Ketvirtadienis, rugpjūčio 13 d.

Miško apsaugos specialistas (-ė) Šilutės regioniniame padalinyje

Skelbimo nr.: 60387
Skelbimo data: 2019-09-06
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija
Pareigos: Miško apsaugos specialistas (-ė) Šilutės regioniniame padalinyje
Pareigybės aprašymas:
MIŠKO APSAUGOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. Bendrosios nuostatos

1. Šis pareigybės aprašymas nustato Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos (toliau – Darbdavys) Miško apsaugos specialisto (toliau – Darbuotojas) kompetenciją ir kvalifikacinius reikalavimus, darbo funkcijas, pareigas, teises ir atsakomybę, ir yra privaloma tiek Darbuotojui, tiek Darbdaviui.
2. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus regioninio padalinio vyriausiajam miškininkui ar jį pavaduojančiam asmeniui (toliau – Tiesioginis vadovas).
3. Darbuotojas vykdo Darbdavio įsakymus (sprendimus) ir Tiesioginio vadovo nurodymus, pavedimus ir užduotis.
4. Atostogų, komandiruotės, stažuotės, ligos ar kitais atvejais, kai asmuo dėl pateisinamos priežasties negali dirbti, Darbuotoją pavaduoja Tiesioginio vadovo paskirtas kitas darbuotojas. Tiesioginio vadovo paskyrimu Darbuotojas pavaduoja kitus darbuotojus jų atostogų, komandiruotės, stažuotės, ligos ar kitais nebuvimo atvejais.
5. Darbuotojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Darbdavio Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis (toliau – Vidaus tvarkos taisyklės), kitais Darbdavio vietiniais norminiais teisės aktais, darbo sutartimi ir šiuo pareigybės aprašymu.
6. Darbuotojas į darbą priimamas ir iš darbo atleidžiamas Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka.
7. Darbuotojas privalo būti pasitikrinęs sveikatą ir turėti medicinos įstaigos išduotą sveikatos būklę patvirtinantį dokumentą, leidžiantį atlikti šiame pareigybės aprašyme nurodytas darbo funkcijas.
8. Į šias pareigas gali būti priimtas ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo, atitinkantis šiame pareigybės aprašyme nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.

II. Kvalifikaciniai reikalavimai

9. Darbuotojas turi atitikti žemiau išvardintus bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:
9.1. mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
9.2. mokėti našiai, kruopščiai, dėmesingai ir atsakingai dirbti;
9.3. gebėti greitai orientuotis nestandartinėse situacijose;
9.4. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, organizuoti ir planuoti savo veiklą;
9.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir formuluoti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
9.6. turėti gerus savarankiško darbo ir darbo komandoje įgūdžius;
9.7. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais veiklą, susijusią su šios pareigybės funkcijų įgyvendinimu.
10. Darbuotojas turi atitikti žemiau išvardintus specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:
10.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį miškininkystės krypties išsilavinimą;
10.2. turėti ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį miškininkystės srityje;
10.3. turėti darbo kompiuteriu įgūdžių;
10.4. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

