Mokesčių politikos departamento Tiesioginių mokesčių ir tarptautinio apmokestinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44707
Skelbimo data: 2020-06-22
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Mokesčių politikos departamento Tiesioginių mokesčių ir tarptautinio apmokestinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 10.50
Pareigybės aprašymas:

MOKESČIŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

TIESIOGINIŲ MOKESČIŲ IR TARPTAUTINIO APMOKESTINIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mokesčių politikos departamento Tiesioginių mokesčių ir tarptautinio apmokestinimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Mokesčių politikos departamento (toliau – departamentas) Tiesioginių mokesčių ir tarptautinio apmokestinimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką tiesioginių mokesčių (pelno mokesčio) ir tarptautinio apmokestinimo srityse, kad būtų skurta efektyvi ir moderni mokesčių sistema.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – tiesioginių mokesčių (pelno mokesčio) ir tarptautinio apmokestinimo – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais tiesioginius mokesčius ir tarptautinį apmokestinimą;

4.3. būti susipažinęs su tarptautinės teisės šaltiniais, Europos Teisingumo Teismo jurisprudencija ir pasauline praktika tiesioginių mokesčių ir tarptautinio apmokestinimo srityje;

4.4. būti susipažinęs su Europos Sąjungos institucijų veikla, darbo ir sprendimų priėmimo procedūromis, pagrindiniais Europos Bendrijų steigimo teisės aktais;

4.5. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pelno mokesčio ir/ar buhalterinės apskaitos srityse;

4.6. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo reikalavimais bei bendraisiais oficialių dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais;

4.7. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine ir anglų kalbomis, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą;

4.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.10. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.11. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. rengti Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pelno mokestį projektus;

5.2. rengti išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl kitų Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinių ar kitų valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų ar kitų pasiūlymų, susijusių su pelno mokesčiu;

5.3. rengti pasiruošimo deryboms dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos sutarčių medžiagą, atlikti kitas rengimosi deryboms procedūras, dalyvauti derybose, taip pat rengti teisės aktų, susijusių su dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių ratifikavimu, projektus, bei pozicijas daugiašalių tarptautinių sutarčių mokesčių (pelno mokesčio) srityje projektams, ir atlikti visus šių sutarčių įsigaliojimui būtinus veiksmus;

5.4. rengti Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos Ekonomikos ir finansų reikalų taryboje (ECOFIN), Europos Sąjungos institucijų komitetuose bei darbo grupėse svarstomais klausimais, susijusiais su pelno mokesčiu ir, esant pavedimui, atstovauti Lietuvos pozicijai šių komitetų ir darbo grupių posėdžiuose;

5.5. rengti išvadas Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos komitetuose, forumuose ir darbo grupėse svarstomais klausimais, susijusiais su pelno mokesčiu ir, esant pavedimui, atstovauti Lietuvos pozicijai šių komitetų, forumų ir darbo grupių posėdžiuose;

5.6. rengti išvadas kitų tarptautinių organizacijų įvairiuose renginiuose (darbo grupėse, komisijose, komitetuose ir kt.) svarstomais klausimais, susijusiais su pelno mokesčiu ir, esant pavedimui, atstovauti Lietuvos pozicijai šių tarptautinių organizacijų posėdžiuose bei renginiuose;

5.7. rengti išvadas dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teisme svarstomų bylų, susijusių su pelno mokesčiu ir, esant poreikiui, atstovauti Lietuvos pozicijai šių bylų svarstyme;

5.8. atlikti Europos Sąjungos teisės aktų ar kitų dokumentų, susijusių su pelno mokesčiu projektų analizę ir vertinimą, rengti Lietuvos poziciją dėl Europos Sąjungos dokumentų pelno mokesčio srityje projektų;

5.9. analizuoti pelno mokesčio teisinį reglamentavimą, rengti ir teikti skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl jo tobulinimo;

5.10. rengti informaciją (pažymas, apibendrinimus, analizes ir kt.) ir pranešimus lietuvių ir anglų kalbomis pelno mokesčio ir kitais skyriaus kompetencijos klausimais;

5.11. skyriaus vedėjo pavedimo dalyvauti ministerijos susitikimuose su užsienio institucijų, kitų ministerijų, valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų ir kitų subjektų atstovais pelno mokesčio ir kitais skyriaus kompetencijos klausimais;

5.12. dalyvauti komisijose, darbo grupėse sprendžiant su pelno mokesčiu ir kitus su skyriaus kompetencija susijusius klausimus;

5.13. skyriaus vedėjo pavedimu atstovauti ministerijai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ar organizacijose;

5.14. rengti įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su skyriui perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokiais kreipimaisi, pranešimais ir skundais;

5.15. teikti skyrius vedėjui pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų, kurių reikia skyriaus veiklos tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti inicijavimo;

5.16. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

______________________

Susipažinau:

______________________

(parašas)

______________________

(vardas, pavardė)

______________________

(data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Eglė Karlonaitė
Telefonas: 8 5 2196812
El. paštas: egle.karlonaite@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.