Komunikacijos skyriaus Skyriaus, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42452
Skelbimo data: 2019-09-24
Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinė teismų administracija
Pareigos: Komunikacijos skyriaus Skyriaus, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinės teismų administracijos
direktoriaus 2019 m. vasario 8 d.
įsakymu Nr. 6P-21-(1.1)

KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Komunikacijos skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas (14,4).

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Komunikacijos skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga palaikyti nuolatinius ryšius su visuomene, siekiant formuoti palankią nuomonę apie Nacionalinę teismų administraciją (toliau – Administracija), padėti formuoti teismų ir teismų savivaldos institucijų įvaizdį visuomenėje, koordinuoti teismų komunikacijos, ryšių su visuomene strategijų formavimą ir įgyvendinimo priemonių rengimą bei vykdymą, vadovauti Skyriui, organizuoti Skyriaus darbą, užtikrinti tinkamą Skyriui pavestų uždavinių bei funkcijų vykdymą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – viešieji ryšiai.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų, teisės, verslo ir viešosios vadybos arba humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);
4.2. turėti 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų ryšių srityje;
4.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, visuomenės informavimo, teisės gauti informaciją iš valstybės įstaigų klausimus;
4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus, tarnybinio protokolo reikalavimus;
4.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus;
4.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus, vertinti kitų darbą;
4.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4.8. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo lygmuo – B1).

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas:
5.1. koordinuoti visuomenės švietimo politikos apie teismų sistemos veiklą formavimą ir ryšių su visuomene priemonių rengimą, įgyvendinimą;
5.2. koordinuoti teismų komunikacijos, ryšių su visuomene strategijų formavimą ir įgyvendinimo priemonių rengimą bei vykdymą;
5.3. koordinuoti teismų ryšių su visuomene specialistų darbą teismų komunikacijos strategijos klausimais;
5.4. koordinuoti Administracijos įvaizdžio formavimą, teikti informaciją žiniasklaidai ir visuomenei apie Administracijos veiklą;
5.5. kurti Administracijos komunikacijos strategiją informacijos sklaidos srityje;
5.6. koordinuoti spaudos konferencijų, interviu su visuomenės informavimo priemonių atstovais organizavimą;
5.7. teikti Administracijos vadovybei pastabas ir pasiūlymus dėl bendravimo su visuomenės informavimo priemonėmis ir piliečiais;
5.8. teikti pasiūlymus dėl teismų sistemos komunikacijos tobulinimo;
5.9. atlikti visuomenės informavimo priemonėse pateikiamos informacijos turinio analizę ir komunikacijos auditus;
5.10. organizuoti Administracijos, teismų darbuotojų specialiuosius mokymus ar kitas kvalifikacijos tobulinimo priemones, susijusias su informacijos teikimo visuomenės informavimo priemonių atstovams, komunikacijos įgūdžių formavimu ir tobulinimu;
5.11. pagal savo kompetenciją inicijuoti visuomenės nuomonės tyrimus, apklausas;
5.12. pagal kompetenciją rengti teismų savivaldos institucijų teisės aktų projektus, dalyvauti juos rengiant;
5.13. dalyvauti rengiant teisės aktų projektus Administracijos, teismų savivaldos institucijų bei teismų veiklos klausimais;
5.14. planuoti ir organizuoti Skyriaus darbą, asmeniškai atsakyti už Skyriui paskirtų užduočių bei pavedimų įvykdymą laiku, koordinuoti Skyriaus veiklą su kitais Administracijos skyriais;
5.15. pagal kompetenciją rengti Administracijos direktoriaus įsakymų ir įsakymais tvirtinamų teisės aktų projektus;
5.16. įgaliojus Administracijos direktoriui, atstovauti Administracijai teismų savivaldos institucijose, teismuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;
5.17. pagal kompetenciją bendradarbiauti su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, taip pat su kitų valstybių bei tarptautinėmis institucijomis ir organizacijomis
5.18. vykdyti kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Administracijos vadovybės su Administracijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Administracijos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.


SUSIPAŽINAU

Komunikacijos skyriaus
vedėjas
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: 85 2196833
El. paštas: Loreta Baršauskienė, VTD prie VRM Tarnybos sąlygų skyriaus vyr. specialistė@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.