Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Lietuvos vyriausiasis archyvaras (pareiginės algos koeficientas -18,5) (įstaigos vadovas)

Skelbimo nr.: 41475
Skelbimo data: 2019-05-27
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
Pareigos: Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Lietuvos vyriausiasis archyvaras (pareiginės algos koeficientas -18,5) (įstaigos vadovas)
Pareigybės aprašymas:

LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO TARNYBOS LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos (toliau – Tarnyba) Lietuvos vyriausiasis archyvaras yra įstaigos vadovas.

II PASKIRTIS

2. Tarnybos Lietuvos vyriausiojo archyvaro pareigybė reikalinga Tarnybos, dalyvaujančios formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo srityje, veiklai organizuoti.

III VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka bendrosios veiklos – vidaus administravimo ir specialiosios veiklos – dokumentų ir archyvų valstybinio valdymo srities funkcijas.

IV SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį;

4.3. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį dokumentų ir archyvų valdymo srityje;

4.4. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, Tarnybos veiklą, viešuosius pirkimus;

4.6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais dokumentų ir archyvų valdymo klausimais;

4.7. turėti lyderystės gebėjimų, strateginį požiūrį ir gebėti valdyti veiklą;

4.8. gebėti bendrauti su asmeniu ir grupėje įvairiose bendravimo situacijose;

4.9. gebėti atlikti sudėtingos situacijos analizę, parengti pagrįstus sprendimus;

4.10. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;

4.11. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

V ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. sprendžia Tarnybos kompetencijai priklausančius klausimus, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Tarnybai teisės aktais pavestų uždavinių ir funkcijų atlikimą;

5.2. dalyvauja formuojant valstybės politiką dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo srityje ir ją įgyvendina;

5.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba kultūros ministro pavedimu dalyvauja formuojant Europos Sąjungos politiką dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo srityje;

5.4. užtikrina Europos Sąjungos dokumentų valdymo ir naudojimo srities teisės aktų vykdymą Lietuvoje;

5.5. reglamentuoja dokumentų ir archyvų valstybinio valdymo srities administravimą, teikia derinimo išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų su archyvų ir dokumentų valdymo politika susijusių teisės aktų projektų, kitų dokumentų;

5.6. priskiria kiekvienam valstybės archyvui administruoti Nacionalinio dokumentų fondo dalį ir kontroliuoja, kaip jis administruojamas;

5.7. formuoja vienodą dokumentų valdymo praktiką valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse;

5.8. sprendžia valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių veiklos dokumentų perdavimo, dokumentų nuolatinio saugojimo klausimus arba įgalioja šiuos sprendimus priimti valstybės archyvus;

5.9. dalyvauja koordinuojant kino metraščio kūrimą ir kontroliuoja, kaip administruojamas jo kūrimo įgyvendinimas;

5.10. koordinuoja kino paveldo kaupimą, saugojimą ir naudojimą;

5.11. valdo Tarnybai ir valstybės archyvams skirtus biudžeto asignavimus;

5.12. pagal kompetenciją užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;

5.13. užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko ir kultūros ministro pavedimų vykdymą;

5.14. priima įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;

5.15. tvirtina arba valstybės archyvų vadovams paveda tvirtinti valstybės archyvų metinius veiklos planus;

5.16. priima į pareigas, atleidžia iš jų Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, valstybės archyvų vadovus, juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas, suteikia atostogas, siunčia juos į komandiruotes, vykdo kitus darbdavio įgaliojimus personalo valdymo srityje;

5.17. tvirtina Tarnybos administracijos padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Tarnybai Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus, tvirtina valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, valstybės archyvų vadovų pareigybių aprašymus ir kitus vidaus administravimo teisės aktus;

5.18. tvirtina valstybės archyvų administracijų struktūras ir kiekvienam valstybės archyvui nustato konkretų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių, neviršydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Tarnybai pavaldžiose įstaigose;

5.19. koordinuoja ir kontroliuoja Tarnybos administracijos padalinių ir valstybės archyvų veiklą, nustato jiems uždavinius, duoda pavedimus;

5.20. vertina valstybės archyvų ataskaitas, prireikus teikia jiems metodinius nurodymus;

5.21. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Tarnybos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

5.22. atstovauja Tarnybai arba suteikia įgaliojimus Tarnybos valstybės tarnautojams ar darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, jai atstovauti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;

5.23. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

VI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai atskaitingas Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir kultūros ministrui.Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 6806
El. paštas: alma.markeviciene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.