Nacionalinė dailės galerija Architektas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 63267
Skelbimo data: 2020-02-14
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos dailės muziejus
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Nacionalinė dailės galerija Architektas
Pareiginės algos koeficientas: 7.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus
2020-02-12 įsakymu Nr. V.2-36

LIETUVOS DAILĖS MUZIEJAUS PADALINIO NACIONALINĖS DAILĖS GALERIJOS ARCHITEKTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Šis pareigybės aprašymas nustato Nacionalinės dailės galerijos architekto priėmimo, atleidimo iš darbo tvarką, pareigoms užimti būtinus specialiuosius reikalavimus, pavaldumą, teises, pareigas bei atsakomybę.
2. Nacionalinės dailės galerijos architektas yra darbuotojas, dirbantis pagal neterminuoto darbo sutartį.
3. Nacionalinės dailės galerijos architektą į pareigas skiria ir iš jų atleidžia, skatina bei traukia drausminėn atsakomybėn už darbo pareigų pažeidimą Lietuvos dailės muziejaus direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Nacionalinės dailės galerijos architektas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei poįstatyminiais teisės aktais, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Lietuvos dailės muziejaus (toliau – LDM) nuostatais, Nacionalinės dailės galerijos (toliau – NDG) nuostatais, LDM darbo tvarkos taisyklėmis, LDM direktoriaus įsakymais ir šiuo pareigybės aprašymu.
5. Nacionalinės dailės galerijos architektas yra tiesiogiai pavaldus Nacionalinės dailės galerijos vedėjui.
6. Pareigybės grupė – specialistas.
7. Pareigybės lygis – A2.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

8. Asmuo, pretenduojantis užimti NDG architekto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
8.1. turėti aukštąjį menų studijų srities architektūros arba dizaino krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;
8.2. turėti ekspozicijų, parodų ir kitų renginių įrengimo kultūros srityje patirties;
8.3. labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
8.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Autocad arba Archicad programine įranga;
8.5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

III. FUNKCIJOS

9. NDG architektas vykdo šias funkcijas:
9.1. vykdo nuolatinę NDG pastato ir interjero būklės stebėseną ir priežiūrą, apie avarines situacijas ir būtinus remonto darbus informuoja NDG vedėją ir LDM Pastatų ir technologinių įrenginių eksploatavimo tarnybos vedėją;
9.2. koordinuoja NDG pastato ir interjero remonto darbų vykdymą;
9.3. organizuoja NDG ekspozicijų, parodų ir kitų renginių architektūrinių projektų įgyvendinimą: rengia architektūrinių elementų ir įrangos brėžinius, koordinuoja instaliavimo darbų ir įrangos gamybos sąmatų rengimą, vykdo dailės kūrinių ir kitų kultūros vertybių eksponavimo priežiūrą, prižiūri LDM ekspozicijas ir parodas įrengiančių bei paslaugas teikiančių įmonių darbininkų darbą;
9.4. vykdo kitus su LDM uždaviniais ir funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio NDG vedėjo pavedimus.
Informacija apie įstaigą: Lietuvos dailės muziejus yra nacionalinė valstybės biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti nacionalinės svarbos dailės meno ir kultūros istorijos muziejines vertybes.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 262 8030
El. paštas: muziejus@ldm.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Didžioji g. 4
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.