Ketvirtadienis, gegužės 23 d.

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros Sveikos gyvensenos skyrius Sveikos gyvensenos skyriaus vedėjas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 96135
Skelbimo data: 2024-05-14
Skelbimas galioja iki: 2024-05-28 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros Sveikos gyvensenos skyrius Sveikos gyvensenos skyriaus vedėjas
Pareiginės algos koeficientas: 1,35
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2410,29
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Darbo užmokestis nuo 2400 iki 3000 (bruto).
Pareigybės aprašymas:
LIETUVOS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO AGENTŪROS
SVEIKOS GYVENSENOS SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. BENDROJI DALIS

1. Sveikos gyvensenos skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo (toliau – Skyriaus vedėjas) pareigybės tikslas – užtikrinti kokybišką Skyriaus veiklą, formuoti ir įgyvendinti Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros (toliau – LINEŠA) sveikatingumo, fizinio aktyvumo, judumo veiklos skatinimą ir plėtrą; užtikrinti tinkamą LINEŠOS sveikatinimo veiklų valdymą, generuoti naujų renginių, projektų skyriuje iniciatyvas, koordinuoti ir užtikrinti sklandų Lietuvos mokyklų žaidynių bei kitų fizinio ir sveikatos renginių vykdymą. Gerinti socialinę ir fizinę aplinką, atkreipiant dėmesį į sveikatai įtaką darančius veiksnius, gerinti mokinių sveikatą ir gyvenimo kokybę.
2. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus LINEŠA direktoriaus pavaduotojui.
3. Pareigybės grupė – Struktūrinių padalinių vedėjai ir jų pavaduotojai.
4. Pareigybės lygis – A2.
5. Skyriaus vedėjas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su jo atliekamu darbu, LINEŠA nuostatais, direktoriaus įsakymais bei nurodymais, darbo tvarkos taisyklėmis, šiuo pareigybės parašymu.
6. Nesant Skyriaus vedėjui (atostogos, liga ir t.t.) jo pareigas eina direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo. Šis asmuo įgyja atitinkamas teises ir atsako už tinkamą jam paskirtų pareigų vykdymą.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PAREIGYBEI UŽIMTI

7. Kvalifikaciniai reikalavimai Skyriaus vedėjo pareigybei užimti:
7.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygtu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
7.2. turėti ne mažesnę nei 2 metų vadovaujamo darbo patirtį;
7.3. turėti ne mažesnę nei 3 metų patirtį, susijusią su sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo organizavimo veikla, tarptautiniu ir nacionaliniu mastu.
7.4. mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo (B2) lygmeniu;
7.5. žinoti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) ir (ar) Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;
7.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba;
7.7. išmanyti biudžeto planavimą ir valdymą, kokybės ir rezultatų užtikrinimą;
7.8. gebėti planuoti, organizuoti darbo krūvį, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei sugebėti numatyti problemas ir siūlyti galimus jų sprendimo būdus, vertinti kitų darbą;
7.9. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, rengti išvadas bei teikti pasiūlymus;
7.10. privalo žinoti saugos darbe, priešgaisrinės elektros saugos reikalavimus;
7.11. turėti veiklos rizikų valdymo patirties;
7.12. išmanyti bendravimo su vidaus išorės partneriais specifiką.

III. FUNKCIJOS

8. Skyriaus vedėjas atlieka šias funkcijas:
8.1. planuoja ir organizuoja skyriaus veiklą: rūpinasi Skyriaus geru mikroklimatu, darbuotojų darbo krūvio valdymu, veiklų koordinavimu, užtikrina darbuotojų atliekamų užduočių kokybę;
8.2. teikia informaciją (raštu, telefonu, elektroniniu paštu, renginių metu) apie vykdomų renginių veiklą visiems suinteresuotiems asmenims bei institucijoms;
8.3. kvalifikuotai ir atsakingai koordinuoja administruojamų veiklų sutartis ir užduotis;
8.4. koordinuoja Skyriaus darbuotojų vykdomas veiklas ir konsultuoja tikslines grupes pagal poreikį bei problematiką;
8.5. paskiria atsakingus asmenis, kurie vykdys sveikatinimo veiklas, planuos renginius ir teiks ataskaitas;
8.6. apmoko ir mentoriauja naujiems darbuotojams;
8.7. atsako už sveikatingumo renginių sklandų įgyvendinimą;
8.8. siūlo ir įgyvendina sveikatingumo veiklų rizikų valdymo priemones savo atsakomybių srityje;
8.9. kaupia sveikatingumo veiklos idėjų banką;
8.10. koordinuoja techninių specifikacijų rengimą;
8.11. dalyvauja nacionalinėse ir europinėse sveikatingumo iniciatyvose;
8.12. padeda LINEŠA direktoriui rengti ir įgyvendinti strateginius, metinius veiklos planus ir vidines programas savo atsakomybės srityje;
8.13. planuoja ir rengia Skyriaus metinius veiklos ir kitus planus nustatyta tvarka pagal LINEŠA strateginius tikslus, įskaitant, bet neapsiribojant: padalinio kiekybinius ir kokybinius metinius/ketvirtinius rodiklius ir užtikrinti jų pasiekimą;
8.14. koordinuoja Skyriaus darbą pagal organizacijos strateginius tikslus įgyvendinant Skyriaus metinius, pusmetinius ir ketvirtinius planus (įskaitant, bet neapsiribojant: padalinio kiekybinius ir kokybinius rodiklius) ir juos konsoliduoja ir analizuoja; užtikrina Skyriaus veiklos planų ir nustatytų rodiklių pasiekimą;
8.15. koordinuoja ir rengia Skyriaus nuostatus bei atsiradus objektyvioms aplinkybėms (naujų padalinio veiklų nustatymas, LINEŠA struktūros, etatų pakeitimai, darbo organizavimo keitimas ir kt.) užtikrina nuostatų keitimą;
8.16. organizuoja Skyriaus darbuotojų kompetencijų įvertinimo ir mokymų programų vykdymą;
8.17. vykdo kitas LINEŠA direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo užduotis ir pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardintomis funkcijomis;
8.18. darbo vietoje laikosi įstaigos darbo tvarkos taisyklų, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų, darbo higienos normų, nedelsiant praneša apie nelaimingą atsitikimą darbe ar darbo metu, profesinį susirgimą ar avariją skyriaus vedėjui direktoriaus pavaduotojui, direktoriui ar kitam jo įgaliotam asmeniui.
8.19. pareigas vykdo ir darbus atlieka tinkamai bei kokybiškai, t. y. nustatyta apimtimi, laiku, efektyviai naudojant skirtus išteklius, vadovaujantis LINEŠA veiklos procedūromis bei siekiant iškeltų procesų kokybės ir LINEŠA tikslų; vadovaujantis vertybėmis ir LINEŠA tvarkų bei taisyklių nuostatomis.

IV. ATSAKOMYBĖS

9. Skyriaus vedėjas pilnai atsako už savo pareigų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, o taip pat LINEŠA darbo tvarkos taisyklėse, šiame pareigybės aprašyme, darbo sutartyje, LINEŠA vidaus teisės aktuose, tinkamą vykdymą. Jis atsako už tinkamą savo pareigų atlikimą teisės aktų nustatyta tvarka. LINEŠA vidaus teisės aktų nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės už jų nesilaikymą, išskyrus atvejus, kai apie juos nebuvo tinkamai informuotas. Vidaus teisės aktų ar kitų LINEŠA vadovybės nurodymų išplatinimas elektroniniu paštu yra laikomas tinkamu informavimu.
10. Už Skyriaus vedėjui suteiktų teisių ir pareigų tinkamą vykdymą atsako Skyriaus vedėjas. Skyriaus vedėjui priskirtų teisių, pareigų ar įgaliojimų delegavimas kitam asmeniui neatleidžia jo nuo atsakomybės už tokių deleguotų teisių, pareigų ar įgaliojimų nevykdymą, ar netinkamą jų vykdymą, išskyrus atvejus, kai Skyriaus vedėjas yra nedarbingas, yra išvykęs į komandiruotę ar dėl kitų pateisinamų priežasčių jo darbe laikinai nėra ir kai toks jo laikinas nebuvimas yra įformintas LINEŠA direktoriaus įsakymu.
11. LINEŠA direktorius turi teisę nutraukti darbo sutartį be įspėjimo ir nemokėti išeitinės išmokos, jeigu darbuotojas dėl savo kalto veikimo ar neveikimo padaro pareigų, kurias nustato darbo teisės normos ar darbo sutartis, pažeidimą Lietuvos Respublikos Darbo kodekso ir LINEŠA darbo tvarkos taisyklių nustatyta tvarka.
12. Skyriaus vedėjas yra atsakingas už savo skyriaus veiklos rezultatus.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 276 0800
El. paštas: info@linesa
Adresas: Vilnius, Žirmūnų g. 1B
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.