Komunikacijos ir edukacijos skyriaus vedėjas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 64514
Skelbimo data: 2020-05-12
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos zoologijos sodas
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Komunikacijos ir edukacijos skyriaus vedėjas
Pareiginės algos koeficientas: 6.11
Pareigybės aprašymas:
KOMUNIKACIJOS IR EDUKACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS
EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis Komunikacijos ir edukacijos skyriaus vedėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1 turėti vadybos arba ekonomikos, arba marketingo (rinkodaros), komunikacijos mokslų, arba edukologijos srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2 turėti 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
1.3 mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygiu B2, privalumas – rusų kalbos mokėjimas;
1.4 mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, Google Analytics ir Google Ads platformų išmanymas;
1.5 gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo bei Komunikacijos ir edukacijos skyriaus veiklą, mokėti nustatyti prioritetus, parinkti darbo metodus, įvertinti ir apibrėžti problemas, sisteminti, rengti išvadas, priimti tinkamus sprendimus ir atsakyti už jų įgyvendinimą bei pasekmes, pasiekti, kad darbas vyktų sklandžiai bei būtų gauti optimalūs darbo rezultatai.
1.6 mokėti bendrauti su žmonėmis, žinoti bendravimo psichologiją, profesinės etikos dalykus;
1.7 gerai išmanyti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus reglamentuojančius zoologijos sodų veiklos, rinkodaros, investicijų srityse;
1.8 turėti strateginio planavimo įgūdžių, gebėti rengti rinkodaros planus, programas bei technines užduotis šių programų rengimui, numatant įgyvendinimo priemones ir išteklių poreikius;
1.9 žinoti Lietuvos zoologijos sodo veiklos pobūdį, tikslus, esamą padėtį, suvokti EAZA reikalavimus;
1.10 išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos norminių aktų reikalavimus;
1.11 būti susipažinęs su pagrindiniais fondoieškos, darbo santykių, buhalterinės apskaitos, dokumentų rengimo ir tvarkymo principais, reikalingais tinkamai organizuoti skyriaus darbą;
1.12 turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

DARBUOTOJO PAREIGOS


2. Komunikacijos ir edukacijos skyriaus vedėjas:
2.1 Rengia Komunikacijos ir edukacijos skyriaus veiklos planus, paslaugų, kainų ir rėmimo strategijas, koordinuoja jų įgyvendinimą bei teikia ataskaitas, operatyviai sprendžia rinkodaros klausimus ir priima reikalingus sprendimus,
2.2 Racionaliai vykdo rinkodaros biudžetą ir kontroliuoja lėšų panaudojimą;
2.3 Analizuoja potencialius lankytojus (vartotojus) ir jų poreikius, rūpinasi lankytojų dėmesio pritraukimu, sistematiškai veikia rinką, siekiant pripažinimo vartotojų tarpe, skatina vartotojus apsilankyti zoologijos sode;
2.4 Vykdo rėmėjų paiešką, formuoja Lietuvos zoologijos sodo įvaizdžio ir prekės ženklo identiškumą bei komunikacijos strategiją;
2.5 Vertina ir analizuoja rinką, teikia siūlymus dėl prioritetų krypčių,
2.6 Analizuoja esamų rinkodaros priemonių efektyvumą bei atlieka naujų galimybių paiešką;
2.7 Nustato efektyviausias rinkodaros priemones prioritetinių rinkų segmentams pagal vartotojų amžiaus, socialinės grupės, pasirenkamų paslaugų kainų lygį, gyvenimo būdo bei kitus reikšmingus kriterijus;
2.8 Analizuoja ir vertina kitų valstybių aktualią patirtį zoologijos sodų rinkodaros srityje, teikia pasiūlymus dėl analogiškų ar panašių projektų įgyvendinimo galimybių Lietuvos zoologijos sode;
2.9 Analizuoja Lietuvos zoologijos sodo reprezentacinių rinkodaros priemonių (suvenyrų ir kt.) poreikį, teikia direktoriui siūlymus dėl jų užsakymo;
2.10 Koordinuoja rengiant viešųjų pirkimų technines užduotis, užtikrinančias rinkodaros ir edukacinių priemonių įgyvendinimą;
