Oro kokybės vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Vilniuje) (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44669
Skelbimo data: 2020-06-15
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Oro kokybės vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Vilniuje) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. AV - 329
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2020 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. AV-115
redakcija)


ORO KOKYBĖS VERTINIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (68-10T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Oro kokybės vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Oro kokybės vertinimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) sprendimus aplinkos oro taršos srityje, vykdyti nacionalinę į aplinkos orą išmetamo teršalų kiekio apskaitą, užtikrinti apskaitos duomenų surinkimą, kaupimą, kokybę, analizę, vertinimą, teikimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – prognozuojamo ir išmetamo į atmosferą teršalų kiekio vertinimas ir apskaita.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, aplinkos oro apsaugą, aplinkos oro kokybę ir išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekio valdymą reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais, Jungtinių tautų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencija (toliau – TTOTP konvencija) ir jos protokolais, Agentūros nuostatais, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
4.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. dalyvauja įgyvendinant teisės aktus, Agentūros sprendimus aplinkos oro taršos bei aplinkos oro kokybės vertinimo srityje, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai ir funkcijos;
5.2. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, reglamentuojančius teršalų išmetimų į aplinkos orą vertinimą taikant modeliavimo metodą, užtikrindamas ES direktyvų ir kitų tarptautinių teisės aktų reikalavimų aplinkos oro taršos lygiams vykdymą;
5.3. rengia TTOTP konvencijos sekretoriatui, Europos Komisijai ir Europos aplinkos agentūrai apskaitos ataskaitas ir prognozes pagal TTOTP konvencijos ir jos protokolų bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/2284 (toliau – Direktyva) reikalavimus:
5.3.1. vykdo žemės ūkio sektoriuje į aplinkos orą išmetamo teršalų kiekio nacionalinę apskaitą, nustatyta tvarka ir terminais rengia ataskaitas;
5.3.2. pagal kompetenciją rengia informacinės apskaitos ataskaitos žemės ūkio sektoriaus dalį;
5.3.3. nustatyta tvarka ir terminais rengia nacionalines išmetamų iš žemės ūkio sektoriaus į aplinkos orą teršalų prognozes;
5.3.4. nustatyta tvarka ir terminais rengia ir teikia duomenis nacionalinės išmetamų teršalų erdvinio pasiskirstymo apskaitos ir didelių sutelktųjų taršos šaltinių apskaitos parengimui;
5.4. rengia ir teikia atsakymus į Europos Komisijos ekspertų vykdomos metinės išmetamo teršalų kiekio nacionalinės apskaitos peržiūros metu pateiktus klausimus ir pastabas, susijusius su žemės ūkio sektoriumi;
5.5. rengia ir teikia ataskaitų dėl nacionalinės aplinkos oro teršalų apskaitos informatyvias santraukas pagal Direktyvos ir TTOTP konvencijos reikalavimus;
5.6. vertina pagal Nacionalinį oro taršos mažinimo planą žemės ūkio sektoriuje įgyvendinamų oro taršos mažinimo priemonių poveikį oro taršai, teikia siūlymus Aplinkos ministerijai dėl šiame sektoriuje taikytinų aplinkos oro taršos mažinimo priemonių;
5.7. įsisavina bei diegia naujus pažangesnius aplinkos oro taršos vertinimo metodus, naudodamas naujas aplinkos oro teršalų inventoriaus bei išmetimų vertinimo matematinių modelių versijas, užtikrindamas geresnį teisės aktų reikalavimų aplinkos oro taršos srityje vykdymą;
5.8. dalyvauja tarptautinėse programose ir projektuose, susijusiuose su teršalų kiekio apskaita ir ataskaitų rengimu;
5.9. pagal kompetenciją teikia konsultacijas suinteresuotiems asmenims ir institucijoms išmetamo teršalų kiekio apskaitos klausimais, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
5.10. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
______________________


Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Diana Černiavska
Telefonas: 8 5 2196813
El. paštas: diana.cerniavska@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.