Kvalifikacijų vertinimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44478
Skelbimo data: 2020-05-18
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Studijų kokybės vertinimo centras
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Kvalifikacijų vertinimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus
2020 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. V-26


KVALIFIKACIJŲ VERTINIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kvalifikacijų vertinimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta teisės aktų nustatyta tvarka kurti palankias laisvo asmenų judėjimo sąlygas vertinant užsienyje įgytas kvalifikacijas, teikiančias teisę į aukštąjį mokslą ir aukštojo mokslo kvalifikacijas (toliau – Kvalifikacijos) akademiniais, profesiniais ir kitais tikslais, informuojant fizinius ir juridinius asmenis apie kvalifikacijų įvertinimo bei pripažinimo galimybes Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – Kvalifikacijų vertinimo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.2. Turėti 1 metų darbo patirtį;
4.3. Mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo C1 lygmeniu;
4.4. Mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, Microsoft Office programiniu paketu;
4.5. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, mokslo ir studijų sistemą, raštvedybos taisykles, tarptautines sutartis ir susitarimus, susijusius su mokslu ir studijomis.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:
5.1. Atlieka užsienio Kvalifikacijų vertinimą;
5.2. Nustato užsienyje baigtų mokomųjų dalykų atitikmenis ir atlieka gautų pažymių pervedimą ir teikia rekomendacijas šiais klausimais;
5.3. Teikia Lietuvos aukštosioms mokykloms rekomendacijas bei konsultacijas dėl užsienio Kvalifikacijų pripažinimo;
5.4. Teikia Lietuvos ir užsienio fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją apie šalių švietimo sistemas užsienio Kvalifikacijų pripažinimą ir kitą su tuo susijusią informaciją;
5.5. Esant reikalui, organizuoja žinių ir gebėjimų patikrinimą, skirtą užsienio Kvalifikacijų turėtojams, vykdymą;
5.6. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją renka, analizuoja, sistemina ir teikia informaciją, rengia administracinių sprendimų projektus bei atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, skundus;
5.7. Mažos vertės viešuosiuose pirkimuose atlieka organizatoriaus funkcijas;
5.8. Inicijuoja ir (ar) rengia teisės aktų bei metodinių ir kitų darbo priemonių, reikalingų Skyriaus veiklai vykdyti, projektus;
5.9. Rengia Skyriaus veiklos ataskaitas;
5.10. Teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
5.11. Inicijuoja ir organizuoja tikslinių darbo grupių posėdžius, seminarus ir kitus renginius;
5.12. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją renka, analizuoja ir sistemina informaciją, rengia atsakymus į valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų raštus, skundus;
5.13. Dalyvauja darbo grupėse ar komisijose (ar pan.), sudarytose parengti teisės aktų projektus ar jų pataisas, spręsti su Studijų kokybės vertinimo centro veikla, Kvalifikacijų vertinimu ar pripažinimu, ar su mokslu ir studijomis susijusius klausimus;
5.14. Nuolat peržiūri ir susipažįsta su teisės aktų pakeitimais ir (ar) naujais teisės aktais, susijusiais su priskirtos atsakomybės sritimi, jais vadovaujasi;
5.15. Nesant Skyriaus vedėjo ir patarėjo, laikinai vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas. Nesant Skyriaus patarėjo, laikinai vykdo Skyriaus patarėjo funkcijas. Nesant Skyriaus kito vyriausiojo specialisto, laikinai vykdo jo funkcijas;
5.16. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją yra atsakingas už asmens duomenų tvarkymą laikydamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimų;
5.17. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.__________________________


Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Diana Černiavska
Telefonas: 8 5 2196813
El. paštas: diana.cerniavska@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.