Nacionalinių sąskaitų skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 45273
Skelbimo data: 2020-09-15
Konkursą inicijuojanti įstaig: Lietuvos statistikos departamentas
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Nacionalinių sąskaitų skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.41
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
PATVIRTINTA
Lietuvos statistikos departamento
2020 m. rugsėjo 04 d.
įsakymas Nr. ŽĮ-96
 

LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO
NACIONALINIŲ SĄSKAITŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. stebėsena ir analizė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. veiklos planavimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. statistikos rengimas.
5. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
5.1. projektų valdymas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
9. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
10. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
11. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
14. Vertina metinius bendrosios produkcijos, tarpinio vartojimo, pridėtinės vertės ir BVP rodiklius, rengia juos sklaidai, tvarko šios srities metaduomenis..
15. Vertina ketvirčio BVP lygį ir pokyčius gamybos metodu, vadovaudamasis ES suderintomis metodinėmis nuostatomis. Rengia šios srities duomenis ir metaduomenis sklaidai..
16. Revizuoja ketvirtines ir metines BVP gamybos metodo komponentų laiko eilutes, vykdant pagrindines ir rutinines nacionalinių sąskaitų rodiklių revizijas..
17. Dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
18.3. studijų kryptis – matematika (arba);
18.4. studijų kryptis – apskaita (arba);
18.5. studijų kryptis – finansai (arba);
arba:
18.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.7. darbo patirties sritis – statistikos srityje;
18.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
19. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
19.1. kalba - anglų;
19.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
20. Atitikimas kitiems reikalavimams:
20.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
21.1. komunikacija - 3 lygis;
21.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
21.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
21.4. organizuotumas - 3 lygis;
21.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
22. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
22.1. informacijos valdymas - 3 lygis;
22.2. įžvalgumas - 3 lygis.
23. Profesinė kompetencija:
23.1. veiklos planavimas - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą: Lietuvos statistikos departamentas – biudžetinė vyriausybės įstaiga, dalyvaujanti formuojant valstybės politiką finansų ministrui priskirtoje statistikos valdymo srityje bei koordinuojanti šalies oficialiosios statistikos rengimą. Departamente dirba apie 500 žmonių, iš kurių 73 proc. turi aukštąjį išsilavinimą. Didžiąją dalį kolektyvo sudaro statistikai, matematikai, ekonomistai ir informatikai. Darbuotojų kaita nedidelė – siekia 6,9 proc. Kasmet apie 70 proc. departamento personalo dalyvauja kvalifikacijos kėlimo mokymuose ir įvairiuose tobulėjimo kursuose. Lietuvos statistikos departamento darbuotojų pasitenkinimo darbo lygis yra 72 proc. Kviečiame prisijungti prie mūsų kolektyvo!
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Aistė Viškelytė
Telefonas:
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.