Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius (įstaigos vadovas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44453
Skelbimo data: 2020-05-13
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius (įstaigos vadovas)
Pareiginės algos koeficientas: 18.50
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2019 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-137
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2020 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. D1-253
redakcija)

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – LHMT)
direktorius yra valstybės tarnautojas, įstaigos vadovas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. LHMT direktoriaus pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką hidrometeorologijos srityje, organizuoti nepertraukiamus hidrometeorologinius stebėjimus, tarpvalstybinius hidrometeorologinės informacijos mainus, gautų duomenų vertinimą, hidrometeorologinių sąlygų kaitos prognozavimą, meteorologijos paslaugų teikimą oro navigacijai, hidrometeorologinės informacijos teikimą ir metodinės pagalbos nepavaldiems subjektams teikimą, kaupti, saugoti ir valdyti valstybinę hidrometeorologinę informaciją.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – įstaigos administravimo ir specialiosios veiklos srities funkcijas – hidrometeorologijos ir hidrometeorolignės paskirties matavimo prietaisų metrologijos.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį;
4.3. žinoti 2017 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/373, kuriuo nustatomi oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų teikėjų, kitų oro eismo valdymo tinklo funkcijų vykdytojų ir tų subjektų priežiūros bendrieji reikalavimai, nuostatas;
4.4. žinoti kokybės vadybos metodus, procesų valdymo modelius, metrologijos standartus;
4.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešojo administravimo įstaigų darbo organizavimą, LHMT veiklos sritis, taip pat išmanyti tarptautines sutartis, Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su LHMT veikla;
4.6. išmanyti Pasaulinės meteorologijos organizacijos strateginio vystymosi kryptis, svarbiausias programas orų, klimato ir vandens srityse;
4.7. savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą ir LHMT veiklą;
4.8. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
4.9. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.10. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
4.11. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta aplinkos ministro patvirtintuose pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąrašuose.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką hidrometeorologijos srityje;
5.2. vadovauja LHMT veiklai, užtikrina LHMT funkcijų vykdymą bei uždavinių įgyvendinimą LHMT patikėtų funkcijų srityje;
5.3. pagal kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, aplinkos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;
5.4. nustatytąja tvarka pagal LHMT kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, aplinkos ministro įsakymų bei kitų teisės aktų projektus;
5.5. užtikrina meteorologijos paslaugų teikimą oro navigacijai;
5.6. teikia aplinkos ministrui LHMT veiklos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymo ataskaitas;
5.7. nustatytąja tvarka teikia tvirtinti aplinkos ministrui LHMT struktūrą, tvirtina struktūrinių padalinių nuostatus, pareigybių aprašymus, pareigybių sąrašą, darbo tvarkos taisykles;
5.8. nustatytąja tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – LHMT darbuotojus), skatina LHMT darbuotojus, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas, vertina padalinių vadovų tarnybinę veiklą, suteikia kasmetines ir tikslines atostogas, organizuoja LHMT darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;
5.9. atstovauja LHMT jos kompetencijos klausimais šalies ir užsienio įstaigose ir organizacijose, seminaruose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;
5.10. pasirašo bendradarbiavimo susitarimus;
5.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybei įgaliojus atstovauja Lietuvos Respublikai Pasaulinėje meteorologijos organizacijoje, užtikrindamas tinkamą tarptautinių įsipareigojimų hidrometeorologijos srityje vykdymą;
5.12. kontroliuoja LHMT padalinių darbą, vykdo LHMT metinių veiklos planų įgyvendinimo kontrolę;
5.13. nustatytąja tvarka sudaro nuolatines ir laikinas komisijas, darbo grupes LHMT veiklos problemoms spręsti, teisės aktams ruošti, dalyvauja jų veikloje;
5.14. užtikrina teisės aktais numatytos informacijos rinkimą, saugojimą, analizę ir pateikimą visuomenei, valstybės ir užsienio institucijoms;
5.15. užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos yra teisingi;
5.16. vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka, tvirtina LHMT teikiamų hidrometeorologinių paslaugų įkainius;
5.17. sudaro sutartis LHMT kompetencijos klausimais, suteikia įgaliojimus darbuotojams atstovauti LHMT;
5.18. valdo, naudoja ir disponuoja LHMT turtu, naudoja biudžeto lėšas LHMT veiklai ir sąmatoje numatytoms priemonėms finansuoti, užtikrindamas LHMT skirtų valstybės biudžeto asignavimų naudojimą pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
5.19. užtikrina valdomų ir (arba) tvarkomų valstybės informacinių išteklių kibernetinį saugumą ir jų atitiktį Vyriausybės nustatytiems organizaciniams ir techniniams kibernetinio saugumo reikalavimams;
5.20. vykdo kitas teisės aktų jam pavestas funkcijas, nenuolatinio pobūdžio aplinkos ministro ir aplinkos viceministro, kuriam nustatyta LHMT veiklos koordinavimo ir kontrolės funkcija, pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus aplinkos ministrui.
__________________


Susipažinau
(parašas)
(vardas, pavardė)
(data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyrius Patarėjas
Vardas, Pavardė: Aida Akudovičiūtė
Telefonas: 8 5 2196818
El. paštas: aida.akudoviciute@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.