Šeštadienis, gruodžio 05 d.

Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyrius Vyriausiasis specialistas (koef. - 8) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42891
Skelbimo data: 2019-11-08
Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Pareigos: Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyrius Vyriausiasis specialistas (koef. - 8) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. birželio 3 d.
įsakymu Nr. 40-176/19
(2019 m. spalio 14 d. Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymo Nr. 40-418/19 redakcija)

KORUPCIJOS IR NUSIŽENGIMŲ PREVENCIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (KNPS-3)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga įgyvendinti korupcijos prevencijos priemones Savivaldybėje, kontroliuoti vidaus darbo drausmę ir etišką elgesį, užtikrinti tinkamą asmenų skundų ir pranešimų nagrinėjimą, viešųjų ir privačių interesų konfliktų sprendimą ir prevenciją.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialiosios veiklos sritys – korupcijos prevencija, darbo drausmė, etika ir nusižengimų tyrimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teisės srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą ir viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisę, korupcijos prevenciją, tarnybinę etiką;
4.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Siekdamas įgyvendinti Skyriui keliamus tikslus, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. nustato Savivaldybės veiklos sritis, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, teikia motyvuotas išvadas dėl korupcijos tikimybės pasireiškimo Savivaldybės veikloje;
5.2. rengia ir teikia tvirtinti korupcijos prevencijos programas ir jų įgyvendinimo priemonių planus, pagal savo kompetenciją vykdo korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plane numatytas priemones;
5.3. tiria arba perduoda tirti kompetentingoms institucijoms gaunamus pranešimus apie galimą korupciją;
5.4. atlieka Savivaldybės teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;
5.5. kompetencijos klausimais bendradarbiauja su Specialiųjų tyrimų tarnyba, Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija, Savivaldybės tarybos antikorupcijos komisija, kitais Savivaldybės struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę, koordinuoja Savivaldybės valdomų įmonių vykdomą antikorupcinę veiklą;
5.6. vykdo antikorupcinį švietimą Savivaldybėje;
5.7. atlieka kitą su korupcijos prevencija Savivaldybėje susijusį darbą;
5.8. tikrina, kaip Savivaldybėje bei jos valdomose įmonėse ir įstaigose dirbantys asmenys, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatas turintys prievolę teikti privačių interesų deklaracijas, vykdo šio įstatymo reikalavimus;
5.9. rengia išankstinių rašytinių rekomendacijų, kokių priemonių Savivaldybės tarybos nariai, asmenys, dirbantys Savivaldybėje, jos valdomų įmonių, taip pat Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovai turi imtis, kad išvengtų viešųjų ir privačių interesų konflikto, projektus;
5.10. vykdo priemones, skatinančias personalo elgesio ir etikos normų laikymąsi;
5.11. Skyriaus kompetencijos klausimais nagrinėja asmenų skundus, prašymus, pranešimus ar vertina iš kitų šaltinių gautą ar sužinotą informaciją apie galimus pažeidimus, teikia siūlymus dėl sprendimų ir rengia atsakymus;
5.12. užtikrina Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų vykdymą, Savivaldybės vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo funkcionavimą, tirdamas šiuo kanalu gautą informaciją apie pažeidimus, priima su tyrimo atlikimu susijusius sprendimus, kurie yra privalomi visiems šiuo kanalu besinaudojančios (-ų) įstaigos (-ų) valstybės tarnautojams, darbuotojams ir struktūriniams padaliniams;
5.13. pagal kompetenciją (esant poreikiui – kartu su kitais Administracijos struktūriniais padaliniais) tikrina darbo tvarkos ir elgesio taisyklių laikymąsi Savivaldybėje, taip pat jos valdomų įmonių ir Įstaigų vadovų darbo drausmę, teikia Administracijos direktoriui ir merui siūlymus dėl tarnybinės ir darbo drausmės užtikrinimo, darbo ir tarnybos sąlygų Administracijoje gerinimo;
5.14. atlieka asmenų, dirbančių Savivaldybėje, taip pat Savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovų tarnybinių nusižengimų ir darbo pareigų pažeidimų tyrimus;
5.15. dalyvauja įgyvendinant lygių galimybių ir patyčių prevencijos politiką Savivaldybėje, tikrina, kaip Savivaldybės valdomose įmonėse ir Įstaigose laikomasi šių įstatymų nuostatų;
5.16. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose Skyriaus kompetencijos klausimais;
5.17. rengia Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl komisijų tarnybiniams nusižengimams ar darbo pareigų pažeidimams ištirti sudarymo, organizuoja šių komisijų posėdžius ir juos protokoluoja;
5.18. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose Skyriaus kompetencijos klausimais;
5.19. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą skyriaus valstybės tarnautoją, jo nesant
5.20. pagal savo kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8~5) 2196 821
El. paštas: Renatas Sriubas, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistas, renatas.sriubas@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.