LAZDIJŲ SKYRIAUS vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43716
Skelbimo data: 2020-02-10
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: LAZDIJŲ SKYRIAUS vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Pareigybės aprašymas:
LAZDIJŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lazdijų skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti Skyriaus vedėjui Skyriaus veikimo teritorijoje įgyvendinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo bei nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimo, valstybinės žemės perleidimo, perdavimo naudotis ir kitose žemės reformos, nekilnojamojo turto kadastro, žemėtvarkos planavimo srityse, atlikti valstybinės žemės patikėjimo teisės subjekto (patikėtinio) funkcijas, organizuoti ir vykdyti žemės naudojimo valstybinę kontrolę, užtikrinti žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą (tvirtinimą) ir teritorijų planavimo dokumentų derinimą, prižiūrėti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje – žemės tvarkymo ir administravimo, nekilnojamojo turto kadastro, žemės naudojimo valstybinės kontrolės, žemės apskaitos ir žemės reformos srityse.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti darbo patirties žemės tvarkymo ir administravimo arba nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo ir tikslinimo srityse;
4.3. gerai išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, žemės tvarkymą ir administravimą, žemės reformą, žemėtvarkos planavimą, nekilnojamojo turto kadastrą, taip pat kitus su Skyriaus veikla susijusius ir pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą reglamentuojančius teisės aktus;
4.4. žinoti teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4.5. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas;
4.6. gebėti taikyti MS Office, GIS, CAD programinę įrangą;
4.7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. rengia sprendimų atkurti nuosavybės teises į žemę, mišką ir vandens telkinius, suteikti nuosavybėn neatlygintinai valstybinės žemės sklypus ir, teisės aktų nustatytais atvejais, sprendimų padidinti grąžintinos žemės sklypo plotą projektus;
5.2. rengia dokumentų, reikalingų parduoti, perduoti neatlygintinai naudotis arba išnuomoti valstybinės žemės sklypus, kuriuos patikėjimo teise valdo Nacionalinė žemės tarnyba, projektus, administruoja valstybinės žemės pirkimo–pardavimo, nuomos, panaudos sutartis;
5.3. sudaro piliečių, kuriems atlyginama pinigais už valstybės išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius, ir piliečių, kuriems atlyginama pinigais, kai jie atsisako perduodamo neatlygintinai nuosavybėn naujo žemės sklypo individualiai statybai mieste, sąrašus ir rengia piniginių kompensacijų už valstybės išperkamą žemę, mišką bei vandens telkinius lėšų mokėjimo dokumentus;
5.4. rengia sprendimų patvirtinti nustatytus valstybinės žemės sklypo kadastro duomenis (suformuoti valstybinės žemės sklypą) ir sprendimų pertvarkyti pagal teritorijų planavimo dokumentus suprojektuotus valstybinės, savivaldybės ar privačios žemės sklypus ir (ar) sprendimų pakeisti nustatytus šių žemės sklypų kadastro duomenis projektus;
5.5. nagrinėja prašymus paimti žemę visuomenės poreikiams ir rengia dokumentų, reikalingų sprendimams paimti žemę visuomenės poreikiams priimti, projektus;
5.6. dalyvauja žemės konsolidacijos procese;
5.7. nustato valstybinės žemės sklypo dalių, kurių reikia privatizavimo objektams eksploatuoti, dydį ir rengia sprendimų dėl valstybinės žemės sklypo dalių nustatymo arba pažymų, kad valstybinės žemės sklypai ar jų dalys yra reikalingi parduodamam valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančiam nekilnojamajam turtui eksploatuoti ir kad valstybinės žemės sklypų ar jų dalių patikėtinis yra centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, projektus;
5.8. rengia sprendimų suteikti teisę naudoti žvejybos plotą valstybiniuose Nacionalinės žemės tarnybos patikėjimo teise valdomuose vandens telkiniuose ir kitų dokumentų, susijusių su valstybinių vandens telkinių plotų naudojimu, projektus;
