Lazdijų krašto muziejaus direktorius

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 97684
Skelbimo data: 2024-07-09
Skelbimas galioja iki: 2024-07-23 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lazdijų rajono savivaldybė
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lazdijų rajono savivaldybė
Pareigos: Lazdijų krašto muziejaus direktorius
Pareiginės algos koeficientas: 1,50
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2678,10
Darbo vieta (miestas): Lazdijai
Informacija apie įstaigą: Išsamesnę informaciją, susijusią su konkursu, teikia Adelė Sukackienė, Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė, mob. + 370 687 32 649, el. paštas adele.sukackiene@lazdijai.lt.
Jos nesant, Almantas Buckiūnas, Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas, mob. + 370 682 01 247, el. paštas almantas.buckiunas@lazdijai.lt.
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės mero
2024 m. birželio 20 d.
potvarkiu Nr. 7V-228

LAZDIJŲ KRAŠTO MUZIEJAUS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Lazdijų krašto muziejaus (toliau – Muziejus) direktorius yra biudžetinės įstaigos vadovas, į pareigas skiriamas viešo konkurso būdu penkeriems metams.
2. Pareigybės lygis – A1.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Direktorius turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, menų studijų krypčių grupių studijas, ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams arba verslo ir viešosios vadybos mokslų, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams;
3.2. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programiniu paketu („Microsoft Word“, „Microsoft Excel“, „Microsoft Outlook“, „Microsoft PowerPoint“), interneto naršyklėmis ir vaizdo konferencijoms skirtomis programomis („Zoom“, „Microsoft Teams“ ar kt.);
3.3. mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ patvirtintame Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos apraše;
3.4. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
3.5. išmanyti dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3.6. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Muziejų rinkinių valdymo ir tvarkymo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-884 „Dėl Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklių patvirtinimo“ bei kitus su muziejų administravimu ir veikla susijusius teisės aktus ir gebėti juos pritaikyti praktikoje;
3.7. būti susipažinusiam su muziejų srities tarptautiniais dokumentais (1954 m. UNESCO Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencija ir jos Pirmasis bei Antrasis protokolai, 1970 m. UNESCO Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencija, 1995 m. UNIDROIT Pavogtų ar neteisėtai išvežtų kultūros objektų konvencija, 2003 m. UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencija, 2005 m. UNESCO Konvencija dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Muziejų etikos kodeksas).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Muziejaus direktorius vykdo šias funkcijas:
4.1. vadovauja Muziejui bei organizuoja Muziejaus ir jo struktūrinių padalinių darbą, kontroliuoja jų veiklą, kad būtų įgyvendinami Muziejaus tikslai ir uždaviniai bei atliekamos nustatytos funkcijos;
4.2. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Muziejaus darbuotojus;
4.3. nustato Muziejaus struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą, darbo apmokėjimo sistemą;
4.4. organizuoja Muziejaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimą bei tobulinimąsi;
4.5. organizuoja Muziejaus finansinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymą;
4.6. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
4.7. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Muziejaus vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
4.8. užtikrina Muziejaus teikiamų paslaugų kokybę;
4.9. tobulina Muziejaus veiklą, rūpinasi darbo procesų modernizavimu, naujų technologijų diegimu, papildomų lėšų paieška;
4.10. palaiko ryšius su valstybės ir savivaldybės institucijomis bei įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, spręsdamas klausimus, susijusius su Muziejaus veikla;
4.11. tvirtina Muziejaus ekspozicijų ir rengiamų parodų koncepcijas;
4.12. atstovauja Muziejui visose įstaigose ir organizacijose;
4.13. sudaro sutartis, išduoda įgaliojimus;
4.14. atsako už Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimų, Lazdijų rajono savivaldybės mero potvarkių ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų vykdymą ir įgyvendinimą;
4.15. užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Muziejaus Nuostatų;
4.16. vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas funkcijas.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 831852726
El. paštas: muziejus@lazdijai.lt
Adresas: Lazdijų r. sav. Lazdijų m. Vilniaus g. 1
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.