Panevėžio departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 4,80 iki 5,11 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 67985
Skelbimo data: 2020-12-10
Konkursą inicijuojanti įstaig: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Panevėžio departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 4,80 iki 5,11 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Panevėžys
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2017 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VK-49


PANEVĖŽIO DEPARTAMENTO UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ VALDYMO SKYRIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 1


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Panevėžio departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – Specialistas).
2. Pareigybės grupė – Specialistai.
3. Pareigybės lygis – A2

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Specialisto pareigybės paskirtis – vykdyti užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę bei reaguoti į užkrečiamųjų ligų sąlygotas grėsmes visuomenės sveikatai.


III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis Specialistas vykdo specialiosios veiklos srities užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM SPecialistui

6. Specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinio laipsnio) ar jam prilygintą, arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos arba medicinos krypties išsilavinimą;
6.2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
6.3. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užkrečiamųjų ligų priežiūrą ir kontrolę, būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
6.4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
6.6. gebėti planuoti, organizuoti skyriaus darbą.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO vyriausiojo specialisto FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas:
7.1. nuolat stebi ir vertina užkrečiamųjų ligų epideminę situaciją – renka, analizuoja ir apibendrina epidemiologinius duomenis (registruoja ir tikslina informaciją apie užkrečiamųjų ligų atvejus, sukėlėjus pagal iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) gautus pranešimus; vykdo operatyvinę epidemiologinę analizę;pildo ir teikia statistines ataskaitos formas);
7.2. teikia epidemiologinius duomenis į Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos duomenų bazę ir juos reguliariai analizuoja;
7.3. vykdo specialiųjų sričių epidemiologinę priežiūrą, kontrolę ir profilaktiką nustatyta tvarka: parazitozių (enterobiozė, pedikuliozė, askaridozė, toksokarozė, kt.);
7.4. atlieka ūmių žarnyno infekcinių ligų susirgimų epidemiologinį tyrimą ir priežiūrą;
7.5. atlieka atvejų, kai asmenys nukentėjo nuo pasiutusių ar įtariamai pasiutusių gyvūnų, epidemiologinį tyrimą ir valdymą: pildo pranešimą apie įtariamą / patvirtintą pasiutligės atvejį – keičiasi informacija su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, organizuoja ir vertina nukentėjusių asmenų imunoprofilaktiką;
7.6. atlieka užkrečiamųjų ligų atvejų ir jų protrūkių epidemiologinį ištyrimą, atvejų valdymą ir protrūkių likvidavimą: atlieka užkrečiamųjų ligų atvejų epidemiologinį tyrimą: surenka ir vertina duomenis apie ligonį, susirgimo, tikėtino užsikrėtimo, kreipimosi į ASPĮ, diagnozės nustatymo, hospitalizavimo laiką, diagnozės nustatymą, laboratorinį patvirtinimą, ligos sukėlėją, klinikinį ligos pasireiškimą, ligos baigtį, atvejo atsiradimo aplinkybes (infekcijos šaltinį, infekcijos perdavimo veiksnius, kitus ligos rizikos faktorius, sąsajas su kitais atvejais, skiepijimo būklę (priklausomai nuo ligos), užsikrėtimo aplinkybes, užsikrėtimo vietą; klasifikuoja užkrečiamųjų ligų atvejus; išaiškina sąlytį turėjusius asmenis, organizuoja jų stebėjimą, ištyrimą, chemoprofilaktiką, imunoprofilaktiką; privalomojo / profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo rekomendavimas ir / ar organizavimas; sąlytį turėjusių asmenų stebėjimas; laboratorinių tyrimų organizavimas (žmonių, maisto, vandens, aplinkos ir kt. tyrimai) ir kt. priemonės);
7.7. išaiškina, tiria ir dalyvauja likviduojant užkrečiamųjų ligų protrūkius: išaiškina protrūkius (stebint sergamumo dinamiką ir atvejų grupavimąsi (2 ir daugiau susijusių atvejų); ištiria ir aprašo protrūkius (nustato protrūkio galimas priežastis (infekcijos šaltinį, perdavimo veiksnius), atlieka maisto tvarkymo subjektų epidemiologinį vertinimą, atlieka analitinius epidemiologinius tyrimus); organizuoja priešepidemines priemones ir dalyvauja likviduojant protrūkius;
7.8. teikia informaciją apie užkrečiamąsias ligas ir jų protrūkius suinteresuotoms institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims;
7.9. analizuoja duomenis Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos duomenų bazėje;
7.10 dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
7.11. dalyvauja rengiant skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
7.12. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Panevėžio departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) darbo veiksmingumo gerinimo;
7.13. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
7.14. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
7.15. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
7.16. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus skyriaus vedėjui;
7.17. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
7.18. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
7.19. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
7.20. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
7.21. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
7.22. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO SPECIALISTO PAVALDUMAS

8. Specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


VII. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO specialisto ATSAKOMYBĖ

9. Specialistas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

________________________
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 212 4098
El. paštas: info@nvsc.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 153
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.