5.9. rengia dokumentų, reikalingų žemės servitutui administraciniu aktu nustatyti, pakeisti ar panaikinti, projektus;
5.10. rengia dokumentų, susijusių su žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo organizavimu, tikrinimu, derinimu ir tvirtinimu, valstybinės žemės patikėtinio funkcijų įgyvendinimu išduodant planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti, rengiant ir derinant teritorijų planavimo dokumentus, projektus bei rengia dokumentų, reikalingų žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartims sudaryti, projektus ir kontroliuoja sudarytų šių sutarčių vykdymą;
5.11. rengia dokumentų, reikalingų valstybės vardu valstybei paveldint ir įsigyjant privačią žemę valstybės nuosavybėn, įgyvendinant bendraturčio teises į bendrosios nuosavybės teise su kitais asmenimis Nacionalinės žemės tarnybos patikėjimo teise valdomus žemės sklypus, priimant sprendimus pirkti ar atsisakyti pirkti pirmumo teise parduodamus privačios žemės sklypus, projektus;
5.12. rengia dokumentų, reikalingų valstybinės žemės sklypų patikėjimo teisei perduoti kitiems subjektams, projektus;
5.13. rengia sutikimų įsigyti privačios žemės ūkio paskirties žemės sklypus arba atsisakymų išduoti šiuos sutikimus ir pažymų dėl žemės ūkio ar miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo pirmumo teisę turinčiam jį pirkti asmeniui projektus;
5.14. rengia sutikimų arba atsisakymų juos išduoti projektus, atsižvelgiant į gautus asmenų prašymus išduoti teisės aktuose numatytus sutikimus;
5.15. tikrina žemės sklypų kadastro duomenų bylas kameraliai ir atlieka žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo teisingumo patikras vietoje;
5.16. vykdo žemės naudojimo valstybinę kontrolę, atlieka administracinių nusižengimų, susijusių su žemės naudojimo tvarkos pažeidimais, tyrimus;
5.17. renka duomenis apie valstybinės žemės naudotojus ir nuomininkus, kitus duomenis, reikalingus valstybės žemės fondo žemės apskaitai atlikti;
5.18. renka ir Skyriaus vedėjui teikia informaciją ir duomenis apie žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų ir matininkų atliekamų darbų kokybę;
5.19. renka, analizuoja ir teikia Skyriaus vedėjui informaciją apie valstybės biudžeto lėšų žemės reformai, žemės tvarkymo ir administravimo darbams vykdyti poreikį, apie reikalingus skelbti konkursus teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbams atlikti bei darbų kiekio poreikį, apie žemės tvarkymą, piliečių nuosavybės teisių atkūrimą, žemės reformos vykdymą ir kitais klausimais;
5.20. pagal kompetenciją aptarnauja asmenis vieno langelio principu;
5.21. pagal kompetenciją nagrinėja ir (ar) dalyvauja nagrinėjant fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus bei kitą iš fizinių ir juridinių asmenų gautą informaciją, taip pat valstybės ar savivaldybių institucijų kreipimusis;
5.22. pagal kompetenciją rengia Skyriaus ar dalyvauja rengiant Nacionalinės žemės tarnybos ar kitų institucijų teisės aktų projektus;
5.23. pagal kompetenciją atstovauja Nacionalinei žemės tarnybai teismuose ir kitose institucijose;
5.24. pagal kompetenciją dalyvauja Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų valstybės bei savivaldybės institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų ar darbo grupių veikloje;
5.25. pagal kompetenciją bendradarbiauja ir teikia informaciją kitiems Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniams padaliniams;
5.26. pagal kompetenciją vykdo einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę.
5.27. pagal kompetenciją tvarko Skyriaus dokumentaciją;
5.28. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus ar Nacionalinės žemės tarnybos funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo ar Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Nacionalinės žemės tarnybos strateginiai tikslai, metiniai veiklos planai ir užtikrintas visų priskirtų funkcijų įgyvendinimas.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Irena Bruzgienė
Telefonas: 8 5 2196839
El. paštas: irena.bruzgiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.