Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus specialistas

Skelbimo nr.: 58920
Skelbimo data: 2019-06-13
Konkursą organizuojanti įstaiga: Neringos savivaldybės administracija
Pareigos: Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus specialistas
Pareigybės aprašymas:
MIESTO TVARKYMO IR STATYBOS SKYRIAUS SPECIALISTO (2422)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus specialistas pagal pareigybių grupę yra specialistas.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti, kad Savivaldybės teisėmis statomi ir nuosavybės teisę valdomi statybos objektai, būtų statomi, rekonstruojami, remontuojami ir prižiūrimi laikantis Lietuvos Respublikos, Kelių įstatymo, Statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų bei kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių statybą


II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu arba jam prilygintu išsilavinimu, arba koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą, darbuotojų saugos ir sveikatos vidaus tvarką;
4.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
4.4. gebėti kaupti, analizuoti ir sisteminti informaciją, tvarkyti, apskaityti, saugoti ir naudoti dokumentus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.


III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. atlieka statybos objektų, kurių užsakovo funkcijas vykdo Neringos savivaldybės administracija, priežiūrą;
5.2. peržiūri atliekų tvarkymo programas, planus, taisykles;
5.3. suformuoja savivaldybės aplinkos monitoringo programas;
5.4. registruoja savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios programos paraiškas, sąmatas rengia ir teikia paskirtų objektų viešųjų pirkimų dokumentų projektus;
5.5. peržiūri teritorijų ir techninio planavimo dokumentus, kuriuose numatomas želdinių ir želdynų tvarkymas;
5.6. rengia ir pateikia atitinkamoms institucijoms statistines ataskaitų projektus;
5.7. dalyvauja išbandant inžinerinius tinklus, sistemas;
5.8. užsako lauko inžinerinių tinklų kontrolines geodezines nuotraukas ir sklypo suplanavimo bei tvarkymo darbų įvykdymo brėžinius;
5.9. teikia pareigybės dokumentacijos plano projektą bendram administracijos dokumentacijos plano parengimui, rengia ir derina pareigybės dokumentų apyrašus, sukomplektuoja pagal patvirtintą bendrą dokumentacijos planą bylas ir pasibaigus kalendoriniams metams suarchyvuoja bylas ir perduoda saugoti į savivaldybės archyvą;
5.10. priima ir konsultuoja asmenis pagal kompetenciją nagrinėja ir atsako į jų prašymus, skundus, pasiūlymus;
5.11. dalyvauja administracijos direktoriaus įsakymais sudarytuose komisijose;
5.12. vykdo kitus Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus vedėjo pavedimus.

IV SKYRIUS
DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

6. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:
6.1. už funkcijų, nustatytų šiame pareigybės aprašyme, netinkamą vykdymą ar nevykdymą;
6.2. už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, padarytus vykdant savo pareigas;
6.3. už darbo drausmės pažeidimus bei vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymą;
6.4. už nustatytos kompetencijos viršijimą ar piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi;
6.5. už gautų asmens duomenų neteisėtą atskleidimą ir naudojimą;
6.6. už materialinę žalą, padarytą dėl savo kaltės ar neatsargumo.
7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atskaitingas ir tiesiogiai pavaldu Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus vedėjui.


__________________________________________________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Taikos g. 2, LT-93127 Neringa
Telefonas: (8-469) 51114
El. paštas: virginija.kriscenovskyte@neringa.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.