Ketvirtadienis, gruodžio 03 d.

Neteisėtos veiklos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 8) (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44627
Skelbimo data: 2020-06-09
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Neteisėtos veiklos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 8) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.00
Pareigybės aprašymas:
NETEISĖTOS VEIKLOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Neteisėtos veiklos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Neteisėtos veiklos priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti šiame pareigybės aprašyme numatytas funkcijas Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatyme ir nuostatuose bei kituose teisės aktuose Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose nelegalaus, nedeklaruoto darbo kontrolės ir prevencijos bei darbo teisės srityse.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį teisės studijų krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį darbo teisės srityje;
4.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymą, nuostatus bei darbo reglamentą, kitus įstatymus bei poįstatyminius norminius aktus darbo teisės, darbo apmokėjimo, garantijų ir kompensacijų bei darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, administracinės, civilinės, baudžiamosios ir kitų teisės sričių, taip pat ratifikuotų tarptautinių organizacijų teisės aktų nuostatas, kiek tai susiję su darbo teise bei reglamentuojančių VDI uždavinius ir funkcijas, darbo organizavimą ir valdymą, atsakomybę už tarnybinius veiksmus ir sprendimus;
4.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, išvadas, pažymas;
4.5. gebėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu, žinoti duomenų bazių valdymo sistemų pagrindus;
4.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų bei teisės aktų rengimo taisykles.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. įgyvendina Lietuvos Respublikos darbo kodekso, darbuotojų saugos ir sveikatos, kitų norminių teisės aktų bei kolektyvinių sutarčių normatyvinių nuostatų kontrolės ir jų pažeidimų prevencijos, realizavimo politiką, atsižvelgiant į VDI tikslus, uždavinius ir funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, darbo įstatymų vykdymą įmonėse;
5.2. koordinuoja nelegalaus, nedeklaruoto darbo kontrolę bei prevenciją;
5.3. analizuoja nelegalaus, nedeklaruoto darbo reiškinių kontrolės rezultatus, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;
5.4. siekdamas užtikrinti efektyvią skyriaus veiklą, vertina nelegalaus darbo riziką ir atlieka rizikingiausių ūkio subjektų atranką pagal patvirtintus ar kitus kriterijus, rengia rizikingiausių ūkio subjektų planus/sąrašus kitiems administraciniams veiksmams;
5.5. siekdamas VDI strateginių tikslų įgyvendinimo, nagrinėja atliktų ūkio subjektų patikrinimų ir tyrimų rezultatus bei ūkio subjektų atrankos kriterijų efektyvumą, skyriaus vedėjui ar jo patarėjams teikia pasiūlymus dėl kriterijų ir rizikos vertinimo metodikų tobulinimo;
5.6. vykdydamas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, naudojasi VDI informacinėmis sistemomis, taikomosiomis programinėmis įrangomis ir kitų institucijų ir/ar organizacijų duomenų bazėmis, laikydamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų duomenų saugos reikalavimų;
5.7. rengia ir teikia siūlymus norminių teisės aktų tobulinimui;
5.8. rengia ir teikia ataskaitas, apibendrinimus skyriaus veiklos kompetencijos klausimais;
5.9. koordinuoja galiojančių teisės aktų darbo teisės srityje praktinio taikymo analizę, rengia siūlymus dėl jų tobulinimo ir teikia juos VDI vadovybei;
5.10. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavedimu atstovauja VDI įmonėse, įstaigose, organizacijose;
5.11. planuoja savo veiklą ir teikia pasiūlymus skyriaus darbo planui rengti;
5.12. rengia metodines rekomendacijas teisės aktų taikymo ir kontrolės klausimais;
5.13. nustatyta tvarka vykdo VDI pasitikėjimo telefonu, elektroniniu paštu dėl nelegalaus darbo gautų pranešimų priėmimą, įvertinimą, registravimą užduoties kortelėse ir perdavimą tirti;
5.14. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
______________________
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Kristina Jasilionytė
Telefonas: 8 5219 6804
El. paštas: kristina.jasilionyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.