Trečiadienis, gruodžio 02 d.

Pakalniškių apylinkės seniūnijos vyresnysis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 4,8)

Skelbimo nr.: 8729
Skelbimo data: 2019-10-09
Konkursą organizuojanti įstaiga: Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Pakalniškių apylinkės seniūnijos vyresnysis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 4,8)
Pareigybės aprašymas:


PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-28 įsakymu Nr. PA-145-(10.1)

PAKALNIŠKIŲ SENIŪNIJOS vyresniojo SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pakalniškių seniūnijos vyresnysis specialistas (toliau – specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti vietos savivaldos įgyvendinimą Pakalniškių seniūnijos (toliau – seniūnija) teritorijoje.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – vidaus administravimo.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Vyresnysis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, civilinę, darbo ir administracinę teisę, raštvedybos bei dokumentų rengimo taisykles;

4.3. mokėti dirbti su MS Word, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;

4.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. priima gyventojus, įstatymų nustatyta tvarka teikia jiems informaciją, išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas bei jas pasirašo;

5.2. Lietuvos Respublikos statistikos departamento nustatyta tvarka renka statistinius duomenis ir teikia juos Šiaulių teritorinei statistikos valdybai;

5.3. renka ir nustatyta tvarka teikia rajono Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;

5.4. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais tvarko seniūnijos gyventojų migracijos dokumentaciją;

5.5. pagal savo kompetenciją nagrinėja gyventojų pareiškimus ir skundus, sprendžia gyventojų socialines ir buitines problemas;

5.6. vadovaudamasis raštvedybos taisyklėmis tvarko seniūnijos siunčiamus, gaunamus ir vidaus dokumentus; kiekvieną dieną susipažįsta su dokumentų valdymo sistemoje DVS esančiais dokumentais (gaunamais raštais, piliečių laiškais, tvarkomaisiais dokumentais, pavedimais) ir nedelsiant pradeda juos vykdyti arba paveda juos vykdyti kitiems seniūnijos darbuotojams;

5.7. pildo seniūnijos darbuotojų darbo žiniaraščius, griežtai laikydamasis finansinės drausmės vykdo seniūnijos kasininko pareigas (išmoka pašalpas ir kitas išmokas), atlikdamas visas reikalingas kasos operacijas, tvarko kasos dokumentus;

5.8. tvarko namų ūkio knygas;

5.9. rengia seniūnijos bylų nomenklatūrą, nuolatinio saugojimo bylų apyrašus, tvarko asmenų, dirbančių seniūnijoje pagal darbo sutartis, asmens bylas ir jas archyvuoja;

5.10. organizuoja nuolatinio saugojimo bylų tvarkymą bei apskaitą; laiku ir nustatyta tvarka archyvuojamus dokumentus perduoda Šiaulių valstybiniam archyvui;

5.11. kiekvieno mėnesio paskutinę dieną Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui pateikia avanso apyskaitą apie išmokėtas pašalpas;

5.12. registruoja mirtis ir pagal nustatytą tvarką atsiskaito Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui;

5.13. ruošia seniūno įsakymų projektus, raštus, ataskaitas, tinkamai ir laiku vykdo seniūno įsakymus, pavedimus ir užduotis;

5.14. vykdo gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkciją;

5.15. atsako už civilinę saugą, rengia bei periodiškai tikslina seniūnijos parengties ekstremalioms situacijoms planą, tvarko civilinės saugos dokumentaciją;

5.16. tvarko ir registruoja asmenų, dirbančių viešuosius darbus, darbo sutartis;

5.17. tvarko darbų saugos dokumentus;

5.18. vykdo seniūnijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, personalo administravimo funkciją;

5.19. vykdo seniūnui priskirtas funkcijas jam nesant;

5.20. vykdo kitus su Savivaldybės administracijos ir seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO pavaldumas

6. Vyresnysis specialistas yra tiesiogiai pavaldus seniūnijos seniūnui.

Susipažinau

(Parašas) (Vardas ir pavardė)

(Data)


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas:
Telefonas: 8 422 69148
El. paštas: zaneta.buniuviene@radviliskis.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-10-16
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.