Komunikacijos skyriaus vedėjas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 12,0

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 84466
Skelbimo data: 2022-12-08
Skelbimas galioja iki: 2022-12-22
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Pareigos: Komunikacijos skyriaus vedėjas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 12,0
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Pareigų, kurioms eiti skelbiamas konkursas, darbo laiko norma 40 val. per savaitę (darbo dienomis I-IV 8.00 val. -17.00 val., V - 8.00 val. - 15.45 val.), neterminuota darbo sutartis.
Darbo vietos adresas - Santariškių g. 2, Vilnius (E korpusas, 312 kab.)

Kontaktinio asmens duomenys: Lina Norkūnaitė, tel. 85 2796096, e. paštas lina.norkunaite@transplantacija.lt
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. T1-89


KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Biuras) Komunikacijos skyriaus vedėjas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Komunikacijos skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Biuro direktoriui (įstaigos vadovui).

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Komunikacijos skyriaus vedėjo pareigybė skirta organizuoti Komunikacijos skyriaus nuostatuose nustatytų viešųjų ryšių, tarptautinių ryšių ir teigiamo visuomenės požiūrio į žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę ir transplantaciją bei pagalbinį apvaisinimą formavimą, Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro administravimo funkcijų vykdymą.

III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuo specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų grupės komunikacijos, žurnalistikos ar informacijos paslaugų krypties išsilavinimą;
5.2. turėti 3 metų komunikacijos, viešinimo ar renginių organizavimo darbo patirties;
5.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacijos saugą valstybės institucijose, teisės aktais, reglamentuojančiais žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę ir transplantaciją bei dokumentų rengimo ir valdymo taisykles;
5.4. turėti vadovavimo įgūdžių, sugebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų veiklą;
5.5. gebėti analitiškai vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, identifikuoti problemas, siūlyti jų sprendimo būdus, rengti išvadas;
5.6. mokėti taikyti informacinių technologijų ir telekomunikacijų priemones veiklai planuoti, organizuoti ir kontroliuoti;
5.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
5.8. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass).

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:
6.1. vadovauja Skyriui, planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, įgyvendinant Skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas;
6.2. organizuoja ir koordinuoja visuomenės informavimo ir viešinimo renginių apie Biuro veiklą, projektų rengimą ir įgyvendinimą;
6.3. organizuoja ir koordinuoja teigiamo visuomenės požiūrio į donorystę ir transplantaciją formavimo projektų rengimą;
6.4. vertina ir vizuoja Skyriaus rengiamus teisės aktus, sutartis ir kitus dokumentus, taip pat kitus Biuro rengiamus dokumentus, kuriuos reikia derinti su Skyriumi;
6.5. siekdamas efektyvaus ir planingo lėšų naudojimo informavimo apie Biuro veiklą projektams, savo kompetencijos ribose teikia siūlymus Biuro direktoriui dėl veiklai numatyto biudžeto sudarymo;
6.6. užtikrina, kad būtų laiku ir tinkamai parengtos apžvalgos apie svarbiausius Lietuvos Respublikos bei užsienio naujienų agentūrų dienos pranešimus, susijusius su Biuro veikla ir informacija pateikta Biuro direktoriui bei struktūriniams padaliniams;
6.7. rūpinasi, kad Biure kuriama informacija būtų tinkamai pateikiama visuomenei ir be apribojimų prieinama visiems piliečiams;
6.8. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, susijusių su priskirta veiklos sritimi, rengimo ir tobulinimo, teikia rengėjams šiais klausimais metodinę pagalbą;
6.9. koordinuoja ir kontroliuoja Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro tvarkymo funkcijas;
6.10. kontroliuoja tinkamą Biuro informacinių technologijų priežiūrą ir aptarnavimą;
6.11. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Biuro metinį veiklos planą;
6.12. teikia Biuro direktoriui ataskaitas apie Skyriaus veiklos rezultatus;
6.13. nuolat tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose;
6.14. laiku ir kokybiškai vykdo ir kitus Biuro direktoriaus pavedimus žodžiu ir raštu, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;
6.15. vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose ir kituose norminiuose teisės aktuose bei Biuro nuostatuose.Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 370 5 279 60 96
El. paštas: info@transplantacija.lt
Adresas: Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.