Šeštadienis, birželio 06 d.

Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro Juristas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 8)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 62414
Skelbimo data: 2020-01-06
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos dailės muziejus
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro Juristas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 8)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus
2019-10-29 įsakymu Nr. V.2-314

LIETUVOS DAILĖS MUZIEJAUS FILIALO LIETUVOS MUZIEJŲ INFORMACIJOS, SKAITMENINIMO IR LIMIS CENTRO JURISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Šis pareigybės aprašymas nustato Lietuvos dailės muziejaus (toliau – LDM) Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro (toliau – LM ISC LIMIS) juristo priėmimo, atleidimo iš darbo tvarką, pareigoms užimti būtinus specialiuosius reikalavimus, pavaldumą, teises, pareigas bei atsakomybę.
2. Juristas yra darbuotojas, dirbantis pagal neterminuoto darbo sutartį.
3. Juristą į pareigas skiria ir iš jų atleidžia, skatina bei traukia drausminėn atsakomybėn už darbo pareigų pažeidimą LDM direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Juristas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kuris taikomas kartu su Reglamentu (ES) 2016/679 ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) nuostatais, LIMIS duomenų saugos nuostatais, kitais LIMIS saugos politiką įgyvendinančiais teisės aktais, kitais teisės aktais ir dokumentais, reguliuojančiais elektroninės informacijos saugos politiką, duomenų tvarkymo teisėtumą, LIMIS valdytojo ir tvarkytojo veiklą ir duomenų saugos valdymą, kultūros ministro įsakymu patvirtinta Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, kitais kultūros ministro įsakymais, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su atliekamu darbu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, LDM nuostatais, LDM filialo LM ISC LIMIS nuostatais, LDM darbo tvarkos taisyklėmis, LDM direktoriaus įsakymais ir šiuo pareigybės aprašymu.
5. Pareigybės grupė – specialistas.
6. Pareigybės lygis – A2.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

7. Asmuo, pretenduojantis užimti juristo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
7.1. turėti aukštąjį socialinių mokslų srities teisės krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;
7.2. turėti ne mažesnę kaip 2 (dvejų) metų darbo patirtį teisės srityje;
7.3. labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
7.4. mokėti B1 lygiu užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų);
7.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
7.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

III. FUNKCIJOS

8. Juristas vykdo šias funkcijas:
8.1. rengia su LM ISC LIMIS vykdomomis funkcijomis susijusius dokumentus;
8..2. konsultuoja LM ISC LIMIS darbuotojus teisės klausimais;
8.3. dalyvauja LM ISC LIMIS organizuojamų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūrose ir prisideda rengiant šių viešųjų pirkimų dokumentus;
8.4. dalyvauja LM ISC LIMIS rengiamose konferencijose, seminaruose, mokymuose teisės klausimais, rengia jiems pranešimus, prisideda prie šių renginių organizavimo;
8.5. darbo LDM laiku LDM pavedimu sukurtus autorinius darbus (straipsnius, nuotraukas, pranešimus) ir turtines teises į juos visam laikui perduoda LDM;
8.6. vykdo kitus su muziejaus uždaviniais ir funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio LM ISC LIMIS vedėjo, LDM direktoriaus pavedimus.
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 262 8030
El. paštas: muziejus@ldm.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Didžioji g. 4
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.