Marijampolės departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44576
Skelbimo data: 2020-06-01
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Marijampolės departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. VKE-353

MARIJAMPOLĖS DEPARTAMENTO VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Marijampolės departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Valstybės tarnautojo pareigybės paskirtis – vykdyti valstybinę priežiūrą ir kontrolę bei ginti vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities visuomenės sveikatos saugos kontrolės ir vartotojų sveikatos saugos funkcijas.


IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį sveikatos mokslų, gyvybės mokslų arba fizinių mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;
4.2. turėti B kategorijos transporto priemonių vairuotojo pažymėjimą;
4.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice kompiuterinėmis programomis;
4.4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugos kontrolę bei būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
4.5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
4.7. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. vykdo asmens sveikatos priežiūros įstaigų, švietimo, stacionarių globos ir slaugos įstaigų, interneto kavinių ir klubų, keleivių vežimo traukiniais, laivais ir keltais vidaus maršrutais, policijos areštinių ir laisvės atėmimo vietų, juridinių asmenų, valstybės įmonių, savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, taip pat užsienio valstybių juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų (toliau – įmonė) gaminančių kosmetikos gaminius, kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų teikiamų paslaugų, apgyvendinimo paslaugų, žmogaus palaikų laidojimo paslaugų (žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo) teikimo veiklos, balzamavimo ir kremavimo veiklos valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;
5.2. vykdo radiotechninių objektų valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;
5.3. vykdo stacionarių triukšmo šaltinių veiklos valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę triukšmo prevencijos zonose;
5.4. vykdo kvapų kontrolę gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose;
5.5. vykdo sanitarinės apsaugos zonų valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;
5.6. pagal asmenų pareiškimus ir skundus vykdo visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų), kurių kontrolė nėra pavesta kitoms viešojo administravimo institucijoms, laikymosi kontrolę pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytą kontroliuojamų sričių sąrašą;
5.7. teikia informaciją apie vartotojų teises vartotojams ir paslaugų teikėjams;
5.8. nagrinėja vartotojų skundus dėl kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų bei apgyvendinimo paslaugų;
5.9. sprendžiant vartotojų ir paslaugų teikėjų ginčus ne teismo tvarka, ginčus nagrinėjančiai institucijai teikia išvadas, susijusias su ginčijamų kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų bei apgyvendinimo paslaugų sauga ir kokybe;
5.10. rengia siūlymus taikyti Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo nustatytų pavojingų produktų pateikimo į rinką ribojimo priemones ir vykdo priimtų sprendimų dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo laikymosi kontrolę;
5.11. vykdo licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos kontrolę;
5.12. dalyvauja valdant ekstremalias sveikatai situacijas, organizuoja ir vykdo pasirengimo ekstremalių sveikatai situacijų atvejams planavimą;
5.13. pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus, nutarimus dėl administracinių nusižengimų, kai protokolas nesurašomas;
5.14. analizuoja informaciją apie valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatytus teisės aktų pažeidimus bei jų pobūdį;
5.15. teikia duomenis informacinėms sistemoms ir registrams;
5.16. vykdo pavojingų objektų kontrolę;
5.17. taiko visuomenės sveikatos priežiūros priemones cheminio užterštumo atvejais gyvenamosiose ir visuomeninėse patalpose (išskyrus patalpas, kuriose yra įrengtos darbo vietos ir jose vykdoma veikla, susijusi su cheminiais veiksniais, dėl kurių atsiranda cheminių medžiagų išsiskyrimo į darbo aplinkos orą rizika) ir kituose objektuose, kuriuose yra vykdoma valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė;
5.18. rengia Marijampolės departamento (toliau – Departamentas) Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos, laboratorinių tyrimų planus, veiklos ataskaitas, teikia pasiūlymus Departamento ir įstaigos veiklos planų rengimui;
5.19. rengia bei dalyvauja rengiant įstaigos ir Departamento vidaus teisės aktų projektus, rengia pastabas bei pasiūlymus dėl departamentui pateiktų derinti teisės aktų projektų; siekiant šalinti teisinio reglamentavimo spragas, rengia siūlymų Sveikatos apsaugos ministerijai dėl visuomenės sveikatos saugos kontrolės teisės aktų keitimo ar rengimo projektus;
5.20. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
5.21. teikia informaciją visuomenei, valstybės ir savivaldybių institucijoms, konsultuoja suinteresuotus asmenis visuomenės sveikatos saugos kontrolės, vartotojų teisių gynimo klausimais;
5.22. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
5.23. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
5.24. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
5.25. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
5.26. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus skyriaus vedėjui;
5.27. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
5.28. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
5.29. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
5.30. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
5.31. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai.


VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

___________________________

Susipažinau:
_____________________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________________
(data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Regina Filipovič-Jurgaitienė
Telefonas: 8 5 219 6821
El. paštas: regina.filipovic-jurgaitiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.