Ketvirtadienis, rugsėjo 24 d.

Lavoriškių pasienio veterinarijos posto (skyriaus) vyresnysis veterinarijos gydytojas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44410
Skelbimo data: 2020-05-06
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Lavoriškių pasienio veterinarijos posto (skyriaus) vyresnysis veterinarijos gydytojas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 6.30
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2020 m. balandžio 16 d.
įsakymu Nr. B1-257

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

LAVORIŠKIŲ PASIENIO VETERINARIJOS POSTO (SKYRIAUS)

VYRESNIOJO VETERINARIJOS GYDYTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (10)


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Lavoriškių pasienio veterinarijos posto (skyriaus) (toliau – Lavoriškių PVP) vyresnysis veterinarijos gydytojas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Lavoriškių PVP vyresniojo veterinarijos gydytojo pareigybė reikalinga užtikrinti pasienio valstybinę maisto ir veterinarinę kontrolę Lavoriškių PVP.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Lavoriškių PVP vyresnysis veterinarijos gydytojas vykdo funkcijas specialiojoje pasienio valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės srityje.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.turėti aukštąjį universitetinį veterinarijos krypties išsilavinimą;

4.2. būti susipažinusiam ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kompetencijai priskirtas sritis;

4.3. mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;

4.4. mokėti rusų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

4.5. mokėti dirbti šiomis Microsoft Office programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. kontroliuoja, kad į Lietuvos Respublikos ir ES teritoriją importuojami ir tranzitu vežami gyvūniniai ir negyvūniniai produktai, pašarai būtų saugūs, tinkamai paženklinti ir atitiktų Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų įteisintus saugos, kokybės, ženklinimo ir kitus privalomuosius reikalavimus;

5.2. vykdo iš trečiųjų šalių importuojamų ir tranzitu vežamų gyvūninių produktų ir pašarų siuntų pasienio valstybinę maisto ir veterinarinę kontrolę, įskaitant mėginių ėmimą;

5.3. vykdo iš trečiųjų šalių importuojamų į Lietuvos Respubliką negyvūninių maisto ir į ES importuojamo negyvūninio maisto, kuriam taikomi specialieji importo į ES reikalavimai, pasienio valstybinę maisto kontrolę;

5.4. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja importuojamų su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų valstybinę kontrolę;

5.5. vykdo pasienio valstybinę maisto ir veterinarinę kontrolę Lavoriškių PVP priskirtuose muitinės sandėliuose, importo ir eksporto terminaluose (laikino saugojimo sandėliuose);

5.6. siekiant užtikrinti gyvūnų gerovės reikalavimų vykdymą, kontroliuoja eksportuojamų gyvūnų gerovės reikalavimų laikymąsi;

5.7. išduoda veterinarijos sertifikatus;

5.8. pateikia informaciją apie sulaikytas, grąžintas, reimportuojamas ar siunčiamas sunaikinti siuntas Lavoriškių PVP vedėjui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriui;

5.9. užtikrina, kad siuntas lydintys dokumentai būtų pažymėti ir užpildyti teisės aktų nustatyta tvarka;

5.10. atsako už Lavoriškių PVP inventoriaus saugumą;

5.11. kontroliuoja valstybės rinkliavos surinkimą už atliekamą pasienio valstybinę maisto ir veterinarinę kontrolę Lavoriškių PVP teisės aktų nustatyta tvarka;

5.12. registruoja informaciją apie importuojamas, tranzitu vežamas gyvūnų, gyvūninių produktų ir negyvūninio maisto produktų, pašarų siuntas informacinėse sistemose ir atitinkamuose žurnaluose;

5.13. atsako už informacinėse sistemose registruojamos informacijos teisingumą;

5.14. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitų valstybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartį, sprendžiant Lavoriškių PVP kompetencijai priskirtus pasienio valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės klausimus, užtikrindamas pasienio valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės įgyvendinimą;

5.15. pagal kompetenciją teikia informaciją fiziniams, juridiniams ir kitiems asmenims dėl pasienio valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės;

5.16. teikia pasiūlymus Lavoriškių PVP vedėjui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui dėl Lavoriškių PVP darbo organizavimo ir veiklos gerinimo;

5.17. pavaduoja Lavoriškių PVP vedėją-valstybinį veterinarijos inspektorių ar kitą vyresnįjį veterinarijos gydytoją, jiems nesant;

5.18. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Lavoriškių PVP vedėjo-valstybinio veterinarijos inspektoriaus pavedimus.


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Lavoriškių PVP vedėjui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui.

_______________________

Susipažinau:


__________________________

(Parašas)

__________________________

(Vardas ir pavardė)

__________________________

(Data)
Informacija apie įstaigą: Darbo vieta - Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Lavoriškių pasienio veterinarijos postas (skyrius). Kontaktinis asmuo - Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Personalo skyriaus vyriausioji specialistė Vaidutė Raišytė-Žiemienė, tel. (8 5) 240 4367, el.p. vaidute.raisyte@vmvt.lt
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Irena Bruzgienė
Telefonas: 8 5 2196839
El. paštas: irena.bruzgiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.