Nacionalinė dailės galerija Vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 63556
Skelbimo data: 2020-02-26
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos dailės muziejus
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Nacionalinė dailės galerija Vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 6.00
Pareigybės aprašymas:
LIETUVOS DAILĖS MUZIEJAUS PADALINIO NACIONALINĖS DAILĖS GALERIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Šis pareigybės aprašymas nustato Nacionalinės dailės galerijos vyriausiojo specialisto priėmimo, atleidimo iš darbo tvarką, pareigoms užimti būtinus specialiuosius reikalavimus, pavaldumą, teises, pareigas bei atsakomybę.
2. Nacionalinės dailės galerijos vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal neterminuoto darbo sutartį.
3. Nacionalinės dailės galerijos vyriausiąjį specialistą į pareigas skiria ir iš jų atleidžia, skatina bei traukia drausminėn atsakomybėn už darbo pareigų pažeidimą Lietuvos dailės muziejaus direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Nacionalinės dailės galerijos vyriausiasis specialistas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei poįstatyminiais teisės aktais, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Lietuvos dailės muziejaus (toliau – LDM) nuostatais, Nacionalinės dailės galerijos (toliau – NDG) nuostatais, LDM darbo tvarkos taisyklėmis, LDM direktoriaus įsakymais ir šiuo pareigybės aprašymu.
5. Nacionalinės dailės galerijos vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Nacionalinės dailės galerijos vedėjui.
6. Pareigybės grupė – specialistas.
7. Pareigybės lygis – A2.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

8. Asmuo, pretenduojantis užimti NDG vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
8.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities ekonomikos arba finansų krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;
8.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų profesinio darbo patirtį;
8.3. labai gerai mokėti valstybinę kalbą ir bent vieną užsienio kalbą;
8.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
8.5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

III. FUNKCIJOS

9. NDG vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
9.1. koordinuoja LDM padalinio Nacionalinės dailės galerijos (toliau – NDG) projektų ir ūkinės veiklos finansines buhalterines operacijas, derindamas su LDM Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriumi ir Viešųjų pirkimų ir teisės skyriumi;
9.2. su NDG projektų koordinatoriais rengia sąmatas NDG projektų finansavimui, kontroliuoja jų įgyvendinimui skirtų lėšų panaudojimą, rengia ataskaitas;
9.3. rengia sutartis su NDG projektuose dalyvaujančiais asmenimis ir įmonėmis;
9.4. koordinuoja paramos NDG projektams paiešką;
9.5. rengia ir teikia LDM buhalterijai NDG projektų ir ūkinės veiklos buhalterinės apskaitos dokumentus;
9.6. kontroliuoja NDG kasos veiklą, teikia kasos aparato, kortelių skaitytuvo ataskaitas LDM buhalterijai, atlieka grynųjų pinigų likučio patikrinimus kartu su LDM sudaryta komisija;
9.7. teikia pranešimus, rengia paraiškas LDM Viešųjų pirkimų ir teisės skyriui, susijusius su planuojamais pirkimais;
9.8. kiekvienų metų pabaigoje teikia NDG vedėjui NDG projektinės veiklos finansinių ir statistinių rodiklių ataskaitą;
9.9. vykdo kitus su LDM uždaviniais ir funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio NDG vedėjo pavedimus.
Informacija apie įstaigą: Lietuvos dailės muziejus yra nacionalinė valstybės biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti nacionalinės svarbos dailės meno ir kultūros istorijos muziejines vertybes.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 262 8030
El. paštas: muziejus@ldm.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Didžioji g. 4
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.