Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43748
Skelbimo data: 2020-02-14
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.20
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo
ir sporto ministro 2019 m. spalio 1 d.
įsakymu Nr. P1- 257BENDROJO UGDYMO DEPARTAMENTO
PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Pareigybė reikalinga darbams, susijusiems su matematikos, informatikos, ekonomikos, verslumo ugdymo turinio formavimu ir įgyvendinimo koordinavimu įgyvendinant pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities –švietimas, bendrasis ugdymas – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį matematikos mokslų krypties išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bendrąjį ugdymą, viešąjį administravimą, būti susipažinęs su Europos Sąjungos ir Europos Tarybos švietimo politikos dokumentais;
4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų pedagoginio darbo patirtį matematikos, informatikos ugdymo srityje;
4.4. mokėti dirbti kompiuterio programomis: teksto rengykle, skaičiuokle, pateikčių rengykle, elektroninio pašto tvarkymo programa, interneto naršykle;
4.5. mokėti anglų pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja dokumentų, reglamentuojančių matematikos, informatikos, ekonomikos, verslumo ugdymo turinio rengimą, įvertinimą ir inicijuoja jų sklaidą;
5.2. koordinuoja matematikos, informatikos, ekonomikos, verslumo ugdymo turinį ir jo įgyvendinimą pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įgyvendinančiose mokyklose, identifikuoja problemas ir inicijuoja jų sprendimą;
5.3. analizuoja tarptautinių tyrimų rezultatus ir numato matematikos, informatikos, ekonomikos, verslumo ugdymo turinio kaitos perspektyvas bei inicijuoja veiklas, susijusias su mokinių pasiekimų gerinimu;
5.4. derina matematikos, informatikos, ekonomikos, verslumo ugdymo turinio integracinius ryšius tęstinumo ir perimamumo požiūriu, siekdamas užtikrinti ugdymo turinio integralumo principą;
5.5. inicijuoja naujų matematikos, informatikos, ekonomikos, verslumo ugdymo turinio įgyvendinimo veiklos modelių diegimą, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant šalies, tarptautines programas ir projektus, susijusius su matematikos, informatikos, ekonomikos, verslumo ugdymo turinio ir įgyvendinimo metodikų kaita, naujų technologijų diegimu ir modernizavimu, siekdamas užtikrinti ugdymo kokybę;
5.6. dalyvauja tobulinant ugdymo rezultatų kokybės vertinimo sistemą, siekdamas numatyti mokinių pažangos ir ugdymo pasiekimų vertinimo plėtotės kryptis;
5.7. dalyvauja nustatant matematikos, informatikos, ekonomikos, verslumo ugdymo turinio mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus ir teikia siūlymus dėl kvalifikacinių programų įgyvendinimo, siekdamas sudaryti sąlygas tobulinti mokytojų kompetenciją atsižvelgiant į ugdymo turinio kaitos prioritetus;
5.8. dalyvauja įgyvendinant įvairius nacionalinius ir tarptautinius mokinių matematikos, informatikos, ekonomikos, verslumo ugdymo turinio projektus ir programas, skirtas matematiniam (matematika / informatika / informacinės technologijos), ekonomikos ir verslumo ugdymui, siekdamas užtikrinti formaliojo ir neformaliojo ugdymo dermę;
5.9. bendradarbiauja su valstybinėmis, nevalstybinėmis ir savivaldos švietimo institucijomis ir organizacijomis matematinio, ekonomikos ir verslumo ugdymo sričių kaitos klausimais;
5.10. bendradarbiauja su kitais ministerijos skyriais, padaliniais ir ministerijai pavaldžiomis institucijomis dėl skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymo;
5.11. pagal kompetenciją dalyvauja komisijose, darbo grupėse, tarybose;
5.12. konsultuoja švietimo padalinius, įvairias institucijas ir asmenis kuruojamais klausimais, siekdamas užtikrinti ministerijai pavestų funkcijų vykdymą;
5.13. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėjui.

Susipažinau:

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)


(Data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Miglė Gylienė
Telefonas: 8 5 271 7561
El. paštas: migle.gyliene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.