų sprendimo būdus;

4.9. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. pagal kompetenciją vertina VRKIS paruošimą rinkimų ir referendumų organizavimui ir vykdymui, politinių partijų ir politinių kampanijų duomenų tvarkymui; nustačius trūkumus, teikia konkrečius pasiūlymus dėl jų šalinimo;

5.2. vykdo VRKIS administravimą, registruoja ir šalina gedimus bei rengia teisės aktų projektus, įgyvendinančius VRKIS administravimą;

5.3. kontroliuoja VRKIS administravimą įgyvendinančiuose dokumentuose numatytų priemonių bei reikalavimų taikymą, kuriant, palaikant ir plėtojant VRKIS;

5.4. pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų, rinkimų į Europos Parlamentą, Lietuvos Respublikos Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimų, piliečių iniciatyvų ir referendumų organizavimo ir vykdymo veikloje;

5.5. pagal Skyriaus kompetenciją rengia ir derina prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sąlygas ir technines specifikacijas ir teikia Skyriaus vedėjui;

5.6. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl informacinių technologijų diegimo, kompiuterinės, programinės, organizacinės technikos panaudojimo VRK darbe;

5.7. rengia kompiuterizuotas darbo vietas ir prižiūri kompiuterinės įrangos veikimą jose, rūpinasi jos būkle;

5.8. dalyvauja rengiant VRK informacinių technologijų investicinius projektus;

5.9. pagal kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą VRK valstybės tarnautojams bei darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kompiuterių bei kompiuterinių programų naudojimo klausimais;

5.10. vedėjo pavedimu pagal savo kompetenciją rengia VRK sprendimų, metodikų, raštų ir kitų dokumentų projektus;

5.11. kaupia savo funkcijoms vykdyti reikalingus duomenis, dalyvauja formuluojant siūlymus ir užduotis programinei įrangai kurti ir tobulinti, kaupia dokumentus, susijusius su Skyriaus funkcijų vykdymu, juos sistemina ir saugoja pagal VRK pirmininko patvirtintą dokumentacijos planą;

5.12. tikrina VRKIS projektinius sprendimus ir programinės įrangos kokybę, jos atitikimą reikalavimams;

5.13. tikrina VRK IS taikomųjų sistemų programinių modulių tarpusavio suderinamumą;

5.14. tikrina paruoštos VRK IS programinės įrangos dokumentavimą;

5.15. tikrina duomenų bazių modulių ir struktūros aprašymų aktualizavimą bei atitikimą įvykdytiems projektų pakeitimams;

5.16. studijuoja ir analizuoja Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus VRK aktualiais klausimais;

5.17. suderinus su Skyriaus vedėju, dalyvauja konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose informacinių technologijų klausimais;

5.18. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus;

5.19. atostogų, komandiruotės, ligos ir kitais atvejais pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

______________________________________

Susipažinau:

___________

(parašas)

___________________________________

(vardas, pavardė)

___________

(data)


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: 8 5 271 7382
El. paštas: kristina.golubauskaite-saposnikoviene@vtd.lt VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. spec.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.