Mokesčių politikos departamento Netiesioginių mokesčių skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44648
Skelbimo data: 2020-06-11
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Mokesčių politikos departamento Netiesioginių mokesčių skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 10.50
Pareigybės aprašymas:

MOKESČIŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

NETIESIOGINIŲ MOKESČIŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mokesčių politikos departamento Netiesioginių mokesčių skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Mokesčių politikos departamento (toliau – departamentas) Netiesioginių mokesčių skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką netiesioginių mokesčių srityje, kad būtų sukurta efektyvi ir moderni mokesčių sistema.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos –netiesioginių mokesčių (pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų) – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais netiesioginius mokesčius;

4.3. būti susipažinęs su tarptautinės teisės šaltiniais, Europos Teisingumo Teismo jurisprudencija ir pasauline praktika netiesioginių mokesčių srityje;

4.4. būti susipažinęs su Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“;

4.5. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį mokesčių srityje;

4.6. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais;

4.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą bei gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią teisinę aplinką, situaciją ar aplinkybes;

4.8. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.9. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir jų analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

4.11. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. rengti Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių netiesioginius mokesčius, projektus;

5.2. rengti išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl kitų ministerijos administracijos padalinių ar kitų valstybės ar savivaldybių institucijų arba įstaigų parengtų teisės aktų projektų ar kitų pasiūlymų, susijusių su netiesioginiais mokesčiais, ir teikti jas skyriaus vedėjui arba departamento direktoriui;

5.3. teikti pasiūlymus skyriaus vedėjui arba departamento direktoriui dėl centrinių mokesčių administratorių veiklos netiesioginių mokesčių srityje tobulinimo;

5.4. rengti išvadas dėl centrinių mokesčių administratorių parengtų netiesioginių mokesčių įstatymų apibendrintų paaiškinimų projektų ir teikti jas skyriaus vedėjui arba departamento direktoriui;

5.5. rengti apibendrintą informaciją apie kitų valstybių patirtį netiesioginių mokesčių teisinio reglamentavimo srityje, pagrindžiančius pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių netiesioginius mokesčius, tobulinimo ir teikti juos skyriaus vedėjui arba departamento direktoriui;

5.6. rengti Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos Ekonomikos ir finansų reikalų taryboje (ECOFIN), Europos Sąjungos institucijų komitetuose ir darbo grupėse svarstomais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir pagal skyriaus kompetenciją atstovauti Lietuvos pozicijai šių komitetų ir darbo grupių posėdžiuose;

5.7. rengti išvadas Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos komitetuose, forumuose ir darbo grupėse svarstomais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir pagal skyriaus kompetenciją atstovauti Lietuvos pozicijai šių komitetų, forumų ir darbo grupių posėdžiuose;

5.8. rengti išvadas įvairiuose kitų tarptautinių organizacijų renginiuose (darbo grupėse, komisijose, komitetuose ir kt.) svarstomais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir pagal skyriaus kompetenciją atstovauti Lietuvos pozicijai šių tarptautinių organizacijų posėdžiuose ir kituose renginiuose;

5.9. rengti išvadas dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teisme svarstomų bylų, susijusių su skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, ir, esant poreikiui, atstovauti Lietuvos pozicijai svarstant šias bylas;

5.10. pagal kompetenciją rengti arba dalyvauti rengiant išvadas viceministrui arba finansų ministrui dėl Lietuvos Respublikos Seime ar Vyriausybėje svarstomų klausimų, susijusių su skyriaus kompetencija;

5.11. pagal kompetenciją rengti įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su skyriui perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokio pobūdžio kreipimaisi, pranešimais ir skundais;

5.12. pagal kompetenciją rengti informaciją (pranešimus, pažymas, apibendrinimus, analizes ir kt.) juridiniams ir fiziniams asmenims klausimais, susijusiais su skyriaus kompetencija;

5.13. dalyvauti ministerijos susitikimuose su užsienio institucijų, kitų ministerijų, valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų ir kitų subjektų atstovais skyriaus kompetencijos klausimais;

5.14. dalyvauti komisijose, darbo grupėse sprendžiant su skyriaus kompetencija susijusius klausimus;

5.15. teikti pasiūlymus skyriaus vedėjui ar departamento direktoriui dėl viešųjų pirkimų, kurių reikia skyriaus veiklos tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti, inicijavimo;

5.16. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

______________________

Susipažinau:

_____________________

(parašas)

_____________________

(vardas, pavardė)

_____________________

(data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Kristina Golubauskaitė-Šapošnikovienė
Telefonas: 8 5 2717382
El. paštas: kristina.golubauskaite-saposnikoviene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.