Lankytojų aptarnavimo skyrius Skyriaus vedėjas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 72321
Skelbimo data: 2021-07-21
Skelbimas galioja iki: 2021-08-04
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Trakų istorijos muziejus
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Lankytojų aptarnavimo skyrius Skyriaus vedėjas
Pareiginės algos koeficientas: 10.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,770.00
Darbo vieta (miestas): Trakai
Informacija apie įstaigą: S p e c i a l i e j i r e i k a l a v i m a i 3.1. Ekspozicijų priežiūros ir apsaugos skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1.1. privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.1.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų profesinę darbo patirtį muziejininkystės, istorijos, informacinės saugos reikalavimų rengimo ir jų įgyvendinimo priežiūros, kibernetinio saugumo, fizinės apsaugos paslaugų, teisėsaugos ir / ar teisėtvarkos srityse ir ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį istorijos, muziejininkystės, projektų/procesų valdymo ar su šios pareigybės funkcijomis susijusioje srityje;
3.1.3. mokėti lietuvių kalbą ne žemesniu nei trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu (LR Vyriausybės 2003-12-24 nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“), sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
3.1.4. mokėti vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) ne žemesniu kaip A1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
3.1.5. turėti gerus darbo kompiuteriu (MS Office:

MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis) įgūdžius. 4. Išmanyti, gebėti, būti susipažinęs:

4.1. Muziejaus veiklos tikslus ir funkcijas, infrastruktūrą ir vidaus darbo tvarką, bendrus muziejaus institucijos tikslus ir veiklos priemones;
4.2. žinoti naujausias apsaugos ir telekomunikacijų sprendimo galimybes ir jų pritaikymą Muziejaus apsaugai;
4.3. žinoti apsauginės ir gaisrinės signalizacijos veikimo principus ir jų valdymą;
4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukciją, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, kitus su kultūros politika susijusius teisės aktus, kitus teisės ir norminius aktus, reglamentuojančius muziejų veiklą;
4.5. vadovautis Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) profesinės etikos kodeksu, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Muziejaus nuostatais, kitais su kultūros politika susijusiais teisės aktais, teisės ir norminiais aktais, reglamentuojančiais muziejų veiklą;
Pareigybės aprašymas:

LANKYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖ

1. B e n d r o j i c h a r a k t e r i s t i k a

1.1. Pareigybės grupė: struktūrinių padalinių vadovai.

1.2. Pareigybės pavadinimas: lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėjas.

1.3. Pareigybės lygis: A1.

1.4. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 10 – BD.

2. P a v a l d u m a s

2.1. Tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui muziejinei ir kultūrinei veiklai.

3. S p e c i a l i e j i r e i k a l a v i m a i

3.1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1.1. privalo turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių ar socialinių mokslų srities išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

3.1.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų profesinę darbo patirtį ir ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį klientų aptarnavimo ir kokybės valdymo srityje;

3.1.3. mokėti lietuvių kalbą ne žemesniu nei trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu (LR Vyriausybės 2003-12-24 nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“), sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

3.1.4. mokėti vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) ne žemesniu kaip A2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);

3.1.5. turėti gerus darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis) įgūdžius.

4. Išmanyti, gebėti, būti susipažinęs:

4.1. Muziejaus veiklos tikslus ir funkcijas, infrastruktūrą ir vidaus darbo tvarką, bendrus muziejaus institucijos tikslus ir veiklos priemones;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, strateginiais planais, išmanyti strateginio planavimo principus, kultūros politikos įgyvendinimo gaires;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukciją, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, kitus su kultūros politika susijusius teisės aktus, kitus teisės ir norminius aktus, reglamentuojančius muziejų veiklą;

4.4. išmanyti teisės aktus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius vartotojų teisinę apsaugą: Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. nutarimą Nr.623 ,,Dėl Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių patvirtinimo“, Muziejaus lankytojų aptarnavimo taisykles ir tvarką;

4.5. vadovautis Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) profesinės etikos kodeksu, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Muziejaus nuostatais, kitais su kultūros politika susijusiais teisės aktais, teisės ir norminiais aktais, reglamentuojančiais muziejų veiklą;

4.6. žinoti muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijas;

4.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą bei dirbti kolegialiai;

4.8. mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

5. F u n k c i j o s

5.1. organizuoja, koordinuoja ir vadovauja Lankytojų aptarnavimo skyriaus (toliau – Skyriaus) veiklai;

5.2. nustato prioritetines Skyriaus veiklos sritis;

5.3. analizuoja Skyriaus darbą ir numato priemones jam gerinti;

5.4. rengia lankytojų aptarnavimo kokybės gerinimo ir procesų efektyvumo didinimo planus, koordinuoja jų įgyvendinimą;

5.5. analizuoja Muziejaus lankytojų atsiliepimus, lankomumo statistiką, rengia su tuo susijusius Muziejaus dokumentus (tvarkas, ataskaitas ir pan.);

5.6. vertina lankytojus aptarnaujančių darbuotojų socialines kompetencijas, inicijuoja ir koordinuoja jų kvalifikacijos kėlimą;

5.7. organizuoja mokymus išorės (ne Muziejaus) ekskursijų vadovams ir gidams, užtikrina sklandų atestuotų gidų dalyvavimą Muziejaus lankytojų aptarnavimo procese;

5.8. vykdo lankytojų poreikių savo Skyriaus srityje ir lankytojų aptarnavimo kokybės tyrimų, apklausų planavimą ir įgyvendinimą. Tyrimų rezultatais paremtus pasiūlymus teikia direktoriaus pavaduotojui muziejinei ir kultūrinei veiklai ir kitų skyrių vedėjams;

5.9. koordinuoja Muziejaus fizinės ir elektroninės prekybos asortimento formavimą, tiria ir prognozuoja šios srities lankytojų poreikius, inicijuoja ir įgyvendina Muziejų reprezentuojančių suvenyrų bei jų linijų gamybą;

5.10. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Muziejaus pristatymą konferencijose, parodose ir kituose renginiuose;

5.11. koordinuoja savanorišką veiklą, susijusią su Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimu;

5.12. dalyvauja rengiant ir organizuojant Muziejaus edukacinius ir kultūros renginius;

5.13. esant poreikiui, aptarnauja Muziejaus lankytojus: teikia informaciją, priima paslaugų užsakymus, reguliuoja lankytojų srautus;

5.14. dalyvauja Muziejaus suformuotų darbo grupių (komisijų) veiklose arba teikia jų darbui įgyvendinti reikalingas konsultacijas ir informaciją;

5.15. rengia, koreguoja ar dalyvauja rengiant muziejaus vidaus teisės aktus, susijusius su Muziejaus lankytojų aptarnavimu, bendradarbiauja rengiant sutartis, projektus, paraiškas ir kitus dokumentus, susijusius su Muziejaus veikla;

5.16. komunikuoja ir bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių muziejais ir kitomis institucijomis, vystant bendrus projektus;

5.17. teikia paraiškas dėl prekių, darbų ir paslaugų pirkimų organizavimo, ruošia prekių, paslaugų ir darbų, susijusių su Skyriaus veiklos užduočių vykdymu, technines specifikacijas;

5.18. einamųjų metų pradžioje nustato metines veiklos užduotis Skyriaus darbuotojams, o kitų metų pradžioje juos įvertina;

5.19. nuolat tobulina savo kvalifikaciją: studijuoja profesinę literatūrą, dalyvauja stažuotėse, seminaruose, konferencijose, domisi profesinės veiklos naujovėmis.

Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 528 55 297
El. paštas: info@trakaimuziejus.lt
Adresas: Trakų r. sav. Trakų m. Kęstučio g. 4
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.