Malkų įlankos, Molo, Pilies pasienio veterinarijos posto (skyriaus) Veterinarijos gydytojas (darbo vieta - Klaipėda) (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43849
Skelbimo data: 2020-02-28
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Malkų įlankos, Molo, Pilies pasienio veterinarijos posto (skyriaus) Veterinarijos gydytojas (darbo vieta - Klaipėda) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 5.30
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gegužės 22 d.

įsakymu Nr. B1-360

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. vasario 13 d.

įsakymo Nr. B1-108 redakcija)

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

MALKŲ ĮLANKOS, MOLO, PILIES

PASIENIO VETERINARIJOS POSTO (SKYRIAUS)

VETERINARIJOS GYDYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (15)

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Malkų įlankos, Molo, Pilies pasienio veterinarijos posto (skyriaus) (toliau – Malkų įlankos, Molo, Pilies PVP) veterinarijos gydytojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Malkų įlankos, Molo, Pilies PVP veterinarijos gydytojo pareigybė reikalinga užtikrinti pasienio valstybinę maisto ir veterinarinę kontrolę Malkų įlankos, Molo, Pilies PVP.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Malkų įlankos, Molo, Pilies PVP veterinarijos gydytojas vykdo funkcijas specialiojoje pasienio valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį veterinarijos krypties išsilavinimą;

4.2. būti susipažinusiam ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kompetencijai priskirtas sritis;

4.3. mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;

4.4. mokėti dirbti šiomis Microsoft Office programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą:

5.1. siekia užtikrinti, kad į Lietuvos Respublikos ir ES teritoriją importuojami ir tranzitu vežami gyvūniniai ir negyvūniniai produktai, pašarai būtų saugūs, tinkamai paženklinti ir atitiktų Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų įteisintus saugos, kokybės, ženklinimo ir kitus privalomuosius reikalavimus;

5.2. vykdo iš trečiųjų šalių importuojamų ir tranzitu vežamų gyvūninių produktų ir pašarų siuntų pasienio valstybinę maisto ir veterinarinę kontrolę, įskaitant mėginių ėmimą ir, esant reikalui, mėginių pristatymą į laboratoriją;

5.3. vykdo iš trečiųjų šalių importuojamų į Lietuvos Respubliką negyvūninių maisto ir į ES importuojamo negyvūninio maisto, kuriam taikomi specialieji importo į ES reikalavimai, pasienio valstybinę maisto kontrolę;

5.4. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja importuojamų su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų valstybinę kontrolę;

5.5. vykdo pasienio valstybinę maisto ir veterinarinę kontrolę Malkų įlankos, Molo, Pilies PVP priskirtuose muitinės sandėliuose, importo ir eksporto terminaluose (laikino saugojimo sandėliuose);

5.6. siekiant užtikrinti gyvūnų gerovės reikalavimų vykdymą, kontroliuoja eksportuojamų gyvūnų gerovės reikalavimų laikymąsi;

5.7. pagal kompetenciją išduoda veterinarijos sertifikatus;

5.8. rengia ataskaitas ir pateikia informaciją apie sulaikytas, grąžintas, reimportuojamas ar siunčiamas sunaikinti siuntas Malkų įlankos, Molo, Pilies PVP vedėjui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriui;

5.9. užtikrina, kad siuntas lydintys dokumentai būtų pažymėti ir užpildyti teisės aktų nustatyta tvarka;

5.10. atsako už Malkų įlankos, Molo, Pilies PVP inventoriaus saugumą;

5.11. kontroliuoja valstybės rinkliavos surinkimą už atliekamą pasienio valstybinę maisto ir veterinarinę kontrolę Malkų įlankos, Molo, Pilies PVP teisės aktų nustatyta tvarka;

5.12. registruoja informaciją apie importuojamas, tranzitu vežamas gyvūnų, gyvūninių produktų ir negyvūninio maisto produktų, pašarų informacinėse sistemose ir atitinkamuose žurnaluose;

5.13. atsako už informacijos, registruojamos informacinėse sistemose, teisingumą;

5.14. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitų valstybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartį, sprendžiant Malkų įlankos, Molo, Pilies PVP kompetencijai priskirtus pasienio valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės klausimus, užtikrindamas pasienio valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės įgyvendinimą;

5.15. pagal kompetenciją teikia informaciją fiziniams, juridiniams ir kitiems asmenims dėl pasienio valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės;

5.16. teikia pasiūlymus Malkų įlankos, Molo, Pilies PVP vedėjui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui dėl Malkų įlankos, Molo, Pilies PVP darbo organizavimo ir veiklos gerinimo;

5.17. pavaduoja kitą Malkų įlankos, Molo, Pilies PVP veterinarijos gydytoją, jam nesant;

5.18. šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Malkų įlankos, Molo, Pilies PVP vedėjo-valstybinio veterinarijos inspektoriaus pavedimus, siekiant Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Malkų įlankos, Molo, Pilies PVP vedėjui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui.

Informacija apie įstaigą: Darbo vieta-Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Malkų įlankos, Molo, Pilies pasienio veterinarijos postas (skyrius), Klaipėda. Kontaktinis asmuo - Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Personalo skyriaus vyriausioji specialistė Vaidutė Raišytė-Žeimienė, tel. (8 5) 240 4367, el.p. vaidute.raisyte@vmvt.lt
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Arūnas Bulota
Telefonas: 8 5 2196829
El. paštas: arunas.bulota@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.