2.11 Pagal kompetenciją ir direktoriaus pavedimu atstovauja Lietuvos zoologijos sodą valstybės ir savivaldybės institucijose, kitose įstaigose, konferencijose, seminaruose, parodose, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
2.12 Teikia direktoriui ir kitiems skyriams pasiūlymus, susijusius su efektyvesnės veiklos, kuri reikalinga rinkodaros tikslams pasiekti, užtikrinimu;
2.13 Nuolat atsiskaito direktoriui apie ruošiamus projektus, užduočių vykdymą, informuoja apie iškylančias problemas, numatomus jų sprendimo būdus, įvykdytų projektų rezultatus;
2.14 Rengia programų, sutarčių projektus ir kitus raštus Komunikacijos ir edukacijos skyriaus veiklos klausimais;
2.15 Koordinuoja medžiagos paruošimą ir pateikimą radijui, televizijai, spaudai, įvairiems reklaminiams leidiniams, katalogams ir kitoms įstaigoms, siūlančioms savo paslaugas;
2.16 Organizuoja internetinio puslapio rengimą ir priežiūrą;
2.17 Organizuoja ir koordinuoja straipsnių apie Lietuvos zoologijos sodą rašymą;
2.18 Organizuoja ir koordinuoja Lietuvos zoologijos sodo rengiamas šventes;
2.19 Organizuoja ir koordinuoja Lietuvos zoologijos sodo rėmėjų paieškos procesą, bendradarbiavimo bei paramos sutarčių vykdymą;
2.20 Koordinuoja lankytojų aptarnavimo paslaugų kokybės kūrimą, gerovės ir svetingumo gerinimą;
2.21 Koordinuoja kasų darbą ir užtikrina tinkamą kasų darbuotojų pildomų finansinių dokumentų parengimą;
2.22 Prisideda prie savanorystės koordinavimo įstaigoje;
2.23 Organizuoja ir koordinuoja skyriaus darbuotojų darbą, apmoko dirbti, atsako už pavaldžių darbuotojų tikslinį užimtumą, kokybišką darbą ir jo kontrolę;
2.24 Kontroliuoja, kaip skyriaus darbuotojai laikosi darbo drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos taisyklių, normų ir reikalavimų;
2.25 Užtikrina skyriui priklausančių materialinių vertybių apsaugą;
2.26 Atsiskaito už skyriaus bei savo darbą, sudaro grafikus, nustatyta tvarka pildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį, skaito instruktažus darbo vietoje, organizuoja skyriaus darbuotojų susirinkimus;
2.27 Ruošia, derina skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus bei darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas;
2.28 Laiku ir nustatyta tvarka teikti reikalingas ataskaitas;
2.29 Teikia pasiūlymus ir derina Komunikacijos ir edukacijos skyriaus darbo tobulinimo klausimus;
2.30 Sudaro Komunikacijos ir edukacijos skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę ir teikia ją derinimui;
2.31 Teikia siūlymus dėl Komunikacijos ir edukacijos skyriaus darbuotojų skatinimo ar drausminių nuobaudų skyrimo;
2.32 Rekomenduoja Komunikacijos ir edukacijos skyriaus darbuotojus kvalifikacijos tobulinimui;
2.33 Dalyvauja inventorizacijose, priimant ir perduodant turtą, teikia pasiūlymus dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto nurašymo komisijai;
2.34 Užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir materialinių vertybių, medžiagų, vandens, elektros naudojimą;
2.35 Dalyvauja nelaimingų atsitikimų tyrime;
2.36 Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus;
2.37 Atstovauja Komunikacijos ir edukacijos skyriaus interesus, bendraujant su valstybės, savivaldybių institucijomis bei Europos zoologijos sodų ir akvariumų asociacija (EAZA);
2.38 Kontroliuoja kaip skyrius įgyvendina EAZA veiklos ir edukacijos standartus
2.39 Pagal įstaigos vadovo patvirtintą budėjimo grafiką, kuriame nustatytos budinčių atsakingų darbuotojų budėjimo ir poilsio dienos kalendoriniam mėnesiui, esant porekiui budėti poilsio ir švenčių dienomis darbų eigai Zoologijos sode tinkamai organizuoti ir prižiūrėti;
2.40 Nustatytu laiku periodiškai tikrinasi sveikatą pagal darbdavio patvirtintą sveikatos pasitikrinimų grafiką;
2.41 Esant poreikiui dalyvauja ypatingų situacijų ir jų padarinių likvidavimo darbuose.
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Radvilėnų pl. 21
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.