Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktorius, pareiginės algos koef. 18,5 (įstaigos vadovas)

Skelbimo nr.: 41822
Skelbimo data: 2019-06-20
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Pareigos: Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktorius, pareiginės algos koef. 18,5 (įstaigos vadovas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2010 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 3P-27

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 40P-37

redakcija)

NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktorius (toliau – direktorius) yra įstaigos vadovas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti NMA darbą įgyvendinant NMA priskirtus veiklos tikslus ir pavestas funkcijas.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – įstaigos vidaus administravimo ir specialiosios veiklos srities - valstybės politikos įgyvendinimo žemės ūkio ministrui pavestose valdymo srityse, administruojant nacionalinės ir Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos žemės ir maisto ūkiui, kaimo plėtrai bei žuvininkystei lėšas bei atliekant jų mokėjimo ir kontrolės funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

4.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) ir ES žemės ūkio, kaimo plėtros, žuvininkystės politiką, pagrindines Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), Europos žuvininkystės fondo (EŽF) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) priemones, nacionalinės paramos priemones, kurių administravime dalyvauja NMA;

4.5. gerai išmanyti LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, ES reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ES ir nacionalinės paramos lėšų administravimą bei kitus teisės aktus, susijusius su NMA veikla;

4.6. išmanyti pagrindinius atstovavimo ES institucijose principus;

4.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.8. turėti darbo koordinavimo ir planavimo įgūdžių, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei kolektyvo veiklą, pasirinkti tinkamus darbo metodus NMA tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;

4.9. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. vadovauja NMA ir atsako už jai iškeltų uždavinių ir deleguotų funkcijų įgyvendinimą;

5.2. organizuoja NMA darbą, kontroliuoja, kaip jis vykdomas, nustato veiklos tobulinimo kryptis, perspektyvas, strategijas;

5.3. užtikrina LR įstatymų, LR Prezidento dekretų, LR tarptautinių sutarčių, LR Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, kitų teisės aktų, LR žemės ūkio ministro, viceministrų ar kanclerio, pagal nustatytas veiklos, administravimo sritis, pavedimų vykdymą;

5.4. užtikrina, kad NMA veikloje būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų;

5.5. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja NMA tarptautinėse organizacijose bei valstybinėse institucijose, įmonėse ir organizacijose bei kitose įmonėse bei organizacijose, teismuose;

5.6. teikia siūlymus Žemės ūkio ministerijai dėl nacionalinės ir ES paramos žemės ir maisto ūkiui, kaimo plėtrai bei žuvininkystei lėšų administravimo bei jų mokėjimo ir kontrolės funkcijų atlikimo tobulinimo;

5.7. teikia LR žemės ūkio ministrui tvirtinti NMA metinius veiklos planus, NMA metines veiklos ataskaitas, siūlymus dėl NMA struktūros tobulinimo ir atsiskaito už savo tarnybinę veiklą;

5.8. tvirtina NMA padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, darbo reglamentą ir kitus NMA vidaus tvarką reglamentuojančius teisės aktus;

5.9. atsižvelgdamas į NMA struktūrinio padalinio, atsakingo už vidaus audito funkcijų atlikimą, vadovo teikiamas išvadas ir pastabas priima sprendimus dėl NMA struktūrinių padalinių veiklos tobulinimo;

5.10. sudaro pagal NMA kompetenciją sutartis ir susitarimus;

5.11. disponuoja NMA skirtomis lėšomis ir vykdo su tuo susijusias finansines operacijas, pasirašo mokėjimo pavedimus, įgaliojimus ir kitus dokumentus;

5.12. kuria finansų kontrolės sistemą bei dalyvauja vykdant kontrolę;

5.13. vykdo kitas įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, taip pat LR žemės ūkio ministro pavedimus tam, kad būtų pasiekti NMA veiklos tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus LR žemės ūkio ministrui.

Susipažinau

_____________________________

(parašas)

_____________________________

(vardas ir pavardė)

_____________________________

(data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie LR vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 6806
El. paštas: Alma Markevičienė, VTD prie VRM Atrankų sk. patarėja, el. p. alma.markeviciene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.