Šeštadienis, gruodžio 05 d.

Kupiškio etnografijos muziejaus direktorius (koef. 8,37 - 1448,01 eurų neatskaičius mokesčių)

Skelbimo nr.: 61443
Skelbimo data: 2019-11-07
Konkursą organizuojanti įstaiga: Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Kupiškio etnografijos muziejaus direktorius (koef. 8,37 - 1448,01 eurų neatskaičius mokesčių)
Pareigybės aprašymas:
KUPIŠKIO ETNOGRAFIJOS MUZIEJAUS DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Kupiškio etnografijos muziejaus (toliau – Muziejus) direktorius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir priskiriamas biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų pareigybių grupei. Direktorius yra įstaigos vadovas, priimamas į darbą konkurso būdu penkerių metų kadencijai.
2. Pareigybės lygis – A1.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turi turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę nei 2 metų vadovaujamo darbo įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams patirtį;
3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, bei kitus su muziejų administravimu ir veikla susijusius teisės aktus ir gebėti juos pritaikyti praktikoje;
3.3. būti susipažinęs su muziejų srities tarptautiniais dokumentais (Hagos konvencija, UNIDROIT konvencija, Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija, Konvencija dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo);
3.4. išmanyti Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, ir Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Muziejų etikos kodeksą;
3.5. būti susipažinęs su Lietuvos muziejų sistema, muziejų veiklos tendencijomis Lietuvoje ir užsienyje, išmanyti ir taikyti muziejų srities taikomuosius tyrimus, gebėti prognozuoti muziejų sektoriaus raidos perspektyvas;
3.6. gerai mokėti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
3.7. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) – ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
3.8. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3.9. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
3.10. turėti strateginio valdymo, žmogiškųjų išteklių valdymo, materialinių ir finansinių išteklių valdymo, infrastruktūros valdymo, veiklos procesų pagrindų išmanymo, rinkodaros išmanymo, lyderystės ir kūrybiškumo kompetencijas.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. organizuoja Muziejaus veiklą ir atsako už ją, užtikrina, kad būtų įgyvendinami Muziejaus tikslai ir vykdomos nustatytos funkcijos;
4.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų ir Muziejaus nuostatų;
4.3. užtikrina, kad Muziejaus finansiniai įsipareigojimai neviršytų jo finansinių galimybių;
4.4. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą;
4.5. užtikrina edukacinių programų įgyvendinimą Muziejuje;
4.6. inicijuoja Muziejaus dalyvavimą įvairiose programose, projektuose;
4.7. užtikrina Muziejaus dokumentų valdymą;
4.8. užtikrina teisės aktų reikalavimus atitinkančias viešųjų pirkimų procedūras perkant prekes, paslaugas ar darbus;
4.9. vadovauja Muziejaus strateginio plano, metinių veiklos planų rengimui, kontroliuoja jų vykdymą;
4.10. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, tvirtina jų pareigybių aprašymus;
4.11. atsako už demokratinį Muziejaus valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklių laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, Muziejaus personalo profesinį tobulėjimą;
4.12. rūpinasi darbuotojų darbo sąlygomis, jų kvalifikacijos tobulinimu, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja jų atestaciją ir trūkstamų darbuotojų paiešką;
4.13. analizuoja Muziejaus išteklių būklę, atsako už Muziejaus veiklos rezultatus, renginių kokybę;
4.14. inicijuoja Kupiškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) gyventojų kultūrinių poreikių tyrimus;
4.15. kartu su Muziejaus taryba sprendžia Muziejaus veiklai svarbius klausimus;
4.16. organizuoja Muziejaus veiklą taip, kad būtų įgyvendinami Muziejaus tikslai ir kokybiškai atliekamos nustatytos funkcijos;
4.17. užtikrina ūkio darbuotojų darbo kokybę;
4.18. tvirtina Muziejaus valdymo struktūros schemą;
4.19. tvirtina Muziejaus darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
4.20. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka kasmetinį darbuotojų veiklos vertinimą, nustato Muziejaus darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientus, tvirtina darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, struktūrinių padalinių nuostatus, darbo tvarkos taisykles, atostogų, darbo grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, naudojimosi muziejiniais rinkiniais tvarkos aprašymą ir kitus vidaus teisės aktus;
4.21. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
4.22. inicijuoja įvairių projektų rengimą, lėšų pritraukimą Muziejui;
4.23. koordinuoja su Muziejaus veikla susijusius kultūros renginius;
4.24. plėtoja bendradarbiavimą su socialiniais partneriais;
4.25. rūpinasi Muziejaus intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, atsako už priklausančių pastatų ir kito materialiojo turto priežiūrą bei tinkamą naudojimą, nedelsiant imasi priemonių tinkamai jų būklei užtikrinti;
4.26. Muziejaus vardu atstovauja jam valstybės, savivaldybių ar nevyriausybinių organizacijų institucijose ir įstaigose;
4.27. teikia valstybės ir savivaldybės institucijoms bei Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriui pagal jų kompetenciją Muziejaus dokumentus, informaciją ir ataskaitas;
4.28. užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
4.29. viešai skelbia informaciją apie Muziejaus veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;
4.30. vykdo su Muziejaus veikla susijusius Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis;
4.31. atsako už teisingos, tikslios informacijos ir statistinių duomenų, dokumentų pateikimą laiku Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriui, registrams ir kitoms institucijoms;
4.32. užtikrina darbo saugą, elektros saugą, priešgaisrinės saugos reikalavimų Muziejuje laikymąsi;
4.33. priima ir savo kompetencijos klausimais nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus, pasiūlymus, skundus;
4.34. organizuoja Muziejaus turto apsaugą ir efektyvų jo valdymą, naudojimą;
4.35. Muziejaus vardu sudaro sutartis, išskyrus tas, kurių projektus teisės aktų nustatyta tvarka būtina derinti su steigėju;
4.36. rengia Muziejaus vadovo veiklos metinę ataskaitą, teikia ją Savivaldybės tarybai;
4.37. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais nustatytas funkcijas.
5. Direktoriaus nesant darbe (atostogų, komandiruočių, ligos metu), jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas, o nesant direktoriaus pavaduotojo – Savivaldybės mero potvarkiu paskirtas Muziejaus darbuotojas.
6. Direktorius atsako už funkcijų, išvardytų šiame pareigybės aprašyme, Muziejaus nuostatuose bei kituose teisės aktuose, atlikimą tinkamai ir laiku.
7. Direktorius yra pavaldus Savivaldybės merui ir atskaitingas Savivaldybės tarybai.

____________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis
Telefonas: 845935439
El. paštas: snieguole.vairiene@kupiskis.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.