Šeštadienis, birželio 06 d.

Nacionalinė dailės galerija Ekskursijų vadovas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 62415
Skelbimo data: 2020-01-06
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos dailės muziejus
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Nacionalinė dailės galerija Ekskursijų vadovas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:
LIETUVOS DAILĖS MUZIEJAUS PADALINIO NACIONALINĖS DAILĖS GALERIJOS EKSKURSIJŲ VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Šis pareigybės aprašymas nustato Nacionalinės dailės galerijos ekskursijų vadovo priėmimo, atleidimo iš darbo tvarką, pareigoms užimti būtinus specialiuosius reikalavimus, pavaldumą, teises, pareigas bei atsakomybę.
2. Nacionalinės dailės galerijos ekskursijų vadovas yra darbuotojas, dirbantis pagal neterminuoto darbo sutartį.
3. Nacionalinės dailės galerijos ekskursijų vadovą į pareigas skiria ir iš jų atleidžia, skatina bei traukia drausminėn atsakomybėn už darbo pareigų pažeidimą Muziejaus direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Nacionalinės dailės galerijos ekskursijų vadovo savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei poįstatyminiais teisės aktais, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Lietuvos dailės muziejaus (toliau – LDM) nuostatais, Nacionalinės dailės galerijos (toliau – NDG) nuostatais, LDM darbo tvarkos taisyklėmis, LDM direktoriaus įsakymais ir šiuo pareigybės aprašymu.
5. Nacionalinės dailės galerijos ekskursijų vadovas yra tiesiogiai pavaldus Nacionalinės dailės galerijos vedėjui.
6. Pareigybės grupė – specialistas.
7. Pareigybės lygis – A2.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

8. Asmuo, pretenduojantis užimti Nacionalinės dailės galerijos ekskursijų vadovo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
8.1. turėti aukštąjį humanitarinių, socialinių mokslų srities arba menų studijų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
8.2. gerai žinoti XX–XXI a. Lietuvos dailės istoriją;
8.3. labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
8.4. labai gerai mokėti anglų kalbą;
8.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
8.6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

III. FUNKCIJOS

9. Ekskursijų vadovas vykdo šias funkcijas:
9.1. rengia ekskursijoms medžiagą apie NDG ekspoziciją, parodas iri kitus NDG projektus;
9.2. kvalifikuotai veda ekskursijas, dalyvauja NDG edukacinių veiklų įgyvendinime;
9.3. konsultuoja lankytojus;
9.4. nuolatos gilina menotyrines, istorines žinias apie ekspozicijos ir parodų eksponatus;
9.5. dalijasi savo sukaupta informacija, konsultuoja kitų organizacijų ekskursijų vadovus, edukatorius ir kt.;
9.6. vykdo kitus su LDM uždaviniais ir funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio NDG vedėjo pavedimus.
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 262 8030
El. paštas: muziejus@ldm.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Didžioji g. 4
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.