Panevėžio departamento Kupiškio skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43145
Skelbimo data: 2019-12-12
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Panevėžio departamento Kupiškio skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.30
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2019 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. VKE-396

PANEVĖŽIO DEPARTAMENTO KUPIŠKIO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Panevėžio departamento Kupiškio skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Valstybės tarnautojo pareigybės paskirtis – organizuoti valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę; ginti vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu; įgyvendinti priemones, formuojančias sveikatai palankią aplinką; koordinuoti žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę; reaguoti į grėsmes visuomenės sveikatai; pagal kompetenciją vykdyti vartotojų švietimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės organizavimo, priemonių formuojančių sveikatai palankią aplinką įgyvendinimo, vartotojų teisių gynimo visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu; vartotojų švietimo; žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės organizavimo; ekstremalių sveikatai situacijų valdymo funkcijas.


IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos priežiūros srityje;
4.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice kompiuterinėmis programomis;
4.4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos priežiūrą;
4.5. būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
4.6. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą;
4.8. gebėti planuoti, organizuoti skyriaus darbą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Panevėžio departamento (toliau – Departamentas) Kupiškio skyriaus (toliau – Skyrius) veiklą pagal Skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas;
5.2. atsako už Skyriaus veiklos kokybę ir Skyriaus nuostatuose numatytų funkcijų įgyvendinimą laiku bei tinkamą Skyriaus dokumentų valdymą;
5.3. organizuoja priemones, užtikrinančias Skyriaus darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas, kontroliuoja jų vykdymą;
5.4. kontroliuoja Skyriaus veiklos planų įgyvendinimą, rengia Skyriaus veiklos ataskaitas, analizuoja Skyriaus darbą;
5.5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Departamento veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
5.6. užtikrina Skyriuje parengtų dokumentų tinkamumą, savalaikiškumą ir atitikimą teisės aktų reikalavimams;
5.7. dalyvauja administracinių nusižengimų bylų teisenoje bei priima nutarimus administracinių nusižengimų bylose;
5.8. dalyvauja taikant Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo nustatytų pavojingų produktų pateikimo į rinką ribojimo priemones ir vykdo priimtų sprendimų dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo laikymosi kontrolę;
5.9. nagrinėja vartotojų skundus dėl kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų bei apgyvendinimo paslaugų;
5.10. sprendžiant vartotojų ir paslaugų teikėjų ginčus ne teismo tvarka, ginčus nagrinėjančiai institucijai teikia išvadas, susijusias su ginčijamų kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų bei apgyvendinimo paslaugų sauga ir kokybe;
5.11. pagal veiklos sritį atstovauja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos teismuose ir kitose institucijose;
5.12. atlieka einamąją finansų kontrolę – tikrina, ar priimti sprendimai vykdomi tinkamiausiu būdu, perkamų prekių, paslaugų ir darbų kokybę, jų atitikimą sudarytoms sutartims ir kitiems dokumentams, dalyvauja priimant atliktus darbus, teikiamas paslaugas ir prekes, tikrina jų atitikimą sutartyje ar kituose dokumentuose nustatytoms sąlygoms;
5.13. dalyvauja leidimų-higienos pasų išdavimo procese: organizuoja ir kontroliuoja ir vykdo ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą, ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymų rengimą, leidimų-higienos pasų projektų rengimą, vykdo kitas su leidimų-higienos pasų išdavimu susijusias funkcijas;
5.14. dalyvauja leidimų ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimo procese;
5.15. rengia išvadas dėl savivaldybės ir vietovės lygmens planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) atrankos dokumentų; rengia išvadas dėl SPAV apimties nustatymo dokumentų kokybės; rengia išvadas dėl SPAV ataskaitų;
5.16. dalyvauja savivaldybių ir vietovės lygmens teritorijų planavimo procese (rengia planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti; vertina ir derina teritorijų planavimo dokumentus);
5.17. dalyvauja statinių statybos procese (vertina statinių projektavimo dokumentus; dalyvauja statybos užbaigimo komisijose);
5.18. dalyvauja leidimų vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis išdavime;
5.19. organizuoja šachtinių šulinių vandens tyrimus, gavus pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos pranešimą apie nėščiąją ar kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, kurių maistui naudojamas šachtinio šulinio vanduo;
5.20. atsižvelgdamas į epidemiologinę situaciją dalyvauja nustatant savivaldybės užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės organizacines priemones savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose;
5.21. koordinuoja, organizuoja ir vykdo užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą ir valstybinių užkrečiamųjų ligų programų priemonių įgyvendinimą veiklos teritorijoje;
5.22 planuoja, organizuoja ir vykdo prevencines visuomenės sveikatos priežiūros priemones cheminio užterštumo ir nežinomo radinio atvejais gyvenamosiose ir visuomeninėse patalpose (išskyrus patalpas, kuriose yra įrengtos darbo vietos ir jose vykdoma veikla, susijusi su cheminiais veiksniais, dėl kurių atsiranda cheminių medžiagų išsiskyrimo į darbo aplinkos orą rizika) ir kituose objektuose, kuriuose pagal kompetenciją yra vykdoma valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė; planuoja, organizuoja ir vykdo pasirengimą ir atsaką ekstremalioms, sąlygotoms užkrečiamųjų ligų, situacijoms (dideli protrūkiai, epidemijos, įvežtiniai pavojingų, ypač pavojingų infekcijų atvejai, kiti įvykiai); teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms ir gyventojams; teikia siūlymus rengiant / atnaujinant pasirengimo ekstremalioms situacijoms planus (pasirengimo gripo pandemijai, pasirengimo raupų grėsmei); organizuoja ir dalyvauja pratybose;
5.23. organizuoja ir koordinuoja imunoprofilaktiką;
5.24. dalyvauja rengiant Departamento veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
5.25. rengia Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
5.26. inicijuoja ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, rengia pastabas bei pasiūlymus dėl teisės aktų projektų;
5.27. pagal veiklos sritį organizuoja ir nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymų, skundų nagrinėjimą;
5.28. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;
5.29. pagal veiklos sritį konsultuoja Departamento ir Departamento skyrių rajonuose darbuotojus;
5.30. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
5.31. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
5.32. užtikrina asmens duomenų apsaugą ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
5.33. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
5.34. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
5.35. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriui iškelti uždaviniai pasiekti NVSC veiklos tikslai.


VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.

___________________________

Susipažinau:
_____________________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________________
(data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Gražina Čekolytė
Telefonas: 8 5 219 6830
El. paštas: grazina.cekolyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.