III. Darbuotojo darbo funkcijos

11. Darbuotojas atlieka visas žemiau išvardintas darbo funkcijas:
11.1. organizuoja bendrą valstybinę miško priešgaisrinės apsaugos priemonių sistemą padalinyje, koordinuoja jos įgyvendinimą ir užtikrina jos funkcionavimą;
11.2. organizuoja miško sanitarinės apsaugos nuo kenksmingų biotinių, abiotinių ir antropogeninių veiksnių vykdymą, miško sanitarinės būklės, abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytų pažeidimų stebėjimą;
11.3. organizuoja miškų apsaugos nuo neteisėtos veiklos darbus regioniniame padalinyje;
11.4. inicijuoja ir koordinuoja miško priešgaisrinės ir sanitarinės apsaugos bei miško pažaidų prevencijos priemones, rengia informaciją šiais klausimais ir teikia ją įmonės Miško apsaugos skyriui;
11.5. organizuoja gaisrų stebėjimą iš priešgaisrinių bokštų ir antžeminės automatinės miško gaisrų stebėjimo sistemos (toliau – AAMGSS) (jeigu ji įrengta);
11.6. palaiko ryšius su AAMGSS (jeigu ji įrengta) aptarnaujančia įmone, savalaikiai organizuoja sistemos gedimų šalinimo darbus;
11.7. sudaro gaisrų gesinimo operatyvinį planą;
11.8. formuoja miško gaisrų gesinimo komandas, organizuoja jų apmokymą ir budėjimą gaisrams kilti palankiu laikotarpiu;
11.9. sudaro regioninio padalinio priešgaisrinio budėjimo grafikus;
11.10. organizuoja priešgaisrinių komandų ir girininkijų aprūpinimą reikiama gaisrų gesinimo technika ir inventoriumi, ryšio priemonėmis, rūpinasi jų būkle;
11.11. organizuoja priešgaisrinių komandų mokymus, organizuoja aprūpinimą individualiomis apsaugos priemonėmis, darbo kostiumais;
11.12. instruktuoja miškų priešgaisrinės apsaugos darbuotojus dėl saugos ir sveikatos reikalavimų laikymosi, gesinant miško gaisrus;
11.13. kilus miško gaisrui, vadovauja jo gesinimui;
11.14. veda AAMGSS (jeigu ji įrengta) operatorių, priešgaisrinių bokštų stebėtojų, priešgaisrinės komandos darbo laiko apskaitos tabelį, surašo paskyras-aktus;
11.15. veda kilusių gaisrų apskaitą, skaičiuoja jų padarytus nuostolius;
11.16. apie kilusius gaisrus informuoja regioninio padalinio vadovybę, surenka duomenis ir praneša Miško apsaugos skyriui;
11.17. kontroliuoja priešgaisrinį budėjimą padalinyje;
11.18. kontroliuoja, kaip durpynų įmonės, geležinkelio tarnybos pasiruošusios gaisrų gesinimui;
11.19. organizuoja priešgaisrinių bokštų būklės kontrolę, jų eksploataciją ir priežiūrą, užsako jų techninius patikrinimus;
11.20. organizuoja bendrus reidus kartu su Valstybinės miškų tarnybos, aplinkos apsaugos ir policijos pareigūnais;
11.21. gavęs informaciją apie rengiamus ar vykdomus neteisėtus kirtimus, organizuoja informacijos patikrinimą vietoje ir apie patikrinimo rezultatus informuoja regioninio padalinio vadovybę;
11.22. duoda nurodymus girininkijų darbuotojams;
11.23. organizuoja ir vykdo nustatytų neteisėtų miško kirtimų ir kitų miško pažaidų valstybiniuose, rezerviniuose miškuose tyrimą;
11.24. informuoja Valstybinės miškų tarnybos teritorinį padalinį, Darbdavį, Tiesioginį vadovą ar kitus atsakingus asmenis apie pastebėtus neteisėtus miško kirtimus ir kitus pažeidimus privačiuose miškuose;
11.25. ruošia teisėsaugos organams ieškininius, pareiškimus ir visą reikalingą medžiagą ikiteisminiams tyrimams atlikti;
11.26. ruošia ataskaitas apie atliktus patikrinimus ir rastus pažeidimus, veda administracinių bylų registracijos žurnalą ir elektroninį administracinių nusižengimų registrą (ANR);
11.27. priima administracinių nusižengimų nutarimus;
11.28. surašo protokolus už juridinių asmenų padarytus pažeidimus miškuose ir nagrinėja bylas dėl ekonominių sankcijų skyrimo;
11.29. surašo ir teikia ieškinius dėl žalos aplinkai ir miško valdytojų turtui atlyginimo;
11.30. organizuoja medienos gabenimo kontrolę, stabdo ir tikrina transporto priemones, gabenančias medieną miško keliais;
11.31. girininkijose vykdo planinius ir neplaninius patikrinimus, susijusius su miško apsauga;
11.32. tikrina įvykdytų miško apsaugos priemonių kokybę girininkijose;
11.33. teikia reikiamus duomenis miškų ūkinės veiklos metinei ataskaitai;
11.34. pildo nustatytos formos statistines ataskaitas, žiniaraščius ir knygas;
11.35. pagal patvirtintą Dokumentacijos planą sudaro, veda ir pagal dokumentų archyvavimo tvarką priduoda archyvui šias bylas: spaudų išdavimo registrą, miško pažaidų bylas, priešgaisrinės miškų apsaugos dokumentų bylas (gaisrų aktai, metinės ataskaitos), miško gaisrų registracijos knygą, administracinių nusižengimų bylų apskaitos registrą;
11.36. organizuoja padalinio valstybinių miškų pareigūnų aprūpinimą apranga ir skiriamaisiais ženklais bei susidėvėjusių utilizavimą;
11.37. inicijuoja kanopinių žvėrių padarytos žalos miškui atlyginimo procedūras ir juose atstovauja regioninio padalinio interesus;
11.38. rengia ir teikia ataskaitas ir/ar kitą informaciją, vadovaujantis tvarka, nustatyta Darbdavio vietiniais norminiais teisės aktais;
11.39. vykdo kitas susijusias Darbdavio ar Tiesioginio vadovo nurodytas darbo funkcijas.

IV. Darbuotojo pareigos

12. Darbuotojas privalo:
12.1. žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir kitų saugos instrukcijų, Vidaus tvarkos taisyklių ir kitų Darbdavio vietinių norminių teisės aktų bei šio pareigybės aprašymo reikalavimus ir jų laikytis;
12.2. vykdyti Darbdavio, Tiesioginio vadovo ir kitų asmenų, turinčių teisę kontroliuoti ar vadovauti tiek visam darbo procesui, tiek ir jo daliai, nurodymus;
12.3. laikytis darbo grafiko bei Vidaus tvarkos taisyklėse ir/ar darbo grafike nustatyto darbo ir poilsio režimo;
12.4. darbo metu neužsiimti pašaline veikla, visą savo darbo laiką skirti darbo funkcijų vykdymui;
12.5. tinkamai naudoti kolektyvines ir asmenines apsaugos priemones;
12.6. Darbdaviui priklausančias darbo priemones naudoti pagal darbo priemonių dokumentuose, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijose nurodytus jų saugaus naudojimo reikalavimus, jas tausoti ir naudoti išskirtinai darbo reikmėms, išskyrus atvejus, kai su Darbdaviu raštu buvo susitarta dėl darbo priemonių naudojimo kitais tikslais sąlygų ir tvarkos;
12.7. savavališkai neišjungti, nekeisti arba nešalinti naudojamose darbo priemonėse ar kituose įrengimuose, pastatuose, kitose vietose įrengtų saugos ir sveikatos apsaugos įtaisų (priemonių) ar ženklų, naudoti tokius įtaisus pagal jų paskirtį ir apie jų gedimus pranešti Darbdaviui, Tiesioginiam vadovui ar kitam atsakingam asmeniui;
12.8. nedelsiant informuoti Darbdavį, Tiesioginį vadovą ar kitą atsakingą asmenį apie situacijas, kurios gali kelti pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimus, kurių pats pašalinti negali arba neprivalo, taip pat kitas su Darbdavio veikla susijusias problemas ir gresiančią žalą;
12.9. nedelsiant pranešti Darbdaviui, Tiesioginiam vadovui ar kitam atsakingam asmeniui apie darbo metu gautas traumas, kitus su darbu susijusius sveikatos sutrikimus, taip pat apie nelaimingus atsitikimus darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo;
12.10. darbe nevartoti alkoholio, narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų, taip pat nesirodyti darbo vietoje darbo metu neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų;
12.11. nedelsiant informuoti Darbdavį, Tiesioginį vadovą ar kitą atsakingą asmenį, pastebėjus neblaivų ar apsvaigusį nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų darbuotoją;
12.12. reguliariai tikrintis sveikatą ir pateikti Darbdaviui medicinos įstaigos išduotą sveikatos būklę patvirtinantį dokumentą;
12.13. teikti informaciją ir duomenis, reikalingus Darbuotojo darbo rezultatų įvertinimui ir/ar darbo užmokesčio apskaičiavimui, ir/ar darbo laiko apskaitos;
12.14. vengti asmeninių ir darbo interesų konfliktų, kenkiančių ar galinčių pakenkti Darbdavio vardui bei prieštaraujančių jo veiklos tikslams;
12.15. Darbdavio nurodymu dalyvauti susirinkimuose, mokymuose, kursuose, seminaruose ir pan.;
12.16. siekti darnaus darbo santykių vystymosi, veikti sąžiningai, bendradarbiauti, nepiktnaudžiauti teise, nepažeisti kitų asmenų teisių ir įstatymų saugomų interesų.

V. Darbuotojo teisės

13. Darbuotojas turi šias teises:
13.1. prašyti Tiesioginio vadovo detaliau paaiškinti Darbuotojo darbo uždavinius;
13.2. gauti visą darbui reikalingą informaciją, saugaus darbo instrukcijas, Darbuotojui reikalingas darbo ir asmenines apsaugos priemones;
13.3. reikalauti, kad Darbdavys sudarytų saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, įrengtų kolektyvinės apsaugos priemones, aprūpintų asmeninėmis apsaugos priemonėmis, kai kolektyvinės priemonės neapsaugo nuo rizikos veiksnių poveikio;
13.4. gauti informaciją apie darbo aplinkoje esančius sveikatai kenksmingus ir (ar) pavojingus veiksnius;
13.5. atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus darbuotojų ar aplinkinių saugai ir sveikatai;
13.6. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl nesaugių darbo sąlygų;
13.7. kelti kvalifikaciją seminaruose, mokymosi kursuose ir kituose renginiuose;
13.8. teikti racionalius pasiūlymus darbo organizavimo, veiklos tobulinimo ir kitais klausimais.

VI. Darbuotojo atsakomybė

14. Darbuotojas, atlikdamas darbo funkcijas, atsako už:
14.1. darbo funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku;
14.2. darbo ir poilsio laiko pažeidimus;
14.3. Darbuotojo pareigybei nustatytų kvalifikacinių reikalavimų laikymąsi;
14.4. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, Vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų laikymąsi ir pažeidimus;
14.5. darbo ir asmeninių apsaugos priemonių ir kito Darbdavio turto naudojimą tinkamai ir pagal paskirtį;
14.6. Darbdaviui padarytą turtinę ir neturtinę žalą.
15. Už netinkamą pareigų vykdymą pagal šį pareigybės aprašymą, Vidaus tvarkos taisykles, kitus Darbdavio vietinius norminius teisės aktus, sutartis ir susitarimus, sudarytus su Darbdaviu ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarką, Darbuotojui gali būti taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta atsakomybė.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Buveinės adresas: Savanorių pr. 176 LT-03154 Vilnius
Telefonas: (8 441) 62351
El. paštas: silute@vivmu.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.