Komunikacijos skyriaus vedėjas (PA koeficientas 12,5) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42136
Skelbimo data: 2019-08-13
Konkursą organizuojanti įstaiga: Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Pareigos: Komunikacijos skyriaus vedėjas (PA koeficientas 12,5) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. A-473

KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Komunikacijos skyriaus vedėjas (toliau – vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vedėjo pareigybė reikalinga įgyvendinti Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės komunikacijos politiką, organizuoti Komunikacijos skyriaus (toliau – skyrius) darbą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Vedėjas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – Savivaldybės komunikacijos.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį komunikacijos krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;

4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį komunikacijos ar viešųjų ryšių srityje;

4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą;

4.5. mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis).

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

5.2. įgyvendina Savivaldybės komunikacijos, rinkodaros, tarptautinio bendradarbiavimo strategijas;

5.3. organizuoja Savivaldybės vadovų spaudos konferencijas;

5.4. dalyvauja ir teikia pasiūlymus kuriant miesto ir Savivaldybės įvaizdį visuomenėje;

5.5. organizuoja informacijos apie Savivaldybės veiklą parengimą ir sklaidą;

5.6. koordinuoja Savivaldybės vidinę ir išorinę komunikaciją;

5.7. koordinuoja Savivaldybės reprezentacinių suvenyrų ir dovanų užsakymą;

5.8. bendradarbiauja su žiniasklaidos atstovais visuomenės informavimo klausimais, analizuoja žiniasklaidos teikiamą viešąją informaciją apie Savivaldybę ir teikia pasiūlymus Savivaldybės vadovams;

5.9. teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės padalinių veiklos ryšių su visuomene srityje;

5.10. vykdo protokolines funkcijas;

5.11. inicijuoja ir koordinuoja miesto akcijų, proginių ir kitų renginių organizavimą, susijusį su Savivaldybės įgyvendinamomis programomis ir iniciatyvomis;

5.12. rengia skyriaus metinius veiklos planus ir ataskaitas apie jų vykdymą;

5.13. rengia dokumentų, priskirtų skyriaus kompetencijai, projektus;

5.14. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su skyriaus vykdoma veikla, projektus;

5.15. derina viešųjų pirkimų ar mažos vertės prekių, paslaugų pirkimų technines sąlygas ir kitus dokumentus, vykdant pirkimus, susijusius su šiai pareigybei priskirtomis funkcijomis;

5.16. derina sutarčių, papildomų susitarimų prie sutarčių projektus, susijusius su šiai pareigybei priskirtomis funkcijomis;

5.17. kontroliuoja sutarčių, papildomų susitarimų prie sutarčių, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su skyriui priskirtomis funkcijomis, vykdymą;

5.18. dalyvauja Tarybos, Kolegijos, Komitetų, darbo grupių, komisijų darbe;

5.19. teikia paklausimus ir nustatyta tvarka gauna informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei viešųjų registrų skyriaus veiklos klausimais;

5.20. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis skyriaus veiklos klausimais;

5.21. organizuoja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimų, pranešimų, prašymų, skundų nagrinėjimą ir atsakymus į juos;

5.22. organizuoja dokumentų valdymą skyriuje pagal norminius ir metodinius dokumentus, kontroliuoja pavestų užduočių (atsakymų) įvykdymo terminus;

5.23. rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, teikia pasiūlymus dėl darbuotojų skatinimo ir drausminių nuobaudų jiems skyrimo;

5.24. rengia skyriaus nuostatus ir teikia juos tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;

5.25. rengia skyriaus specialistų pareigybių aprašymus;

5.26. užtikrina administracinės naštos skyriuje mažinimą;

5.27. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, siekdamas skyriaus strateginių tikslų.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Telefonas: 8 5 219 6810
El. paštas: Žigimantas Pečiūra, VTD Atrankų skyriaus vyr. specialistas, el. p. zigimantas.peciura@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.