LM ISC LIMIS Metodinio skyriaus Vyriausiasis metodininkas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 63265
Skelbimo data: 2020-02-14
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos dailės muziejus
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: LM ISC LIMIS Metodinio skyriaus Vyriausiasis metodininkas
Pareiginės algos koeficientas: 6.30
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus
2020-02-11 įsakymu Nr. V.2-34

LIETUVOS DAILĖS MUZIEJAUS FILIALO LIETUVOS MUZIEJŲ INFORMACIJOS, SKAITMENINIMO IR LIMIS CENTRO METODINIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO METODININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Šis pareigybės aprašymas nustato Lietuvos dailės muziejaus (toliau – LDM) Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro (toliau – LM ISC LIMIS) Metodinio skyriaus vyriausiojo metodininko (toliau – vyr. metodininkas) priėmimo, atleidimo iš darbo tvarką, pareigoms užimti būtinus specialiuosius reikalavimus, pavaldumą, teises, pareigas bei atsakomybę.
2. Vyr. metodininkas yra darbuotojas, dirbantis pagal neterminuoto darbo sutartį.
3. Vyr. metodininką į pareigas skiria ir iš jų atleidžia, skatina bei traukia drausminėn atsakomybėn už darbo pareigų pažeidimą LDM direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Vyr. metodininkas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su atliekamu darbu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Lietuvos dailės muziejaus nuostatais, LDM filialo LM ISC LIMIS nuostatais, LM ISC LIMIS Metodinio skyriaus nuostatais, LDM darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais ir šiuo Pareigybės aprašymu.
5. Pareigybės grupė – specialistas.
6. Pareigybės lygis – A2.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

7. Asmuo, pretenduojantis užimti vyr. metodininko pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
7.1. turėti aukštąjį menų studijų srities dailės arba dizaino krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;
7.2. turėti įgūdžių interneto leidinių kūrimo, administravimo, atnaujinimo aktualia informacija, tekstų kūrimo ir parengimo informacijos sklaidai, ryšių su visuomene srityse;
7.3. labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
7.4. gerai mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų, lenkų, rusų);
7.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu ir skaitmeninių vaizdų apdorojimo programomis (Photoshop ir kt.);
7.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

III. FUNKCIJOS

8. Vyr. metodininkas vykdo šias funkcijas:
8.1. kuria, įgyvendina LDM filialo LM ISC LIMIS administruojamų, kuriamų ir atnaujinamų internetinių leidinių, spaudai rengiamų įvairių tipų spaudinių (knygų, plakatų ir kt.) dizaino projektus;
8.2. teikia pasiūlymus dėl naujai kuriamų ir plėtojamų, modernizuojamų LDM filialo LM ISC LIMIS administruojamų interneto leidinių dizaino sukūrimo ir atnaujinimo;
8.3. administruoja, aktualia informacija atnaujina LDM filialo LM ISC LIMIS administruojamus interneto leidinius, jų paskyras socialiniuose tinkluose;
8.4. pagal su LDM filialo LM ISC LIMIS vedėju ir LM ISC LIMIS Metodinio skyriaus vedėju suderintą planą ir grafiką renka ir kuria LM ISC LIMIS administruojamiems interneto leidiniams skirtą informacinę medžiagą (tekstus, iliustracijas) apie Lietuvos muziejus ir jų veiklą, kultūros paveldo skaitmeninimo aktualijas, parengia ją publikavimui ir pateikia LM ISC LIMIS internetinių leidinių ir jų paskyrų socialiniuose tinkluose administratoriams bei vertimui į užsienio kalbas;
8.5. raštu ir žodžiu konsultuoja Lietuvos muziejų specialistus ir kitus interesantus informacijos parengimo ir pateikimo LM ISC LIMIS administruojamiems interneto leidiniams, interneto leidinių dizaino kūrimo klausimais;
8.6. inicijuoja naujų projektų, programų, susijusių su LM ISC LIMIS Metodinio skyriaus veikla, rengimą ir pateikimą konkursams finansinei paramai gauti, rengia šiuos projektus, programas ir prisideda prie jų įgyvendinimo;
8.7. prisideda prie LM ISC LIMIS renginių organizavimo;
8.8. darbo LDM laiku vykdant tiesiogines pareigas sukurtus autorinius darbus (straipsnius, nuotraukas, pranešimus, spaudinių ir interneto leidinių dizaino projektus, dizainą) ir turtines teises į juos visam laikui perduoda Lietuvos dailės muziejui;
8.9. vykdo kitus su muziejaus tikslais, uždaviniais ir funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio teisėtus LDM direktoriaus, LM ISC LIMIS vedėjo, LM ISC LIMIS Metodinio skyriaus vedėjo pavedimus.
Informacija apie įstaigą: Lietuvos dailės muziejus yra nacionalinė valstybės biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti nacionalinės svarbos dailės meno ir kultūros istorijos muziejines vertybes.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 262 8030
El. paštas: muziejus@ldm.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Didžioji g. 4
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.