Ketvirtadienis, gruodžio 03 d.

Liolių seniūnijos seniūnas. Pareiginės algos koeficientas 9,5. (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41575
Skelbimo data: 2019-06-05
Konkursą organizuojanti įstaiga: Kelmės rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Liolių seniūnijos seniūnas. Pareiginės algos koeficientas 9,5. (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. A-98LIOLIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Liolių seniūnijos seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Seniūno pareigybė reikalinga socialinių paslaugų ir komunalinio ūkio veiklai seniūnijoje administruoti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas veikia bendrojoje – viešojo administravimo, viešųjų pirkimų, turto valdymo ir priežiūros, specialiojoje – šeimos, vaikų ir jaunimo socialinių teisių apsaugos veiklos srityse.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą.
5. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti rengti sprendimų projektus, teisinius dokumentus, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
7. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.
8. Turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti seniūnijos tarnybinį automobilį.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

9. Atlieka seniūnijos vidaus administravimą.
10. Administruoja seniūnijai skirtus asignavimus, vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę.
11. Rengia seniūnijos biudžeto projekto programų sąmatas, biudžeto išlaidų sąmatas su priedais pagal finansavimo šaltinius ir valstybės funkcijas.
12. Savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą.
13. Organizuoja seniūnaičių rinkimus ir išplėstines seniūnaičių sueigas.
14. Informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ naudotojo teisėmis peržiūri esančius sąskaitų duomenis ir priima sprendimą dėl gautos sąskaitos faktūros.
15. Seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu.
16. Seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka atlieka jam priskirtas personalo valdymo funkcijas.
17. Išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais.
18. Išduoda leidimus laidoti.
19. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą.
20. Pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus.
21. Kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo.
22. Nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose.
23. Teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo.
24. Prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, rengia seniūnijos nuostatus, pareigybių aprašymus, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą.
25. Prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas ir pateikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo bei paramos būdų.
26. Dalyvauja vykdant vaiko teisių apsaugą ir darbą su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai ar apribotos tėvų teisės į vaikus, skubiai informuoja Vaiko teisių apsaugos tarnybą apie gresiantį pavojų vaiko sveikatai ir gyvybei.
27. Administruoja socialinį būstą (prižiūri, saugo, vadovaudamasis administracijos direktoriaus įsakymu, apgyvendina nuomininkus, renka nuomos mokestį, organizuoja nemokių, pažeidusių nuomos sutartį nuomininkų iškeldinimą, informuoja savivaldybės administraciją apie neapgyvendintus butus, praneša nuomininkams prieš mėnesį apie nuomos sutarties nutraukimą).
28. Užtikrina seniūnijai perduoto turto apsaugą ir tinkamą naudojimą.
29. Užtikrina ir atsako už tikslingą seniūnijos autotransporto panaudojimą.
30. Organizuoja seniūnijai priskirtų teritorijų, kultūros paveldo objektų ir kapinių priežiūrą bei tvarkymą.
31. Organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus.
32. Organizuoja seniūnijos vietinės reikšmės gatvių ir kelių tvarkymo darbus.
33. Organizuoja seniūnijos gatvių apšvietimo priežiūros darbus.
34. Organizuoja turimų žvyro karjerų eksploataciją.
35. Dalyvauja įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas.
36. Įgyvendina darbuotojų saugos ir sveikatos priemones savo padalinyje.
37. Įgyvendina civilinės saugos funkcijas seniūnijoje.
38. Įgyvendina mobilizacijos funkcijas seniūnijoje.
39. Šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais.
40. Dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją.
41. Apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje.
42. Organizuoja prekių, paslaugų ir darbų pirkimą.
43. Atsako už teisingą pirminių buhalterinių dokumentų įforminimą ir pateikimą laiku savivaldybės administracijos Apskaitos skyriui.
44. Leidžia pagal kompetenciją įsakymus.
45. Dalyvauja sudaromų komisijų darbe.
46. Ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui.
47. Vykdo kitus mero, mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo žodinius ir raštiškus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

48. Seniūnijos seniūnas yra tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui.Susipažinau

____________________________
(Parašas)

____________________________
(Vardas ir pavardė)

____________________________
(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 2717928
El. paštas: Erika Nemickaitė, VTD prie VRM Atrankų sk. personalo atrankos spec., erika.nemickaite@policija